Pareigūnai mini profesinę šventę

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Spa­lio 2-ąją ša­lies po­li­ci­jos ben­druo­me­nė mi­ni pro­fe­si­nę die­ną. Su ko­kio­mis min­ti­mis, rū­pes­čiais ir dar­bais šią die­ną pa­si­tin­ka Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, kal­bė­jo­mės su ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vu Ro­lan­du Kiš­kiu.

 

Šven­čiant Po­li­ci­jos die­ną, įver­ti­na­mi ir nu­veik­ti dar­bai.  Ko­kiais pa­sie­ki­mais ga­li­ma pa­si­džiaug­ti?

Kaip ir vi­sai po­li­ci­jos sis­te­mai, Uk­mer­gės r. po­li­ci­jai šie me­tai ne­bu­vo leng­vi. Jau­čia­me lė­šų sty­gių, trūks­ta dar­buo­to­jų, ypač pa­tru­li­nės tar­ny­bos pa­rei­gū­nų. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je įsi­ga­lio­jo nau­jas įsta­ty­mas dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tai tu­rė­jo įta­kos iki­teis­mi­nių ty­ri­mų au­gi­mui – iki­teis­mi­nių ty­ri­mų už­re­gist­ruo­ja­ma 24 proc. dau­giau. Kar­tu su ko­le­go­mis sky­rė­me ne­ma­žai lai­ko, ener­gi­jos ir jė­gų, kad šios pro­ble­mos nei­gia­mai ne­at­si­liep­tų vie­ša­jam sau­gu­mui.

Ko­kius svar­biau­sius įvy­kius ar pa­siek­tus re­zul­ta­tus iš­skir­tu­mė­te?

Ne­si­no­ri mi­nė­ti skai­čių. Jau ei­lę me­tų vis dau­giau iš­ti­ria­ma nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Iš­aiš­ki­na­me apie 90 proc. sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų. Šiais me­tais bu­vo įvyk­dy­ti 4 nu­žu­dy­mai, vi­si jie at­skleis­ti. At­si­žvel­giant į tu­ri­mas pa­jė­gas ir re­sur­sus, ma­nau, tik­rai ne­blo­gai su­si­tvar­ko­me su tei­sės pa­žei­di­mais, ku­rie su­si­ję su ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis bei psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis. Šiam reiš­ki­niui ski­ria­me ir skir­si­me ypa­tin­gą dė­me­sį. Ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad ant­rus me­tus ra­jo­ne nė­ra or­ga­ni­zuo­tų ar be­si­for­muo­jan­čių nu­si­kals­ta­mų gru­pių, ne­dau­gė­ja ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Nors dir­ba tik treč­da­lis pa­tru­lių, ta­čiau pa­sie­kia­me, kad si­tu­a­ci­ja eis­mo sau­gu­mo sri­ty­je jau penk­ti me­tai iš­lik­tų sta­bi­li, ypač kai kal­ba­me apie skau­džius eis­mo įvy­kius.

Vi­suo­me­nė daž­nai nuo­mo­nę apie po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bą su­si­ku­ria iš to, ką pa­tei­kia ži­niask­lai­da, ar vie­naip ar ki­taip su­si­du­ria pa­tys. Ta­čiau tai daž­nai ne­at­spin­di, ko­kia yra ši pro­fe­si­ja. Tad gal trum­pai api­bū­din­ki­te po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bo die­ną.

Pa­sa­ky­siu trum­pai: dau­gu­mai pa­rei­gū­nų dar­bo die­na pra­si­de­da pra­bu­dus ir pa­si­bai­gia už­mie­gant, gal­vo­jant apie pla­nuo­ja­mas prie­mo­nes, at­lie­ka­mus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus... Min­tys apie dar­bus su­ka­si nuo­lat.

Ar daž­nai pa­rei­gū­nai su­lau­kia vi­suo­me­nės dė­kin­gu­mo ir pa­gal­bos?

Dė­kin­gu­mo ir pa­gal­bos  nie­ka­da ne­bū­na per ma­žai, ta­čiau kas­met pa­dė­kos žo­džių su­lau­kia­me vis dau­giau. Pa­gal­bos taip pat. To­dėl jau an­tri me­tai iš ei­lės tu­ri­me tra­di­ci­ją per Po­li­ci­jos die­ną pa­dė­ko­ti žmo­gui, ne­lai­mė­je ar po­li­ci­jai aiš­ki­nan­tis nu­si­kal­ti­mus pa­dė­ju­siam, pa­si­au­ko­ju­siam Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jui. Šiais me­tais ap­do­va­no­ji­mą nu­spren­dė­me skir­ti sau­gos tar­ny­bos AASE dar­buo­to­jui Sau­liui Ku­lie­šiui. Jo pa­gal­ba bu­vo reikš­min­ga aiš­ki­nan­tis pa­va­sa­rį Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus šiur­pi­nu­sio pa­de­gė­jo by­lą.

Ką Jums pa­čiam reiš­kia Po­li­ci­jos die­na?

Man, kaip ir di­džia­jai dau­gu­mai ko­le­gų,  Po­li­ci­jos die­na yra ir bus iki gy­ve­ni­mo pa­bai­gos ypa­tin­ga die­na. Šią die­ną stab­te­li ir su­pran­ti, kad tik­rai esi rei­ka­lin­gas, svar­bus ir gy­ve­ni pra­smin­gai...

Ko pa­lin­kė­tu­mė­te ko­le­goms pro­fe­si­nės die­nos pro­ga?

Pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti mū­sų ko­lek­ty­vui. Iš­gy­ve­na­me tik­rai ne­leng­vus lai­kus, ma­tau, kaip ko­le­gos au­ko­ja­si ir sten­gia­si. To­dėl nuo­šir­džiai di­džiuo­juo­si mū­sų ko­lek­ty­vu. Ra­mia są­ži­ne ga­liu pa­sa­ky­ti: mes vi­si kar­tu tik­rai esa­me stip­rūs. Šios ypa­tin­gos die­nos pro­ga vi­siems – ir dir­ban­tiems, ir iš­ėju­siems į at­sar­gą pa­rei­gū­nams – no­riu pa­lin­kė­ti: ir to­liau bū­ki­me drau­ge, bū­ki­me vie­nin­gi, kas benu­tik­tų, ti­kė­ki­me tuo, ką da­ro­me, iš­li­ki­me drą­sūs, kan­trūs ir svei­ki.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų