Pareigūnų ištvermę ugdys sielovada

Vi­suo­me­nės ra­my­bę sau­gan­tiems po­li­ci­nin­kams ne­re­tai pa­tiems pri­rei­kia an­ge­lo sar­go pa­gal­bos. Ją Uk­mer­gės pa­rei­gū­nams nuo šiol su­teiks jų dva­sios va­do­vas – ku­ni­gas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to su­si­rin­ki­me jis pri­sta­ty­tas kaip šios įstai­gos ka­pe­lio­nas.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Autorės nuotr. Policijos komisariato kapelioną Dainių Lukonaitį pasveikino viršininkas Rolandas Kiškis.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ka­pe­lio­nu D. Lu­ko­nai­tis pa­skir­tas ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro įsa­ky­mu. Jam įteik­tas Lie­tu­vos po­li­ci­jos ka­pe­lio­no ski­ria­ma­sis žen­klas. Dva­si­nin­ko mi­si­ja – ben­dra­dar­biau­ti su įtam­pos bei ri­zi­kos ku­pi­ną dar­bą dir­ban­čiais pa­rei­gū­nais, pa­dė­ti įtvir­tin­ti mo­ra­li­nius prin­ci­pus.

Iš­tver­mės ne­leng­vo­je veik­lo­je jiems pri­reiks ir šie­met. 2010-ųjų veik­los re­zul­ta­tus ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me ap­žvel­gu­sios Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kės In­gos Ma­li­naus­kie­nės tei­gi­mu, nu­si­kals­ta­mu­mas ra­jo­ne ne tik ne­krin­ta, bet ir augs at­ei­ty­je.

 

Nu­si­kals­ti ver­čia kri­zė

 

Iš ki­tų Vil­niaus ap­skri­ties ra­jo­nų (Elek­trė­nų, Šal­či­nin­kų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Tra­kų) di­džiau­sias – Uk­mer­gės ra­jo­nas – iš­si­ski­ria tuo, jog per­nai čia už­re­gist­ruo­ta dau­giau­sia nu­si­kals­ta­mų vei­kų (893, 2009 m. – 882). Jį pra­len­kia tik sa­vo dy­džiu mus vir­ši­jan­tis pats Vil­niaus ra­jo­nas. Daž­niau­si – tur­to su­ga­di­ni­mo at­ve­jai, va­gys­tės. Vir­ši­nin­kė sa­ko, jog uk­mer­giš­kiai ne­si­sten­gia tau­so­ti sa­vo tur­to, o ne­gal­vo­da­mi apie jį sau­gan­čias sis­te­mas da­ro klai­dą.

Daug nu­si­žen­gi­mų bu­vo pa­da­ry­ta nau­do­jan­tis sve­ti­mo­mis mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis – jas pa­rei­gū­nai va­di­na ni­ša nu­si­kal­tė­liams. Ti­ki­ma­si, kad da­bar, kai jo­mis at­si­skai­tant rei­ka­lau­ja­ma įves­ti PIN ko­dą, si­tu­a­ci­ja tu­rė­tų pa­si­keis­ti.

Pa­sak I. Ma­li­naus­kie­nės, dau­gė­ja po­li­ci­jai įkliu­vu­sių as­me­nų, anks­čiau ne­tu­rė­ju­sių rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga. Ma­no­ma, jog žmo­nės pra­si­kals­ta, pa­veik­ti eko­no­mi­nės kri­zės. Įta­kos kri­mi­no­ge­ni­nei si­tu­a­ci­jai tu­ri ir ra­jo­no, ap­sup­to di­de­lių mies­tų, ge­og­ra­fi­nė pa­dė­tis. Ne­ma­žai nu­si­kal­ti­mų, įskai­tant au­to­mo­bi­lių va­gys­tes, ini­ci­juo­ja at­vy­kė­liai, ku­riuos pa­rei­gū­nai va­di­na pra­va­žiuo­jan­čiai­siais pro ša­lį.

At­ski­ra ka­te­go­ri­ja – sun­kūs ir la­bai sun­kūs nu­si­kal­ti­mai, tarp ku­rių – nu­žu­dy­mai, iš­ža­gi­ni­mai, įsi­bro­vi­mai pa­nau­do­jant gin­klą, stam­baus mas­to suk­čia­vi­mai. Per­nai už­re­gist­ruo­ti 42, nu­sta­ty­ti 39-ių to­kių nu­si­kal­ti­mų įta­ria­mie­ji.

 

Gy­vy­bės ne­sau­go pės­tie­ji

 

Apie ava­rin­gu­mą ra­jo­ne kal­bė­jo Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas. Iš­ski­ria­mi du ne­lai­mė­mis ke­liuo­se la­biau­siai pa­si­žy­min­tys lai­ko­tar­piai. „Pa­va­sa­rį, kai orai šil­tė­ja, ir ru­de­niop pa­si­pi­la eis­mo įvy­kių su skau­džiom pa­sek­mėm“, – sa­kė pa­rei­gū­nas.

Per­nai už­re­gist­ruo­ti 255 Uk­mer­gės ra­jo­no ke­liuo­se ir mies­to gat­vė­se nu­ti­kę eis­mo įvy­kiai (2009 m. – 278), iš ku­rių 44 įskai­ti­niai – juo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės. Ne­lai­mės ke­liuo­se pra­žu­dė 11 žmo­nių, per 60 bu­vo su­žeis­ta.

Iš­aiš­kin­ti 2547 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai (2009 m. – 3372). Įkliu­vo 249 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. 2009, 2008 ir 2007 me­tų ati­tin­ka­ma sta­tis­ti­ka – 317, 305 ir 554. Pa­sak N. Bu­tė­no, ne­ven­gian­čių­jų ap­svai­gus sės­ti prie vai­ro su­ma­žė­jo, prieš po­rą me­tų įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mams. Bu­vo su­griež­tin­tos baus­mės, ne­pa­klus­nūs vai­ruo­to­jai pa­bū­go ga­li­mo au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mo.

Už­re­gist­ruo­ti 178 pės­čių­jų pa­da­ry­ti KET pa­žei­di­mai. Ir nors jiems ski­ria­mas ypač di­de­lis dė­me­sys, ne­ma­žai pės­čių­jų žūs­ta dėl pa­čių kal­tės.

 

Ge­riau­si pa­dė­jė­jai – sie­si­kie­čiai

 

Pre­ven­ci­jos po­sky­rio veik­lą pri­sta­tė vir­ši­nin­kas Vla­das But­kus. Jis pa­sa­ko­jo apie pa­rei­gū­nų dar­bą, aiš­ki­nan­tis na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos, kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių lai­ky­mo at­ve­jus, ki­tus nu­si­žen­gi­mus.

Juos ti­riant, po­li­ci­jos dar­be la­bai rei­ka­lin­ga žmo­nių pa­gal­ba. To­dėl gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi ne tik pri­si­dė­ti da­li­jan­tis nau­din­ga in­for­ma­ci­ja, bet ir bur­tis į sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes. Jų šiuo me­tu ra­jo­ne yra 22. Toks ben­dra­dar­bia­vi­mas svar­bus, kai kai­my­nus, ap­lin­ki­nius iš­tin­ka ne­lai­mė, rei­kia pa­dė­ti ap­si­gin­ti.

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo kai ku­rių se­niū­ni­jų se­niū­nai. Ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis Sie­si­kų se­niū­ni­ją iš­sky­rė kaip tu­rin­čią ge­riau­siai dir­ban­čius po­li­ci­jos rė­mė­jus. Ra­gi­no ir ki­tus se­niū­nus bū­ti ak­ty­ves­nius, bu­riant po­li­ci­jos pa­gal­bi­nin­kus.

Da­ly­viai bu­vo su­pa­žin­din­ti su at­ski­ro­se ra­jo­no vie­to­vė­se įvyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų duo­me­ni­mis. Dau­giau­sia jų per­nai už­re­gist­ruo­ta Vi­diš­kių, Del­tu­vos, Vep­rių, Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­se.

 

Pa­žei­dė­jai – ir iš už­sie­nio

 

Veik­los re­zul­ta­tus ap­ta­rė ir Mig­ra­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Jo­lan­ta Rin­ke­vi­čie­nė. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, 2010 m. Uk­mer­gės ra­jo­ne gy­ve­no 44 792 žmo­nės. Di­des­ni anks­tes­nių me­tų skai­čiai ro­do, jog žmo­nės emig­ruo­ja iš ra­jo­no.

Taip pat mū­sų kraš­te gy­ve­no 232 už­sie­nio pi­lie­čiai. Tarp jų dau­giau­sia – ru­sai, su­rink­ta ži­nių ir apie at­vy­kė­lius iš Af­ga­nis­ta­no, Ar­mė­ni­jos, Pa­kis­ta­no, Iz­ra­e­lio.

2005–2010 m. mig­ra­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­sta­tė 10 fik­ty­vių san­tuo­kų, ku­rių pa­grin­du už­sie­nie­čiai sie­kė gau­ti lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Ži­no­ma ir at­ve­jų, kai to siek­da­mi žmo­nės įstei­gia įmo­nę, ta­čiau pa­aiš­kė­ja, kad jo­kia ūki­nė veik­la ne­vyk­do­ma.

 

Do­ku­men­tus pri­si­me­na per vė­lai

 

Kal­bė­da­ma apie as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, J. Rin­ke­vi­čie­nė sa­kė, jog ne­re­tai krei­pia­ma­si dėl jų pra­ra­di­mo. Per pra­ėju­sius me­tus už­re­gist­ruo­ti 422 to­kie pra­ne­ši­mai. Do­ku­men­tus žmo­nės pa­me­ta par­duo­tu­vė­se, tur­guo­se, o kai ku­rie juos pra­ras­ti „su­ge­ba“ ir po ke­le­tą sy­kių...

Ki­tas rū­pes­tis – ne­be­tin­ka­mi, se­niai ne­ga­lio­jan­tys do­ku­men­tai. Kai ku­rie pi­lie­čiai jų iš­vis ne­tu­ri. Pri­rei­kus svei­ka­tos ap­sau­gos, so­cia­li­nių pa­slau­gų, su­si­du­ria­ma su pro­ble­mo­mis. To­dėl gy­ven­to­jai tu­rė­tų su­si­tvar­ky­ti – pa­gal­bos juos in­for­muo­jant pa­pra­šy­ta se­niū­nų.

Vir­ši­nin­kė pri­mi­nė apie pa­ra­mą ne­ga­lių tu­rin­tiems, ne­vaikš­tan­tiems žmo­nėms. Pri­rei­kus pa­si­da­ry­ti do­ku­men­tą, jiems ne­rei­kia nie­kur ei­ti – į na­mus at­vyks­tan­tys spe­cia­lis­tai at­si­ve­ža bio­met­ri­nius duo­me­nis fik­suo­jan­čią įran­gą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų