Pasirinko naudingesnes sąlygas

Nuo šių me­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­kei­tė mo­bi­laus ry­šio ope­ra­to­rių. Taip ti­ki­ma­si su­tau­py­ti apie penk­ta­da­lį iki šiol mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų są­skai­toms ap­mo­kė­ti ski­ria­mų lė­šų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pakeitusi mobilaus ryšio operatorių, savivaldybė sutaupys.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė nė­ra pri­si­ri­šu­si prie vie­no mo­bi­laus ry­šio ope­ra­to­riaus. Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­me nu­ro­do­ma, jog su­tar­tys tu­ri bū­ti su­da­ro­mos ne il­ges­niam nei tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Ta­čiau kon­kur­sas, ku­ria­me pa­si­ren­ka­mas ge­riau­sias są­ly­gas tuo me­tu siū­lan­tis ope­ra­to­rius, mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je ren­gia­mas kas dve­ji me­tai.

Pa­sak D. Ger­vins­kie­nės, „Bi­tės“ pa­slau­go­mis bu­vo nau­do­ja­ma­si ket­ve­rius me­tus. Šis ope­ra­to­rius kon­kur­są lai­mė­jo du kar­tus iš ei­lės.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo su­reng­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas mo­bi­laus ry­šio ope­ra­to­riui pa­si­rink­ti. Ja­me da­ly­va­vo „Bi­tė“, „Om­ni­tel“ ir „Te­le2“ mo­bi­lių­jų te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vės. Pa­lan­kiau­sias są­ly­gas pa­siū­lė „Om­ni­tel“ tin­klas. Jo pa­slau­gos ir bu­vo pa­si­rink­tos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir „Om­ni­tel“ su­tar­tis su­da­ry­ta 50 mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nų abo­nen­tams bei 29 mo­de­mams. 25 mo­de­mai skir­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­riams. Li­ku­siais ke­tu­riais nau­do­ja­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Tar­ny­bi­nių mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų ta­ry­bos na­riams ne­ski­ria­ma.

D. Ger­vins­kie­nė sa­ko, kad su­tar­tis su nau­juo­ju ope­ra­to­riu­mi su­da­ry­ta „la­bai ge­ro­mis są­ly­go­mis“. Nors abo­nen­ti­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis „Om­ni­tel“ ope­ra­to­riui iš­lie­ka toks pats, kaip ir nau­do­jan­tis „Bi­tės“ pa­slau­go­mis, – 15 li­tų, ta­čiau vie­nos mi­nu­tės kai­na – nu­lis cen­tų. To­kia ji skam­bi­nant į vi­sus tin­klus Lie­tu­vo­je. Skam­bi­nant į už­sie­nio ša­lis, tai­ko­mi vi­siems abo­nen­tams ga­lio­jan­tys ta­ri­fai. Mo­kes­tis už nau­do­ji­mą­si kiek­vie­nu mo­de­mu – 23 li­tai per mė­ne­sį.

Tuo tar­pu bu­vu­sio­je su­tar­ty­je su „Bi­te“ bu­vo nu­sta­ty­ta 5 cen­tų už mi­nu­tę kai­na, skam­bi­nant į vi­sų ope­ra­to­rių tin­klus. Ne­mo­ka­mai sa­vi­val­dy­bės abo­nen­tai kal­bė­da­vo­si tik tar­pu­sa­vy­je.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės at­sto­vės spau­dai Da­lios Ivaš­ke­vi­čie­nės, sa­vi­val­dy­bė per­nai te­le­fo­ni­niams po­kal­biams iš­lei­do apie 21,6 tūks­tan­čio li­tų. Ma­no­ma, kad, pa­si­kei­tus ope­ra­to­riui ir su­tar­ties są­ly­goms, šią su­mą pa­vyks su­ma­žin­ti iki 17 tūks­tan­čių li­tų. Taip ti­ki­ma­si su­tau­py­ti apie 20 pro­cen­tų val­diš­kiems mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams ski­ria­mų pi­ni­gų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų po­kal­biams tar­ny­bi­niais te­le­fo­nais yra nu­sta­ty­ti li­mi­tai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir jo pa­va­duo­to­jui – 75 li­tai per mė­ne­sį. Sky­rių ve­dė­jai val­diš­kus rei­ka­lus ga­li tvar­ky­ti te­le­fo­nu ne­per­kop­da­mi 50, o ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai – 30 li­tų ri­bos. To­kie pa­tys li­mi­tai nu­sta­ty­ti ir po­kal­biams lai­di­niais te­le­fo­nais.

Me­ro ir vi­ce­me­ro te­le­fo­ni­nių po­kal­bių jo­kios lu­bos ne­ri­bo­ja.

D. Ivaš­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad dėl šių pa­si­kei­ti­mų ne­pa­to­gu­mų ne­pa­jus nei spe­cia­lis­tams skam­bi­nan­tys klien­tai, nei pa­tys ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai – vi­sų te­le­fo­nų nu­me­riai li­ko tie pa­tys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų