Paskelbta ekstremali situacija ir katilinės saugojimo akcija

Šią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas. Tuo tar­pu prie pa­grin­di­nės mies­to ka­ti­li­nės, ku­rią sie­kia at­gau­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“, tre­čia­die­nį bu­vo su­reng­tas mies­to ben­druo­me­nės pi­ke­tas. Ra­jo­no va­do­vų spren­di­mui pri­ta­rian­tys žmo­nės vi­są nak­tį bu­dė­jo prie ka­ti­li­nės, kū­re­no lau­žus ir bu­vo pa­si­ry­žę nė už ką jos ne­ati­duo­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Dai­vos Zim­blie­nės nuotr. A. Stra­vins­kas (kai­rė­je) įtei­kė ra­jo­no va­do­vams raš­tus su pra­šy­mu su­teik­ti ga­li­my­bę įei­ti į ka­ti­li­nę ir tiek­ti ši­lu­mą.

Apie ga­li­my­bę nuo spa­lio 1 die­nos skelb­ti ra­jo­ne eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją bu­vo pra­neš­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­čiau, ne­su­lau­kus mi­nė­tos da­tos, į po­sė­dį su­si­rin­ku­si Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja to­kį spren­di­mą pri­ėmė rug­sė­jo 28 die­ną.

Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ją su­da­ro įvai­rių sa­vi­val­dy­bės ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei ži­ny­bų at­sto­vai. Už eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­skel­bi­mą vien­bal­siai bal­sa­vo 19 ko­mi­si­jos na­rių.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas tei­gia, kad su­si­da­riu­si si­tu­a­ci­ja – ne­be­pa­ken­čia­ma. „Be­veik per ke­tu­ris mė­ne­sius at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos nie­kaip ne­iš­spren­dė ši­lu­mos ūkio klau­si­mo Uk­mer­gė­je, pro­ce­sas bu­vo nuo­lat vil­ki­na­mas. Gy­ven­to­jams bu­vo su­kel­ta daug ne­pa­to­gu­mų ir taip dau­giau tęs­tis ne­be­ga­li, ypač vės­tant orams.“

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tei­gia, kad su­tar­tis su „Mies­to ener­gi­ja“ bu­vo nu­trauk­ta, pa­aiš­kė­jus fak­tams, jog ši skirs­tė ir da­li­no pa­ja­mas tarp 20 fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, vei­kian­čių skir­tin­go­se ša­lies ir pa­sau­lio vie­to­vė­se. Be to, be sa­vi­val­dy­bės su­ti­ki­mo su­da­rė il­ga­lai­kes pa­sko­lų su­tar­tis su ban­kais, įkeis­da­ma ši­lu­mos ūkio tur­tą.

 

10-01-1_straipsnio_2_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie ka­ti­li­nės nak­tį lieps­no­jo sau­go­to­jų lau­žai.


Kas ta eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja?

 

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­me skel­bia­ma, kad eks­tre­ma­li ener­ge­ti­kos pa­dė­tis įve­da­ma, kai elek­tros, gam­ti­nių du­jų ar naf­tos pro­duk­tų tie­ki­mas su­ma­žė­ja tiek, kad iš­ky­la grės­mė gy­ven­to­jų sau­gu­mui, svei­ka­tai ar ša­lies ūkio veik­lai.

Įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka pa­skel­bus ne­pa­pras­tą­ją ar ka­ro pa­dė­tį, be at­ski­ro  Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo ga­li bū­ti įve­da­ma eks­tre­ma­li ener­ge­ti­kos pa­dė­tis.

Įve­dus eks­tre­ma­lią ener­ge­ti­kos pa­dė­tį, ener­gi­jos bei ener­gi­jos iš­tek­lių tie­ki­mas var­to­to­jams ga­li bū­ti Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka ap­ri­bo­tas ar­ba su­stab­dy­tas. Esant eks­tre­ma­liai ener­ge­ti­kos pa­dė­čiai, ener­ge­ti­kos įmo­nės, vyk­dan­čios Vy­riau­sy­bės, jos įga­lio­tų ins­ti­tu­ci­jų ir ra­jo­no (mies­to) sa­vi­val­dy­bės me­ro nu­ro­dy­mus, už var­to­to­jams pa­da­ry­tus nuos­to­lius dėl ener­gi­jos ar ener­gi­jos iš­tek­lių tie­ki­mo ap­ri­bo­ji­mų ar nu­trau­ki­mo ne­at­sa­ko.

Įve­dus eks­tre­ma­lią ener­ge­ti­kos pa­dė­tį, ju­ri­di­niai ir fi­zi­niai as­me­nys pri­va­lo vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės, jos įga­lio­tų ins­ti­tu­ci­jų ir ra­jo­no (mies­to) sa­vi­val­dy­bės me­ro nu­ro­dy­mus. Jei­gu esant eks­tre­ma­liai ener­ge­ti­kos pa­dė­čiai ener­ge­ti­kos įmo­nės ne­vyk­do nu­ro­dy­mų, Vy­riau­sy­bė ar sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri tei­sę, kol tę­sis eks­tre­ma­li ener­ge­ti­kos pa­dė­tis, nu­ša­lin­ti šių įmo­nių val­dy­mo or­ga­nus ir įmo­nėms val­dy­ti lai­ki­nai pa­skir­ti sa­vo at­sto­vus.

 

10-01-1_straipsnio_3_nuotr


Bu­vo pri­vers­ti sku­bė­ti

 

Pa­si­do­mė­jus, ko­dėl te­ko anks­čiau nu­ma­ty­to lai­ko – spa­lio 1-osios – skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pa­aiš­ki­no, kad taip pa­si­el­gti bu­vo pri­vers­ti, nes tre­čia­die­nį pa­ju­to fi­zi­nį „Mies­to ener­gi­jos“ spau­di­mą, sie­kiant ap­gau­lės bū­du per­im­ti ši­lu­mos ūkio tur­tą. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai už­kir­to ke­lią to­kiems veiks­mams ir su­stip­ri­no ka­ti­li­nių ap­sau­gą.

„Be to, Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos tin­kla­py­je pa­ma­tėm, kad ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je nė ne­ke­ti­na­ma svars­ty­ti Uk­mer­gės li­cen­ci­jos klau­si­mo“, – sa­kė R. Jur­gi­lai­tis.

Pa­sak jo, trims ma­žes­nėms ka­ti­li­nėms Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė tu­ri li­cen­ci­ją ši­lu­mos tie­ki­mui. Toms, ku­rioms ne­tu­ri, ši­lu­mą tieks be li­cen­zi­jos ir ne­tu­rė­da­mi su­tar­ties su du­jų tie­kė­jais. Tai da­ry­ti lei­džia pa­skelb­to­ji eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. Vi­sos ka­ti­li­nės – taip pat ir tos, ku­rio­se lai­ki­nai nau­do­tas skys­tas ku­ras – bus kū­re­na­mos du­jo­mis.

Pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ga­li­my­bę šil­dy­tis tu­ri li­go­ni­nės, mo­kyk­los, dar­že­liai bei to pa­gei­dau­jan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai.

 

10-01-1_straipsnio_4_nuotr


Už­re­gist­ra­vo įsta­ty­mo pa­tai­są

 

Si­tu­a­ci­ja Uk­mer­gė­je pa­ska­ti­no Sei­mo na­rį An­ta­ną Bau­rą už­re­gist­ruo­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas. Tre­čia­die­nį Sei­me vy­ko A. Bau­ros spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je jis pri­sta­tė siū­lo­mas Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 30 straips­nio pa­tai­sas. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras A. Ko­pūs­tas pa­ko­men­ta­vo klau­si­mus ir apie eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­skel­bi­mą.

Pa­sak A. Bau­ros, pa­tai­sos pa­reng­tos re­mian­tis pre­ce­den­to ne­tu­rin­čia si­tu­a­ci­ja Uk­mer­gė­je. „Įsta­ty­mo nuo­sta­tos pa­lan­kios iš­im­ti­nai ši­lu­mos tie­kė­jui, tu­rin­čiam li­cen­ci­ją, o ne var­to­to­jui. Dėl mi­nė­to įsta­ty­mo spra­gų ir dvi­pras­miš­ko įsta­ty­mų nor­mų trak­ta­vi­mo, Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li lais­vai dis­po­nuo­ti vie­šuo­ju tur­tu ir už­tik­rin­ti ne­per­trau­kia­mą karš­to van­dens ir ši­lu­mos tie­ki­mą gy­ven­to­jams”, – ma­no Sei­mo na­rys.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas pri­va­ti­nin­kui iš­duo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos pa­nai­kin­ti be­veik ne­įma­no­ma. Net ši­lu­mos tie­kė­jui ne­įvyk­džius vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, li­cen­zi­ja ne­pa­nai­ki­na­ma. Da­bar­ti­nis įsta­ty­mas net ne­nu­ma­to sa­vi­val­dy­bės ar ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ga­li­my­bės kreip­tis dėl li­cen­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad li­cen­ci­jos ga­lio­ji­mas su­stab­do­mas, jei­gu vyks­ta teis­mi­niai gin­čai ir dėl to ne­ga­li­ma už­tik­rin­ti var­to­to­jų ap­rū­pi­ni­mo ši­lu­ma.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs A. Ko­pūs­tas pa­reiš­kė, kad dėl tei­si­nių ko­li­zi­jų ir Kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos ne­no­ro vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gų, Uk­mer­gė­je pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja. Me­ras mi­nė­jo, kad eks­tre­ma­li pa­dė­tis lei­džia sa­vi­val­dy­bei už­tik­rin­ti vie­šą in­te­re­są, nau­do­tis du­jo­mis ir ne­per­trau­kia­mai tiek­ti ši­lu­mą bei karš­tą van­de­nį gy­ven­to­jams.

 

10-01-1_straipsnio_5_nuotr


Nau­do­sis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis

 

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ tvir­ti­na, kad spren­di­mai pa­skelb­ti eks­tre­ma­lią pa­dė­tį ir pa­skelb­ti šil­dy­mo se­zo­no pra­džią ne­bus nau­din­gi gy­ven­to­jams ir yra skir­ti tik­tai pri­deng­ti sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­da­ry­tus ir pla­nuo­ja­mus ne­tei­sė­tus veiks­mus.

„Mies­to ener­gi­jos“ va­do­vai tre­čia­die­nį pa­ban­dė at­gau­ti nuo­mo­tą tur­tą – Švie­sos gat­vė­je esan­čią pa­grin­di­nę mies­to ka­ti­li­nę Nr. 1 ir pra­dė­ti tiek­ti Uk­mer­gei ši­lu­mą.

Pa­skel­bus apie pla­nuo­ja­mą ka­ti­li­nės pe­rė­mi­mą, prie jos du­rų su­si­rin­ko gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos, ra­jo­no va­do­vai ir juos pa­lai­kan­čių ben­druo­me­nės na­rių de­le­ga­ci­ja. Pi­ke­tuo­to­jai gie­do­jo gies­mes ir tel­kė di­des­nes ben­dra­min­čių pa­jė­gas.

„Mies­to ener­gi­jos“ generalinis direktorius Ar­tū­ras Stra­vins­kas ra­jo­no me­rui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Juo­zui Varž­ga­liui įtei­kė pra­šy­mą su­teik­ti ga­li­my­bę įei­ti į ka­ti­li­nę ir pra­dė­ti tiek­ti ši­lu­mą. Ta­čiau ra­jo­no me­ras A. Ko­pūs­tas at­sa­kė, kad ka­ti­li­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­ati­duos, nes su­tar­tis jau nu­trauk­ta ir apie jo­kį ši­lu­mos pa­slau­gos tie­ki­mą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos. „Mies­to ener­gi­ja“ šį mė­ne­sį ra­jo­no va­do­vams yra įtei­ku­si ke­tu­ris to­kius pra­šy­mus, ta­čiau vi­si jie bu­vo at­mes­ti.

„Pa­skel­bus šil­dy­mo se­zo­no pra­džią, tu­ri­me vyk­dy­ti mums ši­lu­mos tie­ki­mo li­cen­ci­jos su­teik­tą įpa­rei­go­ji­mą teik­ti ši­lu­mos pa­slau­gas. „Mies­to ener­gi­ją“ kuo sku­biau at­nau­jin­ti ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gas įpa­rei­go­jo ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bei Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja, to­dėl tu­ri­me siek­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su sa­vi­val­dy­be ir tei­si­nio pro­ble­mų spren­di­mo. De­ja, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai į mū­sų ini­cia­ty­vą at­sa­kė jiems įpras­tu bū­du – su­ren­gė pi­ke­tą ir to­liau ig­no­ruo­ja teis­mų bei kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų spren­di­mus“, – sa­kė „Mies­to ener­gi­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Stra­vins­kas.

 

10-01-1_straipsnio_6_nuotr


Sau­go­jo per nak­tį

 

Uk­mer­giš­kiai – mies­to ben­druo­me­nės na­riai pa­grin­di­nę mies­to ka­ti­li­nę sau­go­jo ne tik die­ną. Mū­rų sto­da­mi už ra­jo­no va­do­vus, jie nu­ta­rė ka­ti­li­nę sau­go­ti ir nak­tį. Tre­čia­die­nio va­ka­rą mies­te bu­vo iš­pla­tin­tas toks kvie­ti­mas. Prie ka­ti­li­nės su­si­rin­kę žmo­nės kū­re­no lau­žus, šne­ku­čia­vo­si, vai­ši­no­si jiems tie­kia­mu mais­tu. Ir net pla­na­vo sta­ty­ti ba­ri­ka­das. Į įvy­kio vie­tą bu­vo at­ga­ben­ta ne tik mais­to, mal­kų, bet ir bio­tu­a­le­tai.

Pa­grin­di­nis ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius, mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas sa­kė ne­la­bai ti­kin­tis, kad nak­tį „Mies­to ener­gi­ja“ lau­šis į ka­ti­li­nę. Anot jo, ši ka­ti­li­nės blo­ka­da – dau­giau ra­jo­no va­do­vų spren­di­mą mo­ra­liš­kai pa­lai­kan­ti ak­ci­ja.

Prie ka­ti­li­nės apie 22 va­lan­dą  kal­bin­tas ra­jo­no me­ras A. Ko­pūs­tas ti­ki­no, kad nuo ket­vir­ta­die­nio vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­rės karš­tą van­de­nį. Kiek sun­kiau bus už­kur­ti ka­ti­li­nę Nr. 1, prie ku­rios ir bu­riuo­ja­si žmo­nės. Ta­čiau su tuo ža­dė­ta tik­rai su­si­tvar­ky­ti.

 

10-01-1_straipsnio_7_nuotr


Pra­šo ieš­ko­ti kal­tų

 

Na­cio­na­li­nės du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­gos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Gri­nius šią sa­vai­tę krei­pė­si į LR Vy­riau­sy­bės mi­nist­rą pir­mi­nin­ką bei Sei­mo na­rius teigda­mas, kad to­kia si­tu­a­ci­ja, ko­kia su­si­klos­tė Uk­mer­gė­je, ne­ga­li at­si­ras­ti sa­vai­me.

„Tam, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų ne­tie­kia­ma ši­lu­ma ir karš­tas van­duo, vi­sų pir­ma kaž­kas tu­rė­jo šios pa­slau­gos tie­ki­mą su­stab­dy­ti ar su­kel­ti taip va­di­na­mą eks­tre­ma­lią pa­dė­tį. Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ar jų įga­lio­ti pa­rei­gū­nai, ne­ga­lė­da­mi šios pa­slau­gos tie­ki­mo at­nau­jin­ti, pa­skel­bė taip va­di­na­mą eks­tre­ma­lią pa­dė­tį, ti­kė­da­mie­si to­kiais veiks­mais iš­veng­ti tei­si­nės ir po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės“, – ra­šo­ma krei­pi­me­si.

LR Vy­riau­sy­bės pra­šo­ma nu­sta­ty­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės val­džios as­me­nis, ku­rių ini­cia­ty­va bu­vo nu­trauk­tas ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mas, nu­sta­ty­ti, ar eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­skel­bi­mas, jos tiks­lai ir pa­grin­dai ati­tin­ka LR Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo tiks­lus ir nuo­sta­tas bei su­da­ry­ti dar­bo gru­pę si­tu­a­ci­jai Uk­mer­gė­je iš­si­aiš­kin­ti.

 

10-01-1_straipsnio_8_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+1 # clark williams 2017-10-11 10:41
Sveiki,

paskolos pasiūlymas čia, jus domina? prašau dabar ..

Ar jus bankas atmetė? Ar turite blogą kredito kortelę?
Ar turite neapmokėtas sąskaitas? Ar esate skolingas?
Ar reikia steigti verslą?
Ar jums reikia paskolos?

Turime 3% palūkanų normos paskolą jums,
Ir paskolos diapazonas nuo $ 500,00 iki $ 50,000,000.00 usd.

Susisiekite su p. Klark Williams Via e-mail:

Informacija reikalinga:
1. Pilnas pavadinimas: .........
2. Kontaktinis adresas: ......
3. Valstybė / miestas: ........... Kiek bus nulis + vienas? *
4. Šalis: .........
5. Reikalinga suma: ..............
6. Paskolos trukmė: ..........
7. Telefono Nr .: ..........
8. Mėnesinis gavimas: ...........

     Geriausiu atveju

   P. Klarkas Williamsas
         MD / generalinis direktorius
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų