Paskutiniame posėdyje – ir priekaištai, ir padėkos + Video

Li­kus ke­lioms die­noms iki Nau­jų­jų me­tų į pas­ku­ti­nį šie­met po­sė­dį su­si­rin­ko ra­jo­no ta­ry­ba. Kaip ir kas­met, pa­grin­di­nis pas­ku­ti­nio ne­ei­li­nio po­sė­džio tiks­las bū­na pa­tiks­lin­ti biu­dže­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­ba drau­ge se­nuo­sius pa­ly­dė­jo pas­ku­ti­nį kar­tą.

Skirs­tant pas­ku­ti­nius ra­jo­no biu­dže­to tru­pi­nius ta­ry­bos na­riai pa­si­ro­dė reik­lūs ir skru­pu­lin­gi. Jie klau­si­mais api­py­lė pra­ne­šė­ją – sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ją Vi­dą But­ke­vi­čie­nę ir uo­liai gy­nė sa­vo po­zi­ci­jas.

Dau­giau­sia kri­ti­kos pa­si­py­lė ant Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro „gal­vos“. Bu­vo nu­ma­ty­ta cen­tro pro­jek­tui „Ver­slu­mo ska­ti­ni­mas Uk­mer­gės ra­jo­ne“ skir­ti 20 tūkst. li­tų.

Kad Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras dir­ba pra­stai, pri­pa­ži­no ke­lis mė­ne­sius jo veik­lą ty­ru­si dar­bo gru­pė. Ji kon­sta­ta­vo, kad cen­tro veik­lą rei­kia ko­re­guo­ti, ir sa­vo iš­va­das pa­tei­kė pra­ėju­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je. Šie­met šiai įstai­gai 40 000 li­tų sky­rė sa­vi­val­dy­bė ir be­veik tiek pat ki­ta šios įstai­gos da­li­nin­kė – Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pri­mi­nė, kad mi­nis­te­ri­ja mū­sų cen­tro veik­lą ver­ti­na pa­ten­ki­na­mai, cen­tras ra­jo­nui rei­ka­lin­gas ir sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad jis iš­gy­ven­tų. Ta­čiau li­be­ral­cen­tris­tas Ro­mas Pi­vo­ras pa­brė­žė, kad cen­tras yra pa­ra­zi­tas, ne­su­ge­ban­tis iš­gy­ven­ti ir pa­ra­zi­tuo­jan­tis sa­vi­val­dy­bę. Ben­dra­par­tie­tis Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius dėl pra­stai va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos kal­čiau­siu įvar­di­no jos vai­ruo­to­ją, o ne pa­tį me­cha­niz­mą. Jis ra­gi­no ieš­ko­ti ak­ty­vių, cen­tro veik­lą iš­ju­din­ti su­ge­ban­čių žmo­nių.

Vis dėl­to dau­gu­mos spren­di­mu fi­nan­sa­vi­mas tu­riz­mo ir ver­slo rė­mė­jams bu­vo skir­tas, o šios įstai­gos di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­lik­ta ra­my­bė­je. Bent jau kol kas. Be­veik ne­abe­jo­ti­na, kad po sa­vi­val­dos rin­ki­mų ši kė­dė taps la­bai ska­niu kąs­niu da­li­nan­tis pos­tus rin­ki­mų nu­ga­lė­to­jams...

Po­sė­dy­je bu­vo at­sa­ky­ta ir į dar­bot­var­kė­je ne­nu­ma­ty­tus ta­ry­bos na­rių klau­si­mus. Li­be­ral­cen­tris­tas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas tei­ra­vo­si, kiek ra­jo­ne tę­sis eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir ar eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­ja ne­vir­ši­ja sa­vo įga­lio­ji­mų, tvir­tin­da­ma šil­dy­mo kai­nas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys į šiuos klau­si­mus at­sa­kė la­ko­niš­kai, taip, kaip jau ne kar­tą vie­šai yra at­sa­kęs: kiek tę­sis eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, pri­klau­sys nuo Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos spren­di­mo. Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, ra­jo­ne vei­kian­čios eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos spren­di­mai sa­vo įga­lio­ji­mų ne­vir­ši­ja.

Šven­ti­nę Nau­jų­jų lau­ki­mo dva­sią į pas­ku­ti­nio po­sė­džio ug­nia­ku­rą įpū­tė ra­jo­no me­ro kal­ba.

Ko­pūs­tas pa­brė­žė, kad nors šie me­tai Uk­mer­gei bu­vo su­dė­tin­gi, lai­mė, ne to­kie su­dė­tin­gi, kaip ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Sun­kiau­sias smū­gis, anot me­ro, bu­vo ra­jo­no gy­ven­to­jus į dvi ba­ri­ka­dų pu­ses pa­da­li­nę ši­lu­mos rei­ka­lai. Ta­čiau ra­jo­no va­do­vas pa­si­džiau­gė, kad tuo­met, kai si­tu­a­ci­ja da­ry­da­vo­si la­bai įtemp­ta, vi­sa­da jaus­da­vo, kad dau­gu­ma žmo­nių sto­ja į vie­ną ba­ri­ka­dos pu­sę. Už tai, kad ben­dri in­te­re­sai bu­vo svar­bes­ni nei po­li­ti­nės am­bi­ci­jos, ko­le­goms me­ras iš­sa­kė nuo­šir­džią pa­dė­ką. At­ei­nan­čiais me­tais vi­siems lin­kė­jo di­des­nio sa­vi­tar­pio su­pra­ti­mo, pa­do­ru­mo, ku­rio kar­tais la­bai trūks­ta, ir ga­li­my­bės ben­drau­ti at­vi­res­ne šyp­se­na.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų