Pašto dėžutė – tarsi vizitinė kortelė

Kur pa­lik­ti laiš­ką, jei ad­re­sa­tas ne­tu­ri paš­to dė­žu­tės? To­kia pro­ble­ma ne­re­tai iš­ky­la Uk­mer­gės laiš­ki­nin­kams. Tai, kad gy­ven­to­jai ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti vie­ta sa­vo ko­res­pon­den­ci­jai, paš­to dar­buo­to­jai va­di­na ap­lai­du­mu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dėl gyventojų aplaidumo korespondencija jų gali ir nepasiekti...

Uk­mer­gės paš­to vir­ši­nin­kė An­ge­lė Rač­kaus­kie­nė sa­ko, jog ste­bė­ti­nai daug uk­mer­giš­kių ne­su­si­mąs­to apie to­kį bū­ti­ną da­ly­ką kaip paš­to dė­žu­tė. Jų trūks­ta ne tik pas nuo­sa­vų na­mų šei­mi­nin­kus, bet ir įmo­nė­se.

Vir­ši­nin­kė var­di­ja gat­ves, ku­rio­se laiš­ki­nin­kai pa­si­gen­da dė­žu­čių. Tai – Ge­di­mi­no, A. Ba­ra­naus­ko, Ka­rei­vi­nių, Kal­kių, Ama­ti­nin­kų, Baž­ny­čios, Dar­bi­nin­kų, Va­sa­rio 16-osios, J. Ba­sa­na­vi­čiaus, V. Ku­dir­kos gat­vės. „Ne vi­si tu­ri jas Pa­kal­nės, Pi­lies, Gė­lių, A. Sme­to­nos, Ra­my­ga­los, Klai­pė­dos, Bi­ru­tės gat­vė­se, – pa­sa­ko­jo ji. – So­dų gat­vy­tė nors ir ne­di­de­lė, ne vi­si ir čia no­ri tu­rė­ti...“

Pa­šne­ko­vė taip pat mi­nė­jo Me­de­ly­no skers­gat­vį, Žo­lių ra­jo­ną, ku­ria­me – daug nau­jų na­mų. Ste­bi­si, jog mo­der­nių, pra­ban­gių pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ne­at­krei­pia dė­me­sio į svar­bias na­mo de­ta­les.

Gal­vos skaus­mu ji va­di­na ir so­dų ben­dri­jas, kur žmo­nės įsi­kū­rę, bet ne­tu­ri dė­žu­čių ir nė­ra kaip jiems įteik­ti ko­res­pon­den­ci­jos: „Kur se­niai gy­ve­na, įkal­bi­nom įsi­gy­ti, o kur nau­ji šei­mi­nin­kai – ten pro­ble­mos. Jei klien­tas duo­da sa­vo ad­re­są, tu­rė­tų pa­gal­vo­ti, kur laiš­ki­nin­kui vis­ką pa­lik­ti.“

 

Kal­ti­na laiš­ki­nin­kus

 

Gy­ven­to­jų ad­re­sais ke­liau­ja įvai­rios są­skai­tos, įstai­gų pra­ne­ši­mai ir pa­siū­ly­mai, drau­di­mo įmo­nių laiš­kai, siun­tos iš už­sie­nio. Daug, anot A. Rač­kaus­kie­nės, su teis­mais su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos. Ir dėl pa­čių žmo­nių ap­lai­du­mo tai juos ne vi­sa­da pa­sie­kia lai­ku.

Kai nė­ra dė­žu­tės, paš­to dar­buo­to­jams ten­ka dai­ry­tis ki­tos tin­ka­mos vie­tos. „Jei pa­pras­tas laiš­kas – kad ir už du­rų už­ki­ša, tik jei­gu ne­ly­ja, ne­snin­ga“, – pa­sa­ko­ja mo­te­ris. Kai ka­da ieš­ko­ti sa­vo laiš­kų gy­ven­to­jams pri­sie­i­na ir at­ėjus į paš­tą. „Klien­tui dė­žu­tė svar­biau nei mums, kad gau­tų tai, kas jam skir­ta. Kai ne­gau­na, tai laiš­ki­nin­kas lie­ka kal­tas“, – ste­bi­si ji.

Štai Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se na­mo paš­to dė­žu­tė yra to­kia pat svar­bi kaip ir elek­tros tin­klai ar prieš­gais­ri­nė sis­te­ma. Be jos, anot pa­šne­ko­vės, net­gi ne­ga­li­ma pri­duo­ti pa­sta­ty­to nau­jo būs­to.

 

Ste­bi­na ir įmo­nės

 

Paš­to dė­žu­čių ga­li­ma įsi­gy­ti ar už­si­sa­ky­ti pre­ky­bos cen­truo­se. Jo­mis pre­kiau­ja­ma ir paš­te, ku­ria­me dė­žu­tė kai­nuo­ja nuo 43 iki 49 li­tų. „Tai yra vi­zi­ti­nė na­mo kor­te­lė, at­spin­din­ti šei­mi­nin­ko po­žiū­rį į tvar­kin­gą sa­vo ap­lin­ką“, – įsi­ti­ki­nu­si įstai­gos va­do­vė.

Keis­tas jai ir kai ku­rių įmo­nių sa­vi­nin­kų po­žiū­ris į su laiš­kais su­si­ju­sią tvar­ką. Keb­lu­mų laiš­ki­nin­kams ky­la šeš­ta­die­niais, kai įmo­nės ne­dir­ba, bet rei­kia pri­sta­ty­ti joms skir­tą ko­res­pon­den­ci­ją. „Tai pas mus paš­te tie laiš­kai ir gu­li, nes nė­ra kur pa­lik­ti“, – sa­ko ji.

Ki­ta pro­ble­ma – per ma­žos paš­to dė­žu­tės, į ku­rias, pa­vyz­džiui, ne­tel­pa ne­tra­di­ci­nio dy­džio už­sie­nio ko­res­pon­den­ci­ja. To­kiu at­ve­ju laiš­ki­nin­kas ga­vė­jui pa­lie­ka pra­ne­ši­mą apie siun­tos at­si­ė­mi­mą paš­te.

 

Siū­lo pa­si­ga­min­ti

 

Si­tu­a­ci­ja mies­te­liuo­se bei kai­muo­se taip pat ne­ten­ki­na paš­to dar­buo­to­jų. A. Rač­kaus­kie­nė kal­bė­jo apie Žel­vą, Vi­diš­kius, Še­šuo­lius, Vep­rius, Lai­čius, III Ant­akal­nio kai­mą, sa­kė, jog dė­žu­tė­mis pra­stai ap­si­rū­pi­nę Ly­duo­kiai.

Dė­žu­čių pa­si­gen­da­ma ne tik nuo­sa­vuo­se na­muo­se – jų ne­tu­ri ir ne­ma­žai dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų. „Kai­me žmo­nes juk ne vi­sa­da ga­li­ma ras­ti na­muo­se, ypač ta­da, kai dar­by­me­čiai ir vi­si iš­ei­na į lau­kus, o kam laiš­ką pa­lik­ti, jei nie­ko nė­ra?“ – svars­to pa­šne­ko­vė. Ji ma­no, kad na­gin­gam so­die­čiui ne­sun­ku kad ir su­si­kal­ti ko­kią dė­žu­tę – ne­rei­kia nė pirk­ti.

 

Už­rak­tą at­sto­ja vir­ve­lės...

 

Tin­ka­mo­mis paš­to dė­žu­tė­mis džiu­gi­na ir ne vi­si dau­gia­bu­čiai na­mai. Kai ku­riuo­se jos ne­ra­ki­na­mos ir sa­vo iš­vaiz­da net­gi ne­pa­na­šios į šios pa­skir­ties daik­tą. „Yra tvar­kin­gų na­mų, kur ben­dri­jos su­si­tvar­kiu­sios, dė­žu­tes kei­tė. Ta­čiau ben­dra­bu­čiuo­se ar kur pir­mi­nin­ko nė­ra tai vargs­ta žmo­nės...“ – tei­gia pa­šne­ko­vė, pa­sa­ko­da­ma, jog sa­vo iš­mo­nę šei­mi­nin­kai de­monst­ruo­ja kad ir iš­lū­žu­sias du­re­les „pa­rem­da­mi“ vir­vu­tė­mis. Pa­ta­ria ver­čiau pre­ky­bos cen­tre įsi­gy­ti spy­ne­lę, ku­ri tik­rai daug ne­kai­nuo­ja.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų