Pas­ku­ti­nia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je la­biau­siai lin­kė­ta tvir­ty­bės

 

Pas­ku­ti­nis šie­met ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ki­toks nei per­nai – vie­toj tra­di­ci­nių ka­lė­di­nių pre­mi­jų sky­ri­mo va­do­vams šie­met dau­giau kal­bė­ta apie al­gų ma­ži­ni­mą.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ma­žės ir UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko pa­rei­gy­bi­nis at­ly­gi­ni­mas. To­kį pra­šy­mą ta­ry­bai pa­tei­kė pats įmo­nės va­do­vas. Šie­met „Uk­mer­gės van­de­nų“ va­do­vas sau al­gą pra­šo pa­ma­žin­ti jau an­trą kar­tą. Pir­mą kar­tą de­šim­čia pro­cen­tų di­rek­to­riaus al­ga bu­vo su­ma­žin­ta ge­gu­žę. Tuo­met bu­vo nu­tar­ta, kad ma­žes­nę al­gą di­rek­to­rius gaus iki me­tų pa­bai­gos. Be­si­bai­giant šiam ter­mi­nui „Uk­mer­gės van­de­nų“ di­rek­to­rius pa­tei­kė ra­jo­no me­rui pra­šy­mą dėl at­ly­gi­ni­mo su­ma­ži­ni­mo ir ki­tais me­tais.

 

 

Pas­ku­ti­nis ta­ry­bos po­sė­dis kve­pė­jo miš­ku...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ta­ry­ba šį no­rą, ži­no­ma, pa­ten­ki­no. Ir ne tik. Pa­lin­kė­jo ir ki­tų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių: UAB Au­to­bu­sų par­ko, UAB Bu­tų ūkio ir ki­tų va­do­vams ne­lauk­ti, kol bus pa­ra­gin­ta, o pa­tiems ma­žin­tis al­gas. Nes iš­gy­ven­ti ki­tą­met bus oi kaip ne­leng­va...

Al­gos ma­žės ir ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu ne­se­niai pa­tvir­tin­tas nau­jas švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Juo kei­čia­mi mo­ky­to­jų ir įstai­gų va­do­vų tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tai.

Šios tvar­kos ap­ra­še nu­ma­ty­tos mi­ni­ma­lios ir mak­si­ma­lios tar­ny­bi­nių ko­e­fi­cien­tų ri­bos. At­si­žvel­giant į sun­kią fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją, Uk­mer­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­riams siū­lo­ma nu­sta­ty­ti mi­ni­ma­lų tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo ko­e­fi­cien­tą.

Di­rek­to­rių at­ly­gi­ni­mai 150-170 li­tų ma­žės nuo va­sa­rio 1 die­nos. Ta­čiau kai ku­rių itin sun­kiai be­si­ver­čian­čių ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai jų tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tus pra­šo su­ma­žin­ti dar anks­čiau – nuo sau­sio 1 die­nos. To­kius pra­šy­mus pa­tei­kė di­rek­to­riai V. Tut­lys, E. Še­me­tie­nė, R. Kaz­laus­kie­nė, A. Liau­sie­nė, R. Jakš­tie­nė, Z. Šem­ber­gie­nė, M. Ja­se­vi­čie­nė, J. La­per­di­nie­nė, B. Ju­ce­vi­čie­nė, V. Gi­nai­tie­nė, D. Žuk­lie­nė, B. Ži­lė­nie­nė, R. De­ve­nis, L. Lat­vys, B. Ba­guc­kie­nė, A. Šnio­kie­nė, L. Strel­čiū­nie­nė, R. Du­dė­nie­nė, Z. Lium­pa­rai­tė.

Pra­šy­mai bu­vo pa­ten­kin­ti.
 
Mė­ne­siui di­dės, pas­kui „trauk­sis“

Vis dėlto po­sė­dy­je „pa­lai­min­tas“ ir vie­nos al­gos di­dė­ji­mas. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Va­len­ti­no Gend­vi­lio at­ly­gi­ni­mas di­dės. To prie­žas­tis – lap­kri­čio mė­ne­sį jam su­teik­ta II va­dy­bi­nė kva­li­fi­ka­ci­nė ka­te­go­ri­ja. Va­do­vau­jan­tis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu, ta­ry­ba pa­tvir­tin­o di­rek­to­riaus tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo ko­e­fi­cien­tą 30,9 ba­zi­nės mė­ne­si­nės al­gos dy­džiais. Spren­di­mas įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos.

Ta­ry­bos po­sė­džio pir­mi­nin­kas A. Ko­pūs­tas „nu­ra­mi­no“, kad di­des­ne al­ga V. Gend­vi­lis džiaug­sis ne­il­gai. Grei­čiau­siai ki­tą­met vi­siems ug­dy­mo įstai­gų va­do­vams ji bus „pri­kirp­ta“.

Ke­ti­na­ma pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui

Ta­ry­bos spren­di­mu nau­jam gy­ve­ni­mui po po­ros me­tų ga­li bū­ti pri­kel­tas Va­sa­rio 16-osi­os gat­vė­je esan­tis bu­vęs Dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tas. Jei pro­jek­tas bus fi­nan­suo­tas, pa­sta­te 2012-ais ar 2013-ais me­tais įsi­kurs Tra­di­ci­nių ama­tų cen­tras.

Ga­li­my­bė reng­ti to­kį pro­jek­tą at­si­ra­do že­mės ūkio mi­nist­rui pa­si­ra­šius įsa­ky­mą „Dėl Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „Kai­mo at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“ veik­los „Tra­di­ci­nių ama­tų cen­trų kū­ri­mas ir (ar­ba) plėt­ra“ įgy­ven­di­ni­mo pla­na­vi­mo bū­du tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“. Pro­jek­te nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti bu­vu­sį Dai­lės mo­kyk­los pa­sta­tą, o ja­me įkur­ti Tra­di­ci­nių ama­tų cen­trą. Ja­me bū­tų su­mon­tuo­tos mo­lio de­gi­mo, duo­nos ke­pi­mo kros­nys, me­džio ap­dir­bi­mo stak­lės. Čia pla­nuo­ja­ma ga­min­ti me­džio skulp­tū­ras, mo­lio dir­bi­nius, žva­kes. Pa­tal­pos bū­tų skir­tos mo­ky­mams, se­mi­na­rams, ki­tiems ren­gi­niams.

Jei pro­jek­tas bus lai­mė­tas, mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei prie jo ne­rei­kės pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai – mū­sų in­dė­lis bū­tų pats pa­sta­tas.

Bu­tų me­di­kams teks pa­lauk­ti

Vie­nas ne­ei­li­nio ta­ry­bos po­sė­džio klau­si­mas, į ku­rio svars­ty­mą įsi­jun­gė net di­džiau­si ta­ry­bos ty­le­niai, bu­vo ati­dė­tas. Tai klau­si­mas, su­si­jęs su būs­tų nau­jau­sia­me Uk­mer­gės dau­gia­bu­ty­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, sky­ri­mu.

Ra­jo­no va­do­vai su­lau­kė Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ir VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės va­do­vų raš­tų, ku­riuo­se pra­šo­ma pa­dė­ti ap­si­rū­pin­ti gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis gy­dy­to­joms, at­vyks­tan­čioms į šias gy­dy­mo įstai­gas dirb­ti ir gy­ven­ti iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių.

Gy­dy­to­ja Ire­na Bal­sie­nė at­vyks­ta dirb­ti iš Kau­no, gy­dy­to­ja Gin­ta­rė Kas­pa­rai­ty­tė – iš Jo­na­vos, gy­dy­to­ja Svet­la­na Ži­gie­nė – iš Šven­čio­nių, gy­dy­to­ja Auš­ra Moc­ke­vi­čie­nė – iš Šir­vin­tų.

Ta­ry­ba ge­gu­žės mė­ne­sį pri­im­tu spren­di­mu nu­ma­tė ga­li­my­bę iš­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bės re­zer­vi­nes gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas spe­cia­lis­tams, at­vyks­tan­tiems dirb­ti ir gy­ven­ti į Uk­mer­gę.

At­si­žvel­giant į pra­šy­mus ir vyk­dant sa­vo pa­čios įsi­pa­rei­go­ji­mus ta­ry­bai bu­vo siū­ly­ta mi­nė­toms me­di­kėms skir­ti bu­tus: tri­jų kam­ba­rių bu­tą – S. Ži­gie­nės, dvie­jų kam­ba­rių – G. Kas­pa­rai­ty­tės, dvie­jų kam­ba­rių – I. Bal­sie­nės, tri­jų kam­ba­rių – A. Moc­ke­vi­čie­nės šei­moms.

Žo­dį ta­ręs ta­ry­bos na­rys Rim­vy­das Ci­vil­ka įpū­tė į po­sė­dį dis­ku­si­jų vė­ją. Jis pa­reiš­kė, kad val­diš­kus būs­tus tu­rė­tų gau­ti tie me­di­kai, ku­rie tik­rai pa­si­ry­žę dirb­ti Uk­mer­gė­je, ku­rie va­ži­nė­ja į Uk­mer­gę kas­dien ir ne­tu­ri vals­ty­bės su­teik­to būs­to ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­ry­bos na­rio ži­nio­mis, jo ko­le­gė gy­dy­to­ja S. Ži­gie­nė yra įdar­bin­ta ke­lio­se ša­lies gy­dy­mo įstai­go­se, o į Uk­mer­gę dirb­ti at­va­žiuo­ja tik 12 die­nų per mė­ne­sį.

Šis pa­reiš­ki­mas pri­ver­tė po­sė­džio da­ly­vius iš pra­džių su­klus­ti, o pas­kui iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Dau­gu­mos nuo­mo­nė bu­vo vie­noda – rei­kia ge­rai iš­si­aiš­kin­ti, ar būs­tai ski­ria­mi pa­tiems rei­ka­lin­giau­siems spe­cia­lis­tams, ke­ti­nan­tiems sa­vo to­les­nę dar­bi­nę veik­lą su­sie­ti su Uk­mer­ge. Bū­ti­na ap­tar­ti ir tai, ku­riam lai­kui būs­tai bus ski­ria­mi. „Tai tik­rai nė­ra ne­ei­li­nio po­sė­džio klau­si­mas. Siū­lau jį ati­dė­ti ir la­bai ge­rai ap­svars­ty­ti“, - pa­siū­lė ko­le­goms ta­ry­bos na­rys Val­das Pet­ro­nis. Šiam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta ir klau­si­mas ati­dė­tas.

Lau­kia sun­kūs me­tai

Pas­ku­ti­nia­ja­me 2009-ųjų ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je, kaip ir kiek­vie­nų me­tų pa­bai­go­je, pa­tiks­lin­tas me­tų biu­dže­tas. Taip pat pri­ta­rė klau­si­mui „Dėl smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mui ski­ria­mų lė­šų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mo“.

Svei­kin­da­mas ko­le­gas su artė­jan­čiais Nau­jai­siais me­tais ra­jo­no va­do­vas A. Ko­pūs­tas lin­kė­jo vi­siems pa­kan­tu­mo ir stip­ry­bės, nes at­ei­nan­tie­ji me­tai bus ge­ro­kai sun­kes­ni ir su­dė­tin­ges­ni. Me­ras pra­si­ta­rė, kad ki­tą­met lau­kia re­or­ga­ni­za­ci­ja ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų