Patarė kreiptis į teismą

Kar­tais žmo­nės įta­ria esan­tys ap­gau­ti, ta­čiau ne­ži­no, kur ir ko­kios tei­si­nės pa­gal­bos ieš­ko­ti. „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je ne­se­niai ap­si­lan­kęs Šir­vin­tų ra­jo­no Žu­vin­čių kai­mo gy­ven­to­jas ti­ki­no bu­vęs ap­gau­tas net prieš pen­ke­rius me­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Į Gel­vo­nų se­niū­ni­ją, Žu­vin­čių kai­mą Ro­mas Ru­do­kas pa­sa­ko­jo at­vy­kęs gy­ven­ti iš Vil­niaus. Iš­ėjęs į pen­si­ją par­da­vė bu­tą sos­ti­nė­je ir grį­žo į gim­ti­nę.

Ap­link so­dy­bą esan­tį 10 hek­ta­rų skly­pą pa­vel­dė­jo R. Ru­do­kas kar­tu su Vil­niu­je gy­ve­nan­čia se­se­ri­mi Da­nu­te.

Ar­ti­mie­ji nu­spren­dė pu­sę že­mės – 5 hek­ta­rų skly­pą – par­duo­ti. Pir­ki­mo–par­da­vi­mo san­do­ris tarp jo ir pir­kė­jo įvy­ko prieš pen­ke­rius me­tus.

Ta­čiau vi­sus tuos pen­ke­rius me­tus že­mės skly­pą nu­si­pir­kęs vie­nas mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kas esą ne­pri­žiū­rė­jo.

Kad kaž­kas su ta že­me ne taip, pa­aiš­kė­jo vi­sai ne­se­niai, kai jis Re­gist­rų cen­tre iš­si­aiš­ki­no, jog že­mės pir­ki­mo–par­da­vi­mo do­ku­men­tuo­se pa­keis­ta že­mės pa­skir­tis. Že­mė, ku­rio­je yra jo gy­ve­na­mo­ji so­dy­ba, pa­žy­mė­ta kaip že­mės ūkio pa­skir­ties ir ji pri­klau­so že­mę pir­ku­siam ūki­nin­kui.

R. Ru­do­kas tei­gia, kad klas­to­tę įro­do ir pir­ki­mo–par­da­vi­mo ak­te pa­ra­šy­ta jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta – Uk­mer­gės ra­jo­nas, Krikš­tė­nų gy­ven­vie­tė: „Aš nė bu­vęs tuo­se Krikš­tė­nuo­se ne­su, o pa­si­ro­do, pir­kė­jas sa­vo nuo­žiū­ra ma­ne ten net „ap­gy­ven­di­no“.

Kur kreip­tis, kad bū­tų įro­dy­ta jo že­mės nuo­sa­vy­bė, R. Ru­do­kas sa­ko ne­be­iš­ma­nąs. „Ne­tu­riu tiek pi­ni­gų, kad ga­lė­čiau su tur­tin­gu ūki­nin­ku teis­muo­se by­li­nė­tis, bet tei­sy­bę įro­dy­ti kaž­kaip rei­kia“, – pa­ta­ri­mo pra­šė vy­ras.

 

Tei­si­nė pa­gal­ba – sa­vi­val­dy­bė­je

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis sa­ko, kad kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams yra tei­kia­ma pir­mi­nė tei­si­nė pa­gal­ba – jiems su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja bei kon­sul­ta­ci­jos.

Ją ne­mo­ka­mai ga­li gau­ti kiek­vie­nas sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, de­kla­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą, be jo­kių ap­ri­bo­ji­mų.

Ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba – tai do­ku­men­tų ren­gi­mas, gy­ny­ba ir at­sto­va­vi­mas by­lo­se. Ją ne­mo­ka­mai sa­vi­val­dy­bės pi­lie­čiai ga­li gau­ti tuo­met, jei ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus – jei jų pa­ja­mos ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­tų tur­to ir pa­ja­mų ly­gių tei­si­nei pa­gal­bai gau­ti.

As­mens tur­to ir pa­ja­mų ly­giai pa­skai­čiuo­ja­mi pa­gal Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą for­mu­lę ir skirs­to­mi į pir­mą ir an­trą.

Nu­sta­čius pir­mą ly­gį, vals­ty­bė ap­mo­ka 100 pro­cen­tų ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų. Jei nu­sta­to­mas ant­ras ly­gis, vals­ty­bė ap­mo­ka pu­sę ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų. Li­ku­sius 50 pro­cen­tų ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų ap­mo­ka pats as­muo.

R. Jur­gi­lai­tis pa­ta­ria nenu­leis­ti ran­kų ir kreip­tis į teis­mą net ir tuo at­ve­ju, jei žmo­gui ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ne­kom­pen­suo­ja­ma.

„Ad­vo­ka­to iš­lai­dos ieš­ki­nio pa­ren­gi­mui ga­li kai­nuo­ti nuo 200 iki 1000 li­tų – pri­klau­so­mai nuo by­los su­dė­tin­gu­mo. Tik­rai ne­mi­li­jo­ni­nės su­mos. Kad ap­gin­tų sa­vo tei­ses, ga­li­ma to­kią su­mą ir pa­si­sko­lin­ti. Lai­mė­ju­siai ša­liai teis­mo iš­lai­dos yra pri­tei­sia­mos iš ki­tos ša­lies“, – aiš­ki­na ju­ris­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų