Patvirtintas biudžetas nukėlė į 2007-uosius

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no 2010 me­tų biu­dže­tą, sie­kian­tį be­veik 80,5 mi­li­jo­no li­tų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, jis ma­žė­ja 25 mi­li­jo­nais. Toks, kaip šių­me­ti­nis, biu­dže­tas bu­vo tvir­tin­tas 2007-ai­siais. Dėl to fi­nan­sa­vi­mas ma­ži­na­mas dau­ge­liui mies­to po­rei­kių, iš­sky­rus be­ne vie­nin­te­lį – so­cia­li­nes reik­mes.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pi­ni­gus aky­liau teks skai­čiuo­ti vi­siems...

 

 

 

Pa­sak jos, po il­gų svars­ty­mų bu­vo šiek tiek pa­pil­dy­tos Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro, so­cia­li­nio už­im­tu­mo pro­gra­mos Vep­riuo­se, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo ei­lu­tės. Lė­šų ne­be­už­te­ko kai­mo ke­lių prie­žiū­rai, jų be­veik ne­li­ko ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mui.

 

Di­dži­ą­ją da­lį ra­jo­no biu­dže­to, kaip ir kas­met, šie­met „su­val­gys“ švie­ti­mas – 55,8 proc., so­cia­li­nei ap­sau­gai pla­nuo­ja­ma skir­ti 16,2 proc. Vi­soms ki­tos gy­ve­ni­mo sri­tims lie­ka po ke­lis pro­cen­tus.

 

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais kai ku­rioms sri­tims fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žin­tas 60-70 proc. „Kai bai­gia­si pi­ni­gai, pra­si­de­da re­for­mos“, – op­ti­mis­tiš­kai biu­dže­to pri­sta­ty­mą bai­gė E. Mi­ri­na­vi­čie­nė.

Su­gun­dė do­va­na

Prieš bal­suo­jant už biu­dže­tą, pa­si­sa­kė ta­ry­bos na­riai – li­be­ral­cen­tris­tai. Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas siū­lė di­des­nį dė­me­sį skir­ti ver­slo rė­mi­mui ir dė­ti dau­giau pa­stan­gų biu­dže­to pa­ja­mų di­di­ni­mui. Jo ben­dra­par­tie­tis Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius pa­si­ge­do pro­por­ci­jų, ma­ži­nant at­ski­ras biu­dže­to ei­lu­tes, o Ro­mas Pi­vo­ras su­abe­jo­jo, ar vis­ką, kas įma­no­ma, ne­šant pi­ni­gus į Uk­mer­gę, pa­da­rė In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­rius.

 

Vie­nin­te­lis punk­tas, ku­riam bu­vo pra­šy­ta pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą, ta­po žur­na­las „Es­ki­zai“. An­ta­nas Damb­raus­kas pa­pra­šė ko­le­gų jo lei­dy­bai skir­ti pa­pil­do­mus 3000 li­tų. Pa­gal pro­jek­tą bu­vo nu­ma­ty­ti 7000.

 

Ka­dan­gi kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui po­sė­džio pra­džio­je bu­vo įteik­ta po šio lei­di­nio eg­zem­plio­rių, do­va­ną pri­ėmę tau­tos iš­rink­tie­ji, nė ne­pa­si­do­mė­ję apie ki­tus lei­di­nio fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius, sky­rė pra­šy­tus tūks­tan­čius. Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ne­ga­vus do­va­nos spren­di­mas bū­tų bu­vęs ki­toks?

Ima pa­sko­lą

Šiais me­tais kre­di­ti­nis sa­vi­val­dy­bės įsi­sko­li­ni­mas sie­kia 22 mln. li­tų.

Džiu­gi­na bent tai, kad įsi­sko­li­ni­mai, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, mi­li­jo­nu su­ma­žė­jo.

Di­džiau­sią sko­los da­lį – dau­giau nei 14 mln. – su­da­ro pa­sko­los ban­kams, to­liau se­ka li­zin­gi­niai mo­kė­ji­mai, sko­los už įmo­nių at­lik­tus dar­bus, mies­to tvar­ky­mą, ke­lei­vių ve­ži­mą vie­šuo­ju trans­por­tu.

Po šio ta­ry­bos po­sė­džio mū­sų sko­los naš­ta dar pa­di­dė­jo, nes nu­tar­ta im­ti il­ga­lai­kę ne di­des­nę kaip 1,4 mln. pa­sko­lą. Ji bū­ti­na tam, kad bū­tų įgy­ven­din­ti tri­jų lop­še­lių-dar­že­lių re­no­va­ci­jos, Už­terš­tų te­ri­to­ri­jų ka­ri­nia­me mies­te­ly­je su­tvar­ky­mo, Vi­diš­kių mies­te­lio gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo ir ki­ti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai.

Ne­įti­ko se­niū­nai

Se­niū­nai kas­met tei­kia ta­ry­bos svars­ty­mui sa­vo veik­los pro­gra­mas. Da­rė tai ir šie­met, ta­čiau su­si­lau­kė ne­ma­žai pa­sta­bų. Dar­bie­tė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pro­gra­mo­se pa­si­ge­do kon­kre­tu­mo. Jos ma­ny­mu, vie­nin­te­lio mies­to se­niū­no pa­teik­ta pro­gra­ma yra re­a­li, o ki­tų ap­ta­kios ir aki­vaiz­džiai nu­ko­pi­juo­tos nuo pra­ėju­sių me­tų. Pa­si­ges­ta ir pro­gra­mų su­de­ri­ni­mo su se­niū­nai­čiais. Se­niū­nų in­te­re­sus gy­nu­sios Že­mait­kie­mio ir Vep­rių se­niū­nės tei­si­no­si, kad ir dar­bai kas­met tie pa­tys, tad ir pro­gra­mos vie­no­dos, o su se­niū­nai­čiais bent jau jos pro­gra­mas de­ri­no...

Siū­ly­ta iš vi­so ati­dė­ti se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų tvir­ti­ni­mo klau­si­mą, ta­čiau kiek pa­ba­rę se­niū­nus, ta­ry­bos na­riai pro­gra­moms pri­ta­rė.

Dar vie­nas iš ak­tu­a­les­nių svars­ty­tų klau­si­mų – tur­to pri­va­ti­za­vi­mo fon­do lė­šų są­ma­tos pa­tvir­ti­ni­mas. Pri­va­ti­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Klav­di­ja Ste­pa­no­va ap­gai­les­ta­vo, kad da­bar ne pats tin­ka­miau­sias me­tas pri­va­ti­zuo­ti tur­tą: kai ku­riuo­se auk­cio­nuo­se ne­at­si­ran­da nė vie­no da­ly­vio. No­rint ma­žin­ti ob­jek­to kai­ną, ten­ka kreip­tis į Tur­to fon­dą, ku­ris ki­tą auk­cio­ną kar­tais skel­bia tik po ke­lių mė­ne­sių. O per tą lai­ką tur­to kai­na dar la­biau nu­krin­ta.

Vis tik ta­ry­bos na­riai ra­gi­no ko­mi­si­ją dirb­ti „žai­biš­kai“ ir to­liau ieš­ko­ti pri­va­ti­za­vi­mui pa­trauk­lių ob­jek­tų, o ne par­da­vi­nė­ti ap­griu­vu­sias ply­tų krū­vas. K. Ste­pa­no­va pa­ža­dė­jo pri­va­ti­zuo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą pa­skelb­ti ko­vo mė­ne­sį.

Ne­rei­ka­lin­ga

Nuo lie­pos 1 die­nos ša­ly­je ne­be­liks ap­skri­čių, to­dėl Vy­riau­sy­bė siū­lo ap­skri­čiai pa­val­džios Uk­mer­gės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los stei­gė­jo tei­ses per­im­ti mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

Ta­čiau mū­sų ra­jo­no va­do­vai mo­kyk­los at­si­sa­kė. Mo­ty­vuo­ta tuo, kad šios mo­kyk­los pa­sta­tui bū­ti­na re­no­va­ci­ja, ku­ri ga­li at­si­ei­ti iki 6 mln. li­tų. Be to, pa­si­ges­ta in­for­ma­ci­jos dėl mo­kyk­los įsi­sko­li­ni­mų ir fi­nan­sa­vi­mo nuo šių me­tų lie­pos, iš­lai­dų vie­no mo­ki­nio iš­lai­ky­mui, o Vy­riau­sy­bė ne­už­tik­ri­na fi­nan­si­nių ga­ran­ti­jų 2011 m. Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los funk­cio­na­vi­mui.

Pa­tal­pų nu­oma

Pi­vo­ni­jos se­niū­nas Al­vy­das Grat­kaus­kas ne­se­niai krei­pė­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mas lei­di­mo skelb­ti vie­šą ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos kon­kur­są. Se­niū­ni­jos ba­lan­se esan­čia­me pa­sta­te šiuo me­tu yra ke­li ne­nau­do­ja­mi ka­bi­ne­tai.

Su pa­na­šiu pra­šy­mu krei­pė­si ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė. Bib­lio­te­kai pri­klau­san­čias pa­tal­pas no­ri­ma iš­nuo­mo­ti AB TEO LT.

Ta­ry­ba tam pri­ta­rė, ta­čiau, svars­tant šį klau­si­mą, kon­ser­va­to­rius A. Ka­les­ni­kas pa­si­do­mė­jo dėl Kau­no gat­vė­je esan­čių bu­vu­sių Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro pa­tal­pų nuo­mos. Jam pa­aiš­kin­ta, kad nuo ko­vo 1-osios jo­se įsi­kurs Vie­tos veik­los gru­pė.

A. Ka­les­ni­kas taip pat tvir­ti­no gir­dė­jęs, kad už Vals­tie­čių liau­di­nin­kų par­ti­jos būs­ti­nės nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius ku­rį lai­ką mo­kė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Šios partijos atstovė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė šiuos gan­dus ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė.

Veik­lą op­ti­mi­zuos

Pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je li­ko ne­pri­im­tas klau­si­mas dėl kul­tū­ros ži­di­nių kai­mo vie­to­vė­se už­da­ry­mo. Kul­tū­ros cen­tro ir Uk­mer­gės ra­jo­no Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo klau­si­mams spręs­ti bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Jai va­do­va­vęs so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas ta­ry­bai pa­tei­kė sa­vo iš­va­das. Jo­se siū­lo­ma pa­nai­kin­ti Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro At­ko­čių, Ba­le­lių, Tul­pia­kie­mio ir Žei­mių bei Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos La­bei­kių, Tul­pia­kie­mio ir Žei­mių fi­lia­lus. Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Tul­pia­kie­mio ir Žei­mių fi­lia­lų vie­to­je pa­lik­ti skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo punk­tus.

Kul­tū­ros cen­tro At­ko­čių fi­lia­las jau se­nai ne­vei­kia, ja­me ne­bu­vo dir­ban­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų, o jų veik­la bu­vo for­ma­li.

Ba­le­lių fi­lia­las už­da­ro­mas, nes jo funk­ci­jas pe­rė­mė įkur­tas Ba­le­lių dau­gia­funk­ci­nis cen­tras.

Tul­pia­kie­mio fi­lia­las ne­tu­ri sa­vo pa­tal­pų, yra įsi­kū­ręs mo­kyk­lo­je, ku­rią taip pat pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti. Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos La­bei­kių fi­lia­las be­veik ne­tu­ri skai­ty­to­jų, yra įsi­kū­ręs pri­va­čia­me na­me skur­džio­se pa­tal­po­se, to­dėl iš es­mės ne­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jų.

Tul­pia­kie­mio ir Žei­mių fi­lia­lai taip pat tu­ri ne­daug skai­ty­to­jų, to­dėl tų gy­ven­vie­čių žmo­nės ne­pa­tir­tų di­de­lių nuos­to­lių šio­se vie­to­se įstei­gus bib­lio­te­kos pa­slau­gų punk­tus. Kny­gas iš­duo­tų iš gre­ti­mų fi­lia­lų at­vyks­tan­čios bib­lio­te­ki­nin­kės. Sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos kul­tū­ri­nę si­tu­a­ci­ją, stei­gia­mas Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Lai­čių fi­lia­las. Šiam siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta.

Su­tau­pys 107 tūks­tan­čius

Pra­ėju­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ati­dė­tas ir klau­si­mas „Dėl dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lių ta­ri­fų nu­sta­ty­mo“. Šį klau­si­mą taip pat iš­sa­miau nag­ri­nė­jo dar­bo gru­pė. Ata­skai­tą pa­tei­kė jai va­do­va­vęs nau­ja­są­jun­gie­tis Val­das Pet­ro­nis.

Dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lūs ta­ri­fai pa­tvir­tin­ti 2004 me­tais, bet per­nai ru­de­ns ener­ge­ti­kos mi­nist­ro įsa­ky­mas nu­ma­to, kad prie­žiū­ros dar­bai bū­tų iš­skir­ti į tris da­lis: ši­lu­mi­nio punk­to, pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mos ir karš­to van­dens sis­te­mos prie­žiū­rą bei di­fe­ren­ci­juo­ti pa­gal ši­lu­mi­nių punk­tų nuo­sa­vy­bę.

Su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ap­svars­tė UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio pa­reng­tus dau­gia­bu­čių na­mų šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­ros mak­si­ma­lius ta­ri­fus, at­li­ko bū­ti­nus pa­tai­sy­mus ir pro­jek­tą pa­tei­kė ta­ry­bos ver­dik­tui. Ko­le­gos pro­jek­tui pri­ta­rė.

V. Pet­ro­nis sa­ko, kad dėl šio spren­di­mo Bu­tų ūkio prie­žiū­ro­je esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai per me­tus su­tau­pys 107 tūks­tan­čius li­tų. Šiuos pi­ni­gus Bu­tų ūkiui tu­rės su­mo­kė­ti ši­lu­mos tie­kė­jas.

Ūkio ko­mi­te­tas at­ei­ty­je ir to­liau nag­ri­nės Butų ūkio tei­kia­mų pa­slau­gų ir įkai­nių gy­ven­to­jams klau­si­mus.

Ne­lei­do uk­rai­nie­čiai

Pra­ėju­sia­me ra­jo­no tarybos po­sė­dy­je pri­tar­ta pa­siū­ly­mui Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čio­je ka­ti­li­nė­je RK-2 mi­ni­ma­lio­mis są­ly­go­mis įreng­ti re­zer­vi­nio ku­ro sis­te­mą. Ši ka­ti­li­nė yra kū­re­na­ma tik du­jo­mis, o pa­gal rei­ka­la­vi­mus kiek­vie­na ka­ti­li­nė pri­va­lo tu­rė­ti re­zer­vi­nio ku­ro sis­te­mą. Svar­bu ap­si­draus­ti, kad nu­trū­kus pa­grin­di­nio ku­ro tie­ki­mui, ga­li­ma bū­tų nau­do­ti ki­tą ku­rą.

 

Šia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius pa­skel­bė, kad mi­nė­to nu­ta­ri­mo įvyk­dy­ti ne­įma­no­ma. Apie tai ra­jo­no va­do­vus in­for­ma­vo UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas.

Kuo­met „Mies­to ener­gi­ja“ pra­dė­jo reng­tis mi­nė­tiems dar­bams, pa­aiš­kė­jo, kad, no­rint per­da­ry­ti Klai­pė­dos gat­vės ka­ti­li­nę, bū­ti­na gau­ti jos ga­min­to­jo su­ti­ki­mą. Dėl šio do­ku­men­to uk­mer­giš­kiai krei­pė­si į Uk­rai­no­je vei­kian­čios ka­ti­lą pa­ga­mi­nu­sios įmo­nės va­do­vus. Ta­čiau šie nu­ro­dė, kad to­kių ka­ti­lų pri­tai­ky­ti skys­to­jo ku­ro nau­do­ji­mui ne­ga­li­ma.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų