Patvirtinti visuotinės rinkliavos nuostatai

Ta­ry­bos na­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­dy­je ne tik rim­tai pa­dir­bė­jo, bet ir įsi­trau­kė į ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­tą „žai­di­mą ka­la­dė­lė­mis“. Pa­nau­do­jant ma­ke­tą, bu­vo pri­sta­ty­ta Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Au­to­rės nuotr. Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tus kri­ti­ka­vo Hen­ri­kas Gin­tau­tas.

Po­sė­džio pra­džio­je ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas in­for­ma­vo ta­ry­bos na­rius apie gau­tą Tė­vy­nės są­jun­gos-Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų pa­reiš­ki­mą. Ja­me nu­ro­do­ma, kad šios frak­ci­jos se­niū­nu iš­rink­tas An­drius Ka­les­ni­kas. Iki šiol šias pa­rei­gas ėjo An­ta­nas Damb­raus­kas.

 

Rei­ka­la­vo skaid­ru­mo

 

Po­sė­dy­je bu­vo tvir­ti­na­mos UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio bei sa­vi­val­dy­bės 2009 me­tų biu­dže­to įvyk­dy­mo ata­skai­tos.

Uk­mer­gės bu­tų ūkio pra­ei­tų me­tų pel­nas – apie 55,3 tūks­tan­čio li­tų. Su­si­pa­ži­nę su di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus ata­skai­ta ta­ry­bos na­riai su­abe­jo­jo, ar įmo­nės dar­bų įkai­niai adek­va­tūs at­lie­ka­miems dar­bams. Už­kliu­vo ir įmo­nės tai­ko­mi ta­ri­fai.

Kon­ser­va­to­rius A. Damb­raus­kas ste­bė­jo­si, kad 15 mi­nu­čių dar­bą iš­va­ly­ti ka­na­li­za­ci­ją įmo­nė įkai­no­ja 250 li­tų. Jis pa­gei­da­vo, kad gy­ven­to­jams bū­tų pa­teik­tas de­ta­lus dar­bų at­li­ki­mo ak­tas, ku­ria­me at­si­spin­dė­tų, iš ko su­si­de­da pa­slau­ga.

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas Ri­mas Jur­gi­lai­tis pri­mi­nė, kad pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­ba pa­ti tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bės įmo­nių at­lie­ka­mų dar­bų ta­ri­fus. Pa­sak J. Rin­ke­vi­čiaus, jei na­mo gy­ven­to­jų ne­ten­ki­na Bu­tų ūkio kai­nos pa­nau­do­jant kau­pia­mą­sias lė­šas, jie tu­ri tei­sę rink­tis ki­tas įmo­nes: „Ir da­bar di­des­nę da­lį dar­bų at­lie­ka ki­tos įmo­nės. Kau­pia­mo­sios lė­šos – gy­ven­to­jų nuo­sa­vy­bė.“

 

Tur­to per­im­ti ne­si­ry­žo

 

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ pra­ei­tų me­tų pel­nas – be­veik 26 tūks­tan­čiai li­tų. Ta­ry­bos na­riai, ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se iš­si­nag­ri­nė­ję di­rek­to­riaus Ri­mo Ar­lins­ko me­ti­nę ata­skai­tą, pra­lei­do ją la­bai „sli­džiai“. Ta­čiau įsi­trauk­ta į dis­ku­si­ją ki­tu klau­si­mu. Bu­vo svars­to­ma, ar per­im­ti sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn vals­ty­bės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius ir šiuo me­tu po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mus lau­ko in­ži­ne­ri­nius tin­klus.

„Bū­tų vie­nas šei­mi­nin­kas ir nuo to vi­siems bū­tų ge­riau“, – įsi­ti­ki­nęs li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius. Ta­čiau dau­gu­mą ta­ry­bos na­rių su­abe­jo­ti ob­jek­to pe­rė­mi­mo tiks­lin­gu­mu pri­ver­tė tai, kad ne­abe­jo­ti­nai pa­di­dė­tų įmo­nės iš­lai­dos. Ta­ry­ba šiam spren­di­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­rė.

 

Lai­ko tu­rė­jo pa­kan­ka­mai

 

Vie­nas iš  svar­biau­sių pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­tin­tų klau­si­mų – bui­ti­nių at­lie­kų vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tai, ku­riuos spe­cia­liai su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ren­gė be­veik me­tus.

Pa­ga­liau prieš sa­vo akis iš­vy­dę ga­ta­vą pro­duk­tą – „Vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tus“, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai ėmė­si juos kri­ti­kuo­ti. Ko­dėl ap­mo­kes­ti­na­mi so­dų ben­dri­jų bei neur­ba­ni­zuo­tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jai, ku­riems ša­lia jų val­dos nė­ra ga­li­my­bės pa­sta­ty­ti at­lie­kų kon­tei­ne­rį? Ko­dėl pri­va­lu mo­kė­ti vi­są rin­klia­vos su­mą, jei įmo­nė yra su­da­riu­si su­tar­tį su są­var­ty­nu ir at­lie­kas iš­si­ve­ža pa­ti? Kaip bus nu­sta­to­mas rin­klia­vos dy­dis įmo­nėms, re­gist­ruo­toms pri­va­čiuo­se bu­tuo­se? Šie ir dau­gy­bė ki­tų klau­si­mų ta­ry­bos na­riams ne­da­vė ra­my­bės prieš spau­džiant bal­sa­vi­mo myg­tu­kus.

Dis­ku­si­jas baig­ti pa­siū­lė nau­ja­są­jun­gie­tis Val­das Pet­ro­nis. „Tai klau­si­mas, į ku­rį kas no­rė­jo, ga­lė­jo įsi­gi­lin­ti. Dar­bo gru­pė dir­ba jau se­niai – per­duo­ti pa­siū­ly­mus ga­li­ma bu­vo dar­bo ei­go­je. Ra­jo­no žmo­nės jau se­niai pyks­ta, ir pa­grįs­tai, kad ne­įve­da­me rin­klia­vos“, – kal­bė­jo jis.

Pa­sak dar­bie­čio Ka­zio Ce­se­vi­čiaus, pa­siū­ly­tas rin­klia­vos dy­džio skai­čia­vi­mo bū­das pa­to­gus gy­ven­to­jams. „Aš pats pa­gal for­mu­lę su­skai­čia­vau, kad įve­dus rin­klia­vą mo­kė­siu 162 li­tus per me­tus. Tuo tar­pu da­bar iš­ei­na 220 li­tų“, – sa­kė jis.

 

Liau­dies bal­sas – ty­ruo­se

 

Prieš pa­skel­biant bal­sa­vi­mą žo­džio pa­pra­šė uk­mer­giš­kis Hen­ri­kas Gin­tau­tas. Jis ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka, kad rin­klia­vos dy­dis pri­klau­sys nuo gy­ve­na­mo­jo plo­to dy­džio, nes „plo­tas ne­šiukš­li­na“.

Pa­reiš­kė su­skai­čia­vęs, kad šiuo bū­du skai­čiuo­ja­mas rin­klia­vos mo­kes­tis dis­kri­mi­nuo­ja vie­ni­šus žmo­nes, nes „vie­ni­šam žmo­gui teks mo­kė­ti aš­tuo­nis kar­tus dau­giau nei šei­mai“.

H. Gin­tau­tas pa­ti­ki­no, kad jo krei­pi­ma­sis nė­ra pir­mas – jis po­rą kar­tų bu­vo su­si­ti­kęs su dar­bo gru­pės na­riu sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus ve­dė­ju Alek­san­dru Gra­žiu. Da­ly­va­vo ir ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se.

Uk­mer­giš­kis ap­gai­les­ta­vo, kad į jo pa­siū­ly­mus at­si­žvelg­ta ne­bu­vo. „Pats tei­sin­giau­sias mo­kes­tis už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą bei su­tvar­ky­mą bū­tų pa­gal de­kla­ruo­tą fak­ti­nį jų kie­kį. Kam rei­ka­lau­ti, kad ne­yran­čios at­lie­kos bū­tų iš­ve­ža­mos kas sa­vai­tę, jei už­ten­ka jas pa­ša­lin­ti kas me­tų ket­vir­tį“, – ti­ki­no uk­mer­giš­kis. Anot jo, mo­kes­tis už kie­kį sti­mu­liuo­ja ma­žiau ga­min­ti at­lie­kų, di­dži­ą­ją jų da­lį pa­ver­čiant ant­ri­nė­mis ža­lia­vo­mis.

Ben­druo­me­nės at­sto­vo kal­ba ta­ry­bos na­rių ap­si­spren­di­mo ne­pa­kei­tė. Už sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­tą vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tų va­rian­tą bal­sa­vo 18 ta­ry­bos na­rių, 3 prieš­ta­ra­vo, o ki­ti 3 nuo­mo­nės ne­iš­sa­kė.

Po po­sė­džio H. Gin­tau­tas pik­ti­no­si, kad jo kal­ba bu­vo per­trauk­ta ir duo­ta per ma­žai lai­ko ar­gu­men­tus iš­sa­ky­ti. „Yra ir dau­giau žmo­nių, gal­vo­jan­čių kaip aš. Ma­nau, kad svars­ty­si­me ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą ir ap­skųs­ti ta­ry­bos spren­di­mą“, – kal­bė­jo jis.

 06-01-2_straipsnio_2_nuotr

Se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­ją pri­sta­tė ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas.


„Grio­vė“ na­mus

 

Ra­jo­no me­ras pa­kvie­tė vi­sus po­sė­dį pra­tęs­ti Tu­riz­mo ir ver­slo informacijos cen­tre. Čia bu­vo pri­sta­ty­ta Uk­mer­gės se­na­mies­čio plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­ja.

Vi­zu­a­li­nė šios stu­di­jos de­monst­ra­ci­ja su­trik­dė ne vie­ną ta­ry­bos na­rį. Mat nau­jas ga­li­my­bes pri­sta­tęs ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas, pa­si­ge­dęs „ele­men­tų, iden­ti­fi­kuo­jan­čių se­na­mies­čio įvaiz­dį“, be skru­pu­lų ėmė „šie­nau­ti“ ma­ke­te iš­dės­ty­tus žel­di­nius prie pi­lia­kal­nio bei Pi­lies par­ke.

Ei­lė at­ėjo ir dau­gy­bei pa­sta­tų – ne tik se­nų san­dė­liu­kų, bet ir gy­ve­na­mų­jų na­mų. Kol kas tik „po­pie­ri­nė-stu­di­ji­nė“ grės­mė iš­ki­lo net „Drau­gys­tei“. „Ma­no ga­ra­žą „nu­grio­vė“, – nu­ste­bo se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­tis vie­nas ta­ry­bos na­rys. Prie pli­ku­tė­lio pi­lia­kal­nio, ar­chi­tek­to nuo­mo­ne, tu­rė­tų lik­ti tik cerk­vė ir se­na­sis ava­ly­nės fab­ri­kas – kad „iš­ryš­kė­tų se­na­mies­čio struk­tū­ros hie­rar­chi­ja“.

 

Ati­trū­ku­si nuo gy­ve­ni­mo

 

Mū­sų kraš­tie­tis, šiuo me­tu Kau­ne gy­ve­nan­tis ne­pri­klau­so­mas eks­per­tas ar­chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius, ne­bu­vo taip ni­hi­lis­tiš­kai nu­si­te­kęs Uk­mer­gės ža­lio­jo rū­bo bei ur­ba­nis­ti­nių spren­di­mų at­žvil­giu. Jis kri­ti­ka­vo ko­le­gos stu­di­ją kaip ati­trū­ku­sią nuo gy­ve­ni­mo. „Kiek­vie­nas na­mas yra su­si­jęs su kon­kre­čiais gy­ve­ni­mais. Griau­ti na­mus vien tam, kad jie ne­gra­žiai at­ro­do vie­na­me ar ki­ta­me kon­teks­te, – per men­kas mo­ty­vas“, – kal­bė­jo A. Ka­ra­lius.

Ta­čiau eks­per­tas, pri­si­pa­ži­nęs šir­dy­je nuo sa­vo gim­to­jo mies­to ne­nu­to­lęs, pa­si­džiau­gė, kad šis sto­jo į ar­chi­tek­tū­ri­nių pa­ieš­kų ke­lią. „Uk­mer­gė pa­dė­jo ži­ba­li­nę lem­pą į san­dė­liu­ką“, – vaiz­džiai api­bū­di­no pa­ro­dy­tas pa­stan­gas keis­tis.

A. Ka­ra­lius pa­siū­lė idė­ją apie „ža­lio­sios pi­lies“ su­kū­ri­mą ant pi­lia­kal­nio iš... au­ga­lų. Ki­tas jo pa­siū­ly­mas uk­mer­giš­kiams – įsi­reng­ti Eko­lo­gi­nio me­no cen­trą. Jis ne­abe­jo­ti­nai tap­tų ne tik na­cio­na­li­nio, bet ir tarp­tau­ti­nio for­ma­to trau­kos ob­jek­tu. „Eko­lo­gi­nių me­no cen­trų pa­sau­ly­je vie­ne­tai, o Bal­ti­jos ša­ly­se nė­ra iš vi­so“, – pa­ti­ki­no jis.

„Ši ga­li­my­bių stu­di­ja – di­de­lių dar­bų pra­džia. Pri­sta­ty­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja, jos ana­li­zė ir kryp­tys, ku­rio­mis tu­ri­me ją keis­ti. Tai pir­ma­sis eta­pas. Ki­ta­me bus siū­lo­mi kon­kre­tūs spren­di­mai“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų