Spausdinti šį puslapį

Pavasario pojūtis tautodailininkų parodoje

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius kar­tu su pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riu­mi Egi­di­ju­mi Da­ru­liu.

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos (LTS) Uk­mer­gės sky­riaus na­riai su­si­tin­ka tra­di­ci­nė­je sa­vo dar­bų pa­ro­do­je. Kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos me­džio skulp­tū­ros, ta­py­ti pa­veiks­lai, siu­vi­nė­ti rū­bai, skiau­ti­niai, mez­gi­niai, dro­ži­nė­ti, pin­ti kū­ri­niai.

Ne­pa­liau­ja ste­bin­ti LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius, at­ve­žęs pa­ro­dy­ti Čiur­lio­nio, Do­ne­lai­čio, Maž­vy­do, Vy­tau­to Di­džio­jo ąžuo­li­nes skulp­tū­ras. Ša­lia Ri­man­to stie­bia­si sū­naus An­driaus me­džio dro­ži­niai. Me­di­nį šven­tą­jį Pran­ciš­kų iš­sko­bė Va­len­ti­nas But­kus, o Bro­nius Če­pe­lė meist­riš­kai iš­dro­ži­nė­jo skry­ne­les.

Pa­sak pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sio LTS Pa­ne­vė­žio sky­riaus pir­mi­nin­ko Vi­do Ma­žuk­nos, uk­mer­giš­kių me­džio dro­žė­jų dar­bai ge­riau­si vi­so­je Pa­ne­vė­žio zo­no­je, o ši tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da ori­gi­na­lu­mu ne­pri­lygs­ta nei Anykš­čių, nei Ku­piš­kio kraš­to pa­ro­doms, ku­rias jis ne­se­niai ap­lan­kė.

Ta­py­to­se dro­bė­se šuo­liuo­ja Vy­tau­to Mac­ke­vi­čiaus žir­gai, ty­vu­liuo­ja Ste­po Ne­čiū­no eže­rai, žie­mos idi­lė ne­blės­ta Al­gio Pa­vy­džio pei­za­že. Lai­ma Dzi­gai­tė kvie­čia į su­stin­gu­sių žo­ly­nų kal­nus, o Ve­ro­ni­kos Bra­žė­nie­nės at­vi­ru­kai jau kve­pia Ve­ly­ko­mis. Kaip ir Ro­mos Ra­dze­vi­čie­nės mar­gu­čiai.

In­ga Ka­se­lie­nė iš vel­ti­nio su­ku­ria ne­įti­kė­ti­nus da­ly­kus: ne tik ran­ki­nę, bet ir va­zą gė­lėms. Izo­li­na Fran­kiv kruopš­čiai siu­vi­nė­ja sa­vo su­kur­tus rū­bus, o Re­gi­na Žvir­blie­nė ste­bi­na skiau­ti­niais. Bro­nė Sa­vos­ki­na kry­že­liu siu­vi­nė­ja mer­gai­tės por­tre­tą, Ni­jo­lė Po­ciū­nie­nė ri­ša kak­la­raiš­čius, o So­na­ta Or­dė fan­ta­zuo­ja su teks­ti­le. Vi­sų ir ne­su­mi­nė­si.

 

03-25-3_straipsnio_2_nuotr

Pa­ro­dos da­ly­viai tarp spal­vin­gų ta­py­tų dro­bių.


Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo tau­to­dai­li­nin­kai ir mu­zie­ji­nin­kai iš Ro­kiš­kio. R. Zin­ke­vi­čius ir L. Dzi­gai­tė, ku­rių na­muo­se sve­čiai pa­bu­vo, do­va­nų ga­vo drož­tus šaukš­tus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo tau­to­dai­lės ba­ruo­se ke­tu­ris de­šimt­me­čius plu­šan­čią Ne­lę Ma­ra­zie­nę. Tau­to­dai­li­nin­kė ti­ki­no, kad pa­ro­do­se pra­dė­jo da­ly­vau­ti dar anks­čiau...

Su­si­rin­ku­sius Uk­mer­gės kraš­to dai­na pa­svei­ki­no kul­tū­ros cen­tro an­sam­blis „Py­nia­va”. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas sve­čius pa­kvie­tė į va­ka­ro­nę.

Ge­gu­žės mė­ne­sį Pa­ne­vė­žy­je bus ati­da­ry­ta zo­ni­nė tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo dar­bus su­veš per 200 da­ly­vių. Į pa­ro­dą bus at­rink­ti ir uk­mer­giš­kių dar­bai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)