Pavojingas gali būti ir smėlis

Pa­va­sa­rį pa­dau­gė­ja šu­nų ir ka­čių pla­ti­na­mų pa­ra­zi­ti­nių li­gų. Vie­na jų – tok­so­ka­ro­zė, ku­ria už­si­krės­ti ga­li­ma kad ir žai­džiant smė­lio dė­žė­je. Ap­sir­gu­sį na­muo­se au­gi­na­mą gy­vū­ną pa­vo­jin­ga net­gi glos­ty­ti.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mi­niai gy­vū­nai ga­li tap­ti pa­ra­zi­ti­nių li­gų pla­tin­to­jais.

Kir­mė­li­nės li­gos tok­so­ka­ro­zės pa­pli­ti­mo ži­di­niais tam­pa ke­tur­ko­jų iš­ma­to­mis ap­derg­tos vie­tos. Pa­sak Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vi­ta­li­jos Mo­tie­jū­nie­nės, ri­zi­ka už­si­krės­ti pa­di­dė­ja, kai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la dau­giau kaip 10 laips­nių. Įta­kos tu­ri ir di­de­lė oro drėg­mė.

„Su­tik­ti“ tok­so­ka­ro­zę ga­li­ma ten, kur ve­džio­ja­mi ser­gan­tys gy­vū­nai: par­kuo­se, ant ve­jos. Ma­žie­siems pa­vo­jin­gas žai­di­mams skir­tas smė­lis. „At­ski­rų aikš­te­lių šu­nims pas mus nė­ra, kad šei­mi­nin­kai rink­tų iš­ma­tas – la­bai re­tai ma­ty­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė, kal­bė­da­ma apie už­kra­tą. Jis į krau­ją, žar­ny­ną pa­ten­ka, vai­kams žai­džiant ant že­mės ir ne­šva­rio­mis ran­ko­mis pa­lie­tus bur­ną. Be to, ne­ga­li­ma lies­ti sve­ti­mų, val­ka­tau­jan­čių ka­čių.

Spe­ci­fi­nių in­fek­ci­jos po­žy­mių nė­ra – li­ga ga­li pa­si­reikš­ti įvai­riais ne­ga­la­vi­mais. Tarp jų, anot spe­cia­lis­tės, – py­ki­ni­mas, pil­vo skaus­mas, ape­ti­to trū­ku­mas, pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, ko­su­lys, iš­ber­ta oda.

No­rint iš­veng­ti su­sir­gi­mo, bū­ti­na ypač pai­sy­ti šva­ros. Su­au­gu­siems žmo­nėms, pa­sak pa­šne­ko­vės, tai pa­pras­čiau: jie plau­na ran­kas, „ne­val­go“ žais­lų. Tė­vams ji pa­ta­ria ste­bė­ti, kad su smė­liu žai­džian­tys vai­kai ne­kiš­tų pirš­tų į bur­ną. Taip pat svar­bu ge­rai nu­plau­ti dar­žo­ves, vai­sius.

Aiš­ki­nan­tis, ar smė­lis dė­žė­se šva­rus, anks­čiau Uk­mer­gė­je bu­vo at­lie­ka­mi ty­ri­mai. Ta­čiau jų at­si­sa­ky­ta. „Ty­ri­mas kai­nuo­ja dau­giau, nei iš­aiš­ki­na­ma tok­so­ka­ro­zės at­ve­jų“, – sa­ko V. Mo­tie­jū­nie­nė.

Kai kur, pa­vyz­džiui, lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ te­ri­to­ri­jo­je, smė­lio dė­žių ne­be­li­ko. Ta­čiau ne vi­si dar­že­liai pa­no­ro jų at­si­sa­ky­ti. Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, rei­kė­tų lai­ky­tis tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų: smė­lį re­gu­lia­riai keis­ti, nak­čiai už­deng­ti. Ge­rai, jei smė­lio dė­žė yra sau­lės kai­ti­na­mo­je vie­to­je – kir­mė­lės tok­so­ka­rai bi­jo sau­lės švie­sos.

Bū­ti­na gy­dy­ti ir pas žmo­nes au­gi­na­mus kir­mi­nais už­si­krė­tu­sius gy­vū­nus, ypač – jų jau­nik­lius, ku­riems tok­so­ka­ro­zė yra pa­vo­jin­ga. Ser­gan­čių ke­tur­ko­jų šei­mi­nin­kai tu­rė­tų kreip­tis į ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Ri­zi­ka žmo­gui už­si­krės­ti na­muo­se – ne ma­žes­nė, nes kir­mė­lių kiau­ši­nė­lių ke­tur­ko­jai par­si­ne­ša iš lau­ko. „Be to, vai­kai mėgs­ta gla­mo­nė­ti, bu­čiuo­ti ka­tes, šu­nis, o ant jų kai­lio, ap­link snu­ku­tį ga­li bū­ti pri­li­pu­sių pa­ra­zi­tų“, – per­spė­ja spe­cia­lis­tė.

 

 

Ge­gu­žės 14-21 d. VšĮ „SOS gy­vū­nai“ ren­gia in­for­ma­ci­nę ak­ci­ją SURINK 2011, ku­rios me­tu šu­nis au­gi­nan­tys Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi su­rink­ti sa­vo au­gin­ti­nių iš­ma­tas.

Pa­sak „SOS gy­vū­nai“ va­do­vės Ilo­nos Re­klai­ty­tės-Me­zen­ce­vos, sa­vai­tę truk­sian­čios in­for­ma­ci­nės ak­ci­jos tiks­las – pri­min­ti šu­nų šei­mi­nin­kams, jog eks­kre­men­tų rin­ki­mas yra nor­ma­lus ir bū­ti­nas veiks­mas, su lai­ku virs­tan­tis ge­ru įpro­čiu. Ne­no­rin­tys to da­ry­ti ak­ci­jos me­tu su­ži­nos apie pa­lik­tų eks­kre­men­tų ža­lą – pa­vo­jin­gas li­gas ne tik gy­vū­nams, bet ir žmo­nėms, o ypač vai­kams.

Ne­su­rink­tos iš­ma­tos svei­kus gy­vū­nus ga­li už­krės­ti in­fek­ci­niu he­pa­ti­tu bei par­vo­vi­ru­su, ku­ris dau­ge­liu at­ve­ju bai­gia­si mir­ti­mi, o žmo­nės ga­li už­si­krės­ti inks­tus bei ke­pe­nis pa­žei­džian­čia li­ga lep­tos­pi­ro­ze bei re­gė­ji­mą pa­žei­džian­čia li­ga tok­so­ka­ro­ze.

Ak­ci­ją SURINK pla­nuo­ja­ma reng­ti kas­met, kad šu­nų iš­ma­tų rin­ki­mas tap­tų įpro­čiu. Ak­ci­jos me­tu ne­pla­nuo­ja­mi spe­cia­lūs ren­gi­niai, VšĮ „SOS gy­vū­nai“ tie­siog kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šią mies­tuo­se ak­tu­a­lią pro­ble­mą ir im­tis prie­mo­nių jai spręs­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų