Pažangiausias Lietuvoje – ukmergiškio bitynas

Sa­vait­ga­lį Mo­lė­tų ra­jo­ne, Alan­to­je, vy­ku­sio­je 35-ojo­je ša­lies bi­ti­nin­kų šven­tė­je pa­aiš­kė­jo kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je 2011“ nu­ga­lė­to­jai. Aukš­čiau­sias ap­do­va­no­ji­mas kon­kur­so ko­mi­si­jos spren­di­mu skir­tas mo­der­naus tūks­tan­čio bi­čių šei­mų ūkio sa­vi­nin­kui uk­mer­giš­kiui bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

 

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Aukš­čiau­sias kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je“ ap­do­va­no­ji­mas ati­te­ko bi­ti­nin­kui Jo­nui Šan­ta­rui.

Edu­ka­ci­nį kon­kur­są Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­ga su­ren­gė, kad bū­tų pro­pa­guo­ja­ma bi­ti­nin­kys­tė, sklei­džia­mos pa­žan­gios bi­ti­nin­ka­vi­mo idė­jos. Ge­riau­sius sa­vo na­rių bi­ty­nus ap­žiū­rai siū­lė ra­jo­nuo­se įsi­kū­ru­sios bi­čiu­lių drau­gi­jos. Juos ver­ti­no ir pa­žan­giau­sius bi­čių ūkius pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus rin­ko ko­mi­si­ja.

Kon­kur­san­tai šeš­ta­die­nį ap­do­va­no­ti per iš­kil­min­gą bi­ti­nin­kų šven­tės ati­da­ry­mą, vy­ku­sį Alan­tos dva­re. Tau­res bei že­mės ūkio mi­nist­ro Ka­zio Star­ke­vi­čiaus pa­dė­kas jiems įtei­kė Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Pu­pi­nis ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vir­gi­ni­ja Žoš­tau­tie­nė.

 

08-09-1_straipsnio_2_nuotr

At­ėju­sie­ji į mu­gę do­mė­jo­si bi­ti­nin­kys­tės nau­jo­vė­mis ir įrenginiais.


Pir­mos vie­tos lai­mė­to­ju ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no vie­ną mo­der­niau­sių ūkių Lie­tu­vo­je su­kū­ru­sį J. Šan­ta­rą. An­trą vie­tą pel­nė Pa­ne­vė­žio bi­ti­nin­kų drau­gi­jos na­rys Alek­san­dras Ka­va­liaus­kas. Tre­či­ą­ja da­li­ja­si Ma­ri­jam­po­lės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Po­vi­lai­tis ir Klai­pė­dos kraš­to bi­ti­nin­kų ben­druo­me­nės „Mi­du­tis“ va­do­vas Gin­tau­tas Gri­gai­tis.

Fi­na­li­nin­kus svei­ki­no Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas Al­gir­das Skir­ke­vi­čius, Mo­lė­tų ra­jo­no me­ras Sta­sys Žvi­nys, šven­tės šei­mi­nin­kų – mo­lė­tiš­kių bi­ti­nin­kų va­do­vė Mil­da Šu­ke­vi­čie­nė. Šven­te džiau­gė­si į Alan­tą at­vy­kę bi­čių glo­bė­jai iš Šve­di­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos. Gra­žiu svei­ki­ni­mu į ren­gi­nio da­ly­vius krei­pė­si Puns­ko kraš­to bi­ti­nin­kams va­do­vau­jan­tis Pet­ras Vit­kaus­kas. Kon­cer­ta­vo Mo­lė­tų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Aca­pel­la“ bei dai­ni­nin­kė Vai­da Ge­ny­tė.

 

08-09-1_straipsnio_3_nuotr

Bi­čiu­lius iš vi­sos Lie­tu­vos Alan­to­je su­reng­to­je šven­tė­je šil­tai su­ti­ko Mo­lė­tų me­ras Sta­sys Žvi­nys.


Į šven­tę iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žia­vę bi­čiu­liai kar­tu su šei­mo­mis Alan­to­je šur­mu­lia­vo dvi die­nas. Įsi­kū­rę pa­la­pi­nė­se ša­lia Alan­tos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los, sma­giai lei­do lai­ką ap­ta­ri­nė­da­mi va­sa­ros dar­bus, pra­mo­gau­da­mi. Pui­kiai nu­si­tei­kę bu­vo ir Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos na­riai. Ką tik įsi­min­ti­nai pa­mi­nė­ję jos veik­los pen­kias­de­šimt­me­tį, šven­ti­niais įspū­džiais da­li­jo­si su ki­tų ra­jo­nų drau­gi­jų na­riais.

 

08-09-1_straipsnio_4_nuotr

Šven­tė­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir to­kių bi­tu­čių.


Or­ga­ni­za­to­riai ko­lek­ty­vus kvie­tė da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je. Su­ži­no­ti apie bi­ti­nin­kys­tės nau­jo­ves bu­vo ga­li­ma su­reng­to­je pa­ro­do­je, o mu­gės pre­kei­viai bi­ti­nin­kams siū­lė įvai­rių reik­me­nų, įren­gi­nių, su­ve­ny­rų. Alan­tos tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo mo­kyk­los sta­dio­ne vy­ko spor­ti­nės jau­nų­jų bi­ti­nin­kų var­žy­bos. Šven­ti­nė­je va­ka­ro­nė­je prie ben­dro vi­sos ša­lies bi­čiu­lių ir už­sie­nio sve­čių sta­lo ge­ros nuo­tai­kos ne­trū­ko li­gi pa­ry­čių.

Pir­mo­ji Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų šven­tė vy­ko 1963 m. sau­sio 10–11 die­no­mis Dot­nu­vo­je. 1990-ai­siais at­kū­rus Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų są­jun­gą, ji tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja­ma vis ki­ta­me ra­jo­ne.

 

08-09-1_straipsnio_5_nuotr

Kon­cer­ta­vo dai­ni­nin­kė Vai­da Ge­ny­tė.


UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų