Pa­gau­ta sva­jo­nių paukš­tė

 

Bu­riuo­to­jui Vir­gi­li­jui Apa­na­vi­čiui bu­rės – tai lais­vės sim­bo­lis. „Vi­suo­met nu­vy­kęs į Klai­pė­dą ar Ni­dą sei­lę var­vin­da­vau sto­vė­da­mas jach­tų prie­plau­ko­je ir žiū­rė­da­mas į, kaip man tuo­met at­ro­dė, ne­pa­sie­kia­mą sva­jo­nę“, – pri­si­pa­žįs­ta vy­riš­kis. Pa­si­ro­do, rei­kė­jo tik di­de­lio no­ro, kad sva­jo­nė tap­tų re­a­ly­be...

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ne­di­de­lės jach­te­lės, pa­va­din­tos „Ko­riu­ku“, ku­ria pen­ki uk­mer­giš­kiai ne­se­niai nuo Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio Šven­tą­ja bei Ne­ri­mi nu­plau­kė iki Vil­niaus Ge­di­mi­no pi­lies, is­to­ri­ja pa­na­ši į gul­biu­ko iš An­der­se­no pa­sa­kų.

 

 

"Koriuką" Virgilijus Apanavičius pasigamino iš paprastos žvejo valtelės.

 
Pa­si­tar­na­vo ru­siš­kas žur­na­las

Prieš dvy­li­ka me­tų Vir­gi­li­jus, bū­da­mas už­kie­tė­jęs žve­jys, ant Žir­na­jų eže­ro kran­to tu­rė­jo pa­pras­tą ir­kli­nę val­te­lę. Lai­kė ją pri­ra­ki­nęs prie kuo­lo.

„Kar­tą nu­va­žia­vęs ra­dau nu­dau­žy­tą spy­ną, ki­tą sy­kį – pa­vog­tus ir­klus. Nu­si­bo­do to­kie siur­pri­zai – nu­ta­riau pa­si­da­ry­ti leng­vą val­tį, ku­rią ga­lė­čiau kas­kart be var­go at­si­vež­ti ant au­to­mo­bi­lio sto­go“, – pa­sa­ko­ja žmo­gus. Su­si­ra­do se­na­me ru­siš­ka­me žur­na­le bu­ri­nio lai­ve­lio brė­ži­nį, ap­ra­šy­mą ir pa­gal juos pa­si­da­rė val­te­lės funk­ci­ją tu­rė­ju­sią at­lik­ti vien­vie­tę jach­tą. Svė­rė ma­žy­lė tik ke­tu­rias­de­šimt du ki­log­ra­mus.

Ko­riu­ko me­ta­mor­fo­zė

Taip „gi­mė“ „Ko­riu­kas“. Iš pa­pras­tos ne­bran­gios fa­ne­ros, bet su­konst­ruo­tas tiks­liai pa­gal brė­ži­nį. Var­dą su­gal­vo­jo duk­ra Gied­rė. „Ga­mi­nau il­gai ir kruopš­čiai. Gal tris mė­ne­sius nuo lai­vo neat­si­trau­kiau“, – vy­riš­kis sa­ko, kad jei ga­min­tų da­bar, nie­ko lai­vo kon­struk­ci­jo­je ne­keis­tų. Gal tik fa­ne­rą ko­ky­biš­kes­nę nau­do­tų – mat tuo­met pi­ni­gų pri­trū­ko. Ir taip ma­žy­lis „su­val­gė“ apie du tūks­tan­čius li­tų. Vir­gi­li­jus sa­ko, jog da­bar už tiek ga­li nu­si­pirk­ti se­ną, bet tech­niš­kai tvar­kin­gą spor­ti­nę dvi­vie­tę jach­tą.

Žve­jo­jant bu­rės, ko­kia bu­vo nu­ro­dy­ta žur­na­le, nė ne­rei­kė­jo. Tai­gi vie­toj jos pa­si­ga­mi­no ir­klus. Pliuš­ke­no­si „Ko­riu­kas“ Uk­mer­gės ra­jo­no eže­ruo­se bent de­šim­tį me­tų. Kol šo­vė Vir­gi­li­jui į gal­vą min­tis pa­si­siū­ti bu­rę. Ir, iš­si­kė­lus vė­lia­vą su Vil­kmer­gės her­bu, iš­di­džiai nu­plauk­ti iki pa­ties Vil­niaus. Mat įdo­miau­sia jam at­ro­dė tai, kad su bu­re ga­li sau plauk­ti net prieš sro­vę. „At­ro­dė kaip kaž­koks ste­buk­las“, – pri­si­me­na pa­šne­ko­vas.

Bu­rė - per nak­tį

Apie sa­vo avan­tiū­ris­ti­nį su­ma­ny­mą pa­pa­sa­ko­jo dar ke­le­tui drau­gų ir, su­ra­dęs ben­dra­min­čių, „vi­sai Uk­mer­gei“ ap­si­skel­bė apie sa­vo žy­gį. O tuo me­tu, kai žy­gei­viai jau de­ri­no marš­ru­tą, sto­vin­tis kie­me lai­ve­lis dar nė bu­rės ne­tu­rė­jo...

„Jau taip vi­siems ap­si­skel­bus, nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip per nak­tį pa­si­siū­ti bu­rę“, – juo­kia­si Vir­gi­li­jus. Ma­žai jach­tai pa­ka­ko pa­čios ma­žiau­sios, ko­kia tik ga­li bū­ti, - 3,5 kvad­ra­ti­nio met­ro.

Taip sa­va­dar­bis Vir­gi­li­jaus Apa­na­vi­čiaus bu­ri­nis lai­ve­lis “Ko­riu­kas” iš pa­pras­tos žve­jo val­te­lės, de­šimt me­tų ma­čiu­sios tik Žir­na­jų eže­rą bei jo pa­kran­tes, vir­to bu­ri­ne jach­ta.

Čia ir pra­si­dė­jo tik­ro­ji avan­tiū­ra. Iš Uk­mer­gės iš­plau­kiant bu­rės ne­pri­rei­kė – plau­kiant pa­sro­viui pa­ka­ko ir­klų. Tai­gi iš­ly­dė­ju­sie­ji net ne­su­pra­to, kad nė vie­nas iš plau­kian­čių­jų ma­žiau­sios nuo­vo­kos ne­tu­ri, kaip tą lai­vą rei­kės val­dy­ti iš­si­kė­lus bu­res. „Vi­sai ne­tu­rė­jo­me lai­ko pa­si­prak­ti­kuo­ti“, – pri­si­pa­žįs­ta vy­riš­kis.

Bu­riuo­ti ne­mo­kė­jo

„Vi­sas „įdo­mu­mas“ pra­si­dė­jo įsu­kus į Ne­rį. Plauk­ti prieš sro­vę iš­si­kė­lė­me bu­rę... Tris die­nas vie­to­je ma­lė­mės, vis gin­čy­da­mie­si, pa­plau­kė­me bent met­rą ar ne...“ – pri­si­mi­nęs, kaip jie iš kai­lio nė­rė­si „gau­dy­da­mi“ vė­ją, juo­kia­si pa­šne­ko­vas. Lai­mė, Vir­gi­li­jui, gi­mu­siam po Avi­no žen­klu, at­kak­liam ir už­si­spy­ru­siam, pa­ra­ko ne­pri­trū­ko ir pa­ga­liau „Ko­riu­kas“ sro­vę nu­ga­lė­jo.

Ka­dan­gi „Ko­riu­kas“ – vien­vie­tė jach­ta, plau­kė po vie­ną. Plauk­da­vo per iš­ei­gi­nes, nak­tį, keis­da­vo­si tar­pu­sa­vy­je. Nu­plau­kia ga­lą ke­lio – au­to­mo­bi­liu grįž­ta na­mo. Ki­tą kar­tą vėl pra­de­da iš to pa­ties taš­ko, ku­ria­me į kran­tą iš­li­po.

Tik­rai ne­ga­li sa­ky­ti, kad bu­vo ne­pa­vo­jin­ga. „Ko­riu­kas“ žy­gio me­tu „mau­dė­si“ tris kar­tus. O su juo kar­tu - ir bu­riuo­to­jai. „Van­duo – šal­tas, sro­vė – di­džiu­lė. O dar vė­jas bu­rę pa­čium­pa“, – pa­sa­ko­ja Vir­gi­li­jus. Ne tik apie sa­ve gal­vo­ti rei­kia – par­vir­tu­sį lai­vą gel­bė­ti. Pa­mė­lę nuo šal­čio iš van­dens iš­lįs­da­vo.

Ta­čiau jach­tos kon­struk­ci­ja nė sy­kio ne­nu­vy­lė. Bu­riuo­to­jai įsi­ti­ki­no, kad tai sau­gus lai­vas - nu­skęs­ti jam ne­lei­džia ert­mė­se esan­tis oras.

Pa­ga­liau 140 ki­lo­met­rų tra­sa bu­vo įveik­ta. Vil­nių pa­sie­kė po sep­ty­nio­li­kos die­nų ke­lio­nės. Bū­da­vo ir taip, kad po pu­sę die­nos kran­te sė­dė­da­vo ir lauk­da­vo pa­lan­kaus vė­jo. Vie­nas iš­ti­ki­miau­sių Vir­gi­li­jaus ben­dra­žy­gių - Ne­ri­jus Poz­nia­kas. Jis net tris die­nas iš ei­lės nie­kam ne­per­da­vė jach­tos ir at­kak­liai trum­pi­no at­stu­mą iki Vil­niaus.

Pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kė re­ga­to­se

Po šio žy­gio Vir­gi­li­jus jau spė­jo su­da­ly­vau­ti dvie­jo­se bur­lai­vių re­ga­to­se, vy­ku­sio­se ša­lies eže­ruo­se. Vy­riš­kis pa­sa­ko­ja, kad ma­žy­lis „Ko­riu­kas“ re­ga­to­se su­lau­kė di­de­lio dė­me­sio. Kaip ir jo bu­riuo­to­jai. Vir­gi­li­jus sa­ko nė ne­sap­na­vęs, kad iš re­ga­tos par­si­veš to­kią do­va­ną - ne­nau­ją, bet la­bai tvar­kin­gą jach­tą: „Ma­nau, kad dau­ge­lį pa­pir­ko­me griež­tu bu­riuo­to­jų eti­ke­to lai­ky­mu­si - „Ko­riu­ke“ pa­gal vi­sus eti­ke­to rei­ka­la­vi­mus ple­vė­sa­vo Lie­tu­vos vė­lia­va“.

Kar­tu su sa­vo ben­dra­žy­giu Ar­tū­ru Ma­li­naus­ku rug­sė­jo mė­ne­sį da­ly­vaus ket­vir­ta­ja­me „Lie­tu­vos ar­go­nau­tų 2009“ eta­pe. Žy­gei­viai jach­ta „Gold of Lit­hu­a­nia“ pa­si­ren­gę Vi­dur­že­mio jū­ra plauk­ti iš Ro­mos į Kro­a­ti­jo­je esan­tį Ši­be­ne­ko mies­tą. Iš Lie­tu­vos da­ly­vaus apie pen­kias­de­šimt bu­riuo­to­jų. Vir­gi­li­jus ti­ki­na net pats nu­ste­bęs, į ko­kias pla­tu­mas juos iš­ne­šė kuk­lu­tis „Ko­riu­kas“... „Kad dau­ge­lis lai­kė ma­ne keis­tuo­liu, bū­tų per švel­niai pa­sa­ky­ta...“ - pa­šne­ko­vas sa­ko, kad skep­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių­jų spar­čiai ma­žė­ja. Da­bar „Ko­riu­kas“ kol kas il­si­si bu­riuo­to­jo kie­me ir lau­kia re­mon­to. Į „pen­si­ją“ sa­vi­nin­kas jo iš­leis­ti ne­si­ren­gia. Ke­ti­na jį pri­kel­ti ant­ram gy­ve­ni­mui - nu­šveis­ti, per­kli­juo­ti dan­gą, per­da­žy­ti, pa­siū­ti nau­ją bu­rę.

Pra­džia pa­da­ry­ta

Vir­gi­li­jus pri­pa­žįs­ta, kad šis jo po­mė­gis jau virs­ta gy­ve­ni­mo bū­du. Jį pe­ri­ma ir sep­ty­nio­lik­me­tis sū­nus Si­mo­nas. Ne­pri­eš­ta­rau­ja šei­mos „nu­trūk­tgal­viams“ ma­ma Ri­ta. O Vir­gi­li­jus jau tu­ri nau­jų pla­nų, sva­jo­nių. Vie­na iš jų - įkur­ti Uk­mer­gė­je bu­riuo­to­jų klu­bą. „La­bai no­riu, bet bi­jau apie tai net gal­vo­ti. Tai bū­tų la­bai su­dė­tin­ga ne tik pi­ni­gi­ne pras­me - ma­nau, kad pa­skęs­čiau do­ku­men­tų jū­roj“, - bu­riuo­to­jas sa­ko, kad kol kas pa­si­ten­kins Uk­mer­gę gar­sin­da­mas vė­lia­va su Vil­kmer­gės her­bu.

Jau ne vie­ną sa­vo pa­žįs­ta­mą už­krė­tė bu­ria­vi­mo li­ga. Kon­ku­ren­ci­jos kol kas ne­bi­jo. Mat jau­čia, kad la­biau vis­ko no­ri už ko­le­gas. O stip­rus no­ras ir kar­tais at­ro­dan­ti ne­re­a­li sva­jo­nė - pa­grin­di­nė va­ro­mo­ji jė­ga. Aiš­ku, kad at­si­ras to­kių, ku­rie ap­lenks. „Va­lio. Taip ir tu­ri bū­ti. Bet „Ko­riu­ko“ jau nie­kas ne­be­atims. Kaip ir vi­sos pra­džios“, - sako jis.

Ža­dė­jo su­kur­ti dai­ną

„Jau be­veik ga­vau pa­ža­dą iš vie­no drau­go, įsi­ren­gu­sio Anykš­čių ra­jo­ne ne­di­de­lę prie­plau­kė­lę, iš­ka­bin­ti in­for­ma­ci­nę nuo­ro­dą bai­da­ri­nin­kams - „iki Vil­kmer­gės - tiek ir tiek ki­lo­met­rų“, - šyp­so­da­ma­sis pa­sa­ko­ja bu­riuo­to­jas. Ki­tas to pa­ties drau­go - dai­ni­nin­ko ir dai­nų kū­rė­jo - pa­ža­das - su­kur­ti dai­ną apie „Ko­riu­ką“...

Bu­ria­vi­mas - bran­gus ma­lo­nu­mas. Tie­sa, pa­ti pra­džia la­bai bran­gi ga­li ir ne­pa­si­ro­dy­ti - spor­ti­nė­se var­žy­bo­se vi­daus van­de­ny­se ga­li su­da­ly­vau­ti ir nu­si­pir­kęs se­ną, bet tech­niš­kai tvar­kin­gą jach­tą už ko­kį tūks­tan­tį li­tų. „Mo­ky­tis bu­riuo­ti to­kios vi­sai pa­kak­tų“, - įsi­ti­ki­nęs Vir­gi­li­jus. Tai­gi ne pa­tiems tur­tin­giau­siems bu­ria­vi­mo mė­gė­jams taip pat yra iš­ei­tis.

Jei esi nu­si­tei­kęs nu­leis­ti jach­tą į jū­rą, pa­sak bu­riuo­to­jo, apa­ti­nė ri­ba jau pa­sie­kia net dvi­de­šimt tūks­tan­čių li­tų. O mū­sų he­ro­jui Vir­gi­li­jui taip ir nu­ti­ko - pa­ju­to di­džių­jų van­de­nų šauks­mą...

Yra ir mi­li­jo­nus kai­nuo­jan­čių, skir­tų pra­mo­gi­niams pa­si­plau­kio­ji­mams. Jo­se - rau­don­me­džiu tvis­kan­čios ka­ju­tės su ran­kų dar­bo dro­ži­niais, vi­so­kiais pa­to­gu­mais...

Ta­čiau vien tu­rė­ti jach­tą ne­pa­kan­ka. Dar yra ir „pri­va­lo­ma pro­gra­ma“ - tu­ri įsi­gy­ti ati­tin­ka­mus vai­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mus. No­rė­da­mas vie­nas sau bu­riuo­ti jū­ro­je, tu­ri ge­ro­kai pa­kra­ty­ti ki­še­nę. Tris­de­šim­ties die­nų in­struk­to­riaus kur­sai jū­ro­je, anot Vir­gi­li­jaus, kai­nuo­ja tūks­tan­čius.

 

Buriavimu Virgilijus Apanavičius “užsikrėtė” prieš keletą metų.

 


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų