Spausdinti šį puslapį

Pa­si­gen­da aikš­te­lių gy­vū­nams

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Gy­ven­to­jus pik­ti­na šei­mi­nin­kų bet kur ve­džio­ja­mi ir ap­lin­ką ter­šian­tys au­gin­ti­niai. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to An­driaus Lyš­kos ma­ny­mu, pro­ble­mą iš­spręs­tų gy­vū­nams pri­tai­ky­tos aikš­te­lės. Sa­vo pa­siū­ly­mą dėl to­kių aikš­te­lių įren­gi­mo jis pa­tei­kė ra­jo­no va­do­vams.

 

Ne vi­si šei­mi­nin­kai, vaikš­ti­nė­da­mi su šu­ni­mis, bū­na pa­si­ruo­šę su­rink­ti jų pa­lik­tas „do­va­nė­les“. A. Lyš­ka sa­ko, kad jį ir jo par­tie­čius yra pa­sie­kę ne­ma­žai uk­mer­giš­kių skun­dų. Skun­džia­ma­si, jog net kai­my­nų ke­tur­ko­jai ter­šia te­ri­to­ri­jas po žmo­nių lan­gais. Dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių kie­mams daž­nai ten­ka pri­glaus­ti to­kias „do­va­nė­les“, gy­ven­to­jai ne­iš­ma­no, kaip spręs­ti šią pro­ble­mą.

Bai­mi­na­ma­si dėl ma­žų vai­kų, ku­rių tė­vai ne­ga­lin­tys iš­leis­ti į kie­mus, nes dėl šu­nų iš­ma­tų jiems ten ne­sau­gu.

Po­li­ti­kas už­re­gist­ra­vo sa­vi­val­dy­bės me­rui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui skir­tą krei­pi­mą­si. Pra­šo­ma, jog bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, svars­ty­sian­ti ga­li­my­bę įreng­ti gy­vū­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­les Duks­ty­nos, Pra­mo­nės, Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­nuo­se ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų. Jis vi­lia­si, jog ki­tą­met sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te tam bus nu­ma­ty­ta lė­šų.

Su­ma­ny­mo im­tis pa­ska­ti­no ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va. Mi­nis­te­ri­ja pa­si­šo­vė nu­sta­ty­ti griež­tes­nę tvar­ką ne­tvar­kin­giems šu­nų šei­mi­nin­kams ir baus­ti juos di­des­nė­mis bau­do­mis. Pa­šne­ko­vas ne­abe­jo­ja, jog su­da­rius tin­ka­mas są­ly­gas ve­džio­ti gy­vū­nus, žmo­nės ir pa­tys bus są­mo­nin­ges­ni.

Jis re­mia­si ki­tų mies­tų pa­vyz­džiu. Dau­ge­ly­je jų, anot A. Lyš­kos, to­kios aikš­te­lės yra. Pa­vyz­džiui, sos­ti­nės gy­ven­to­jai net­gi in­ter­ne­te ga­li ras­ti Vil­niu­je esan­čių vie­tų šu­nims ve­džio­ti ir dre­suo­ti są­ra­šą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)