Spausdinti šį puslapį

Pa­sta­tą iš­gel­bė­tų nuo­mi­nin­kai

 

Mies­to cen­tre esan­tis bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tas jau pus­me­tį vi­lio­ja už­ra­šu: „Iš­nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos“. Tik­rie­ji jo sa­vi­nin­kai – Lie­tu­vos ma­ri­jo­nų pro­vin­ci­ja – ti­ki­si, kad re­mon­to rei­ka­lau­jan­tį pa­sta­tą pa­dės iš­gel­bė­ti lai­ki­ni šei­mi­nin­kai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Lie­tu­vos ma­ri­jo­nų pro­vin­ci­jos vy­res­ny­sis ku­ni­gas Vy­tau­tas Bri­lius pa­sa­ko­jo, kad po 1939 me­tais įvy­ku­sio gais­ro at­sta­ty­tą pa­sta­tą, dar vi­sai nau­ju­tė­lai­tį, 1940-ai­siais at­ėmė, kaip tuo­met bu­vo sa­ko­ma, na­cio­na­li­za­vo, so­vie­tų val­džia. „Ko tik ten ne­bu­vo? Ir NKVD, ir ka­ro me­tais – ges­ta­pas, vėl NKVD, mi­li­ci­ja, po­li­ci­ja...“ – sa­ko jis. Pa­ga­liau 1993 me­tais at­ga­vę nuo­sa­vy­bę į šį na­mą, vie­nuo­liai jį iš­nuo­mo­jo Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tarp kie­me esan­čių ga­ra­žų įsi­spau­dęs dar vie­nas, ma­žes­nis, ma­ri­jo­nams pri­klau­san­tis pa­sta­tas. Po­li­ci­nin­kams iš­si­kė­lus į nau­ją­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ma­ri­jo­nai du kar­tus ban­dė sa­vo nuo­sa­vy­bę par­duo­ti. Nie­kam ne­pa­no­rus jo įsi­gy­ti, sa­vi­nin­kai nu­spren­dė jį iš­nuo­mo­ti.

 

 

Iš­tuš­tė­jęs pa­sta­tas lau­kia ne­su­lau­kia nuo­mi­nin­kų.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ta­čiau jau be­veik pu­sę me­tų re­a­laus nuo­mi­nin­ko taip ir ne­pa­vyks­ta ras­ti. „Bu­vo pa­siū­ly­mų nuo­mo­tis po ko­kį ka­bi­ne­tą ar du, bet mums tai – ne iš­ei­tis. Žie­mą juk šil­dy­ti vi­są pa­sta­tą rei­kia. Lau­kia­me to­kio nuo­mi­nin­ko, ku­ris no­rė­tų iš­si­nuo­mo­ti vi­sas pa­tal­pas“, - sa­ko vy­res­ny­sis ku­ni­gas.

Pa­sta­tą vy­res­ny­sis ku­ni­gas V. Bri­lius va­di­na vi­siš­kai nu­gy­ven­tu. Ja­me įsi­kū­rus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, ma­ri­jo­nai kiek su­re­mon­ta­vo jį iš iš­orės – su­tvir­ti­no pa­ma­tus, pa­kei­tė sto­gą, nu­da­žė fa­sa­dą. „Į vi­dų mums nė no­sies įkiš­ti ne­lei­do – ką jau kal­bė­ti apie re­mon­tą. Nors pa­sta­tas ge­ro­je vie­to­je, pa­čia­me cen­tre, daug ką at­bai­do da­bar­ti­nė jo būk­lė. Čia rei­ka­lin­gos ne­ma­žos in­ves­ti­ci­jos“, - ne­sle­pia pa­šne­ko­vas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)