Pa­vo­jin­gas pir­ki­nys ga­li pa­lik­ti be pa­sto­gės

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nuo du­jų ba­lio­no už­si­lieps­no­jo ir iki pa­ma­tų su­de­gė Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­tis na­mas. To­kių at­ve­jų Lie­tu­vo­je – ne vie­nas. Ne­se­niai pa­ban­džiu­si su­griež­tin­ti du­jų ba­lio­nų įsi­gi­ji­mo tvar­ką, Vy­riau­sy­bė sa­vo spren­di­mą at­šau­kė. Šiuo me­tu du­jų ba­lio­ną įsi­gy­ti ga­li­ma kaip pa­pras­tą pre­kę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Be pa­sto­gės li­kę Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, Burt­kai­mio kai­mo, gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo prieš po­rą die­nų kei­tę du­jų ba­lio­ną. Iš pra­džių du­jų kva­po ne­jau­tę, ta­čiau po ke­le­to die­nų pa­ju­to du­jų nuo­tė­kį. Ban­dy­da­mi įsi­ti­kin­ti jo san­da­ru­mu, pen­si­nin­kai pri­ki­šo de­gan­tį deg­tu­ką. Tuo me­tu pliūp­te­lė­jo lieps­na. Žmo­nės tik per ste­buk­lą li­ko gy­vi.

 

 

Du­jų ba­lio­nų pir­ki­mo tvar­ka ne­su­griež­tė­jo.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai, spro­gus ba­lio­nams, gais­ras ki­lo Žel­vo­je bei Uk­mer­gės mies­te. Ša­ly­je pa­na­šūs at­ve­jai kas­met skai­čiuo­ja­mi de­šim­ti­mis.

De­ja, pa­vo­jin­gą pre­kę - su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­ną - ga­li­ma nu­si­pirk­ti pa­na­šiai kaip par­duo­tu­vė­je duo­nos ke­pa­lą. Su­mo­kė­jai pi­ni­gus, įsi­me­tei į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę ir vež­kis. O par­si­ve­žęs pri­si­junk kaip iš­ma­nai...

Po­tvar­kis ne­įsi­ga­lio­jo

Prieš me­tus LR Ūkio mi­nis­te­ri­ja bu­vo nu­ma­čiu­si iš­leis­ti po­tvar­kį, su­griež­ti­nan­tį 50 lit­rų bei di­des­nės tal­pos su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nų par­da­vi­mo bei eks­plo­a­ta­ci­jos tvar­ką.

Va­do­vau­jan­tis juo, ba­lio­nus var­to­to­jui li­cen­ci­ją tu­rin­tis par­da­vė­jas pri­va­lė­jo ne tik at­vež­ti, bet ir pri­jung­ti. Dar ne­spė­jęs įsi­ga­lio­ti, po­tvar­kis bu­vo at­šauk­tas – du­jų ba­lio­nais pre­kiau­ti da­bar lei­džia­ma tam skir­to­se vie­to­se, be mi­nė­tų są­ly­gų par­da­vė­jui.

Tvar­ka ne­si­ža­vi

AB „Su­skys­tin­tos du­jos“, pre­kiau­jan­čios su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nais, Uk­mer­gės-Šir­vin­tų-Anykš­čių du­jų ūkio vir­ši­nin­kas Vil­hel­mas Bil­ke­vi­čius tei­gia, kad, pa­tin­ka tai kam, ar ne­pa­tin­ka, jie va­do­vau­ja­si da­bar ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis.

Per­kan­čia­jam ba­lio­ną įtei­kia­ma spe­cia­li bro­šiū­ra – „Su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­no kei­ti­mo in­struk­ci­ja“. „Jo­je pa­ra­šy­ta, kaip elg­tis su ba­lio­nu, kaip prijung­ti, pa­teik­ta sau­gos in­struk­ci­ja. Įteik­ti ją įtei­kiam, bet ar skai­to, nu­si­pir­kę du­jų ba­lio­ną, ką ga­li ži­no­ti? Ne­liep­si gi prie akių per­skai­ty­ti“, - sa­ko jis.

Pa­si­gen­da griež­tes­nės tvar­kos

Prieš ko­kį de­šimt­me­tį bu­vo ki­tos tai­syk­lės, griež­tes­nė tvar­ka. Du­ji­nin­kai pri­si­me­na, kad tuo­met tu­rė­jo vi­sų sa­vo abo­nen­tų są­ra­šą, pa­tys va­žiuo­da­vo pa­gal iš­kvie­ti­mus ir pri­jung­da­vo ba­lio­nus. Be to, kiek­vie­nas abo­nen­tas pri­va­lė­jo tu­rė­ti abo­nen­to kny­ge­lę, ku­rio­je bū­da­vu­si net vir­tu­vės sche­ma – ku­rio­je vie­to­je sto­vi vi­ryk­lė, ku­rio­je du­jų ba­lio­nas. Bū­ti­na są­ly­ga – or­lai­dė.

Anot vir­ši­nin­ko, ga­li­ma sa­ky­ti, kad da­bar vis­kas pa­lik­ta li­ki­mo va­liai. „Ir vi­ryk­lę, ir ba­lio­ną žmo­gus ga­li pa­si­sta­ty­ti bet kur, ne­žiū­rė­da­mas jo­kių at­stu­mų bei ri­bo­ji­mų“, - sa­ko V. Bil­ke­vi­čius.

Ga­li­ma bū­tų pa­gal­vo­ti apie spe­cia­lius mo­ky­mo kur­sus eks­plo­a­tuo­jan­tie­siems du­jų ba­lio­nus, bet vėl at­si­mu­ša­ma į tą pa­čią sie­ną – pri­vers­ti juos iš­klau­sy­ti bū­tų iš­ties su­dė­tin­ga. „O ypač, jei tie kur­sai dar bū­tų ir mo­ka­mi“, - svars­to vir­ši­nin­kas.

Vi­ryk­lių niekas ne­tik­ri­na

UAB „Be­mi­ja“ di­rek­to­rius Ed­var­das Čer­naus­kas sa­ko, kad jie su­tar­tį yra su­da­rę tik su vie­nais tie­kė­jais. „Žiū­ri­me, kad tie­kė­jai bū­tų pa­ti­ki­mi, ne­si­vai­ko­me, kur pi­giau“, - ti­ki­na jis. Gau­tus ba­lio­nus tik­ri­na – už­pil­dy­mo kie­kį, ar ne­pra­lei­džia du­jų.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad ge­res­nė tvar­ka bu­vu­si tuo­met, kai du­jų ūkį tvar­kė vals­ty­bi­nė įmo­nė. „Da­bar dau­gu­ma da­ro taip, kad bū­tų pi­giau, o tuo­met ir du­jų ko­ky­bė pra­stė­ja, ir ne­le­ga­liai pre­kiau­jan­čiųjų du­jų ba­lio­nais at­si­ran­da“, - svars­to jis.

Pa­sak di­rek­to­riaus, da­bar du­jų ba­lio­ną ga­li nu­si­pirk­ti taip pat kaip duo­nos ke­pa­lą par­duo­tu­vėje, ta­čiau nu­si­pirk­ti – dar ne vis­kas: „Kai ku­rio­se vir­tu­vė­se sto­vi 30-40 me­tų se­nu­mo du­ji­nės vi­ryk­lės. Ne­su gir­dė­jęs, kad ko­kia tar­ny­ba jas tik­rin­tų ir re­mon­tuo­tų. Vi­ryk­lę žmo­gus pri­vers­tas prisi­jung­ti pats“. Pa­šne­ko­vo įsi­ti­ki­mu, ba­lio­ną pri­jung­ti tu­rė­tų kva­li­fi­kuo­tas as­muo.

UAB „Be­mi­ja“ tei­kia šią pa­slau­gą – už pen­kis li­tus ba­lio­ną pri­sta­to į na­mus ir prijun­gia. Pa­ste­bė­jęs, kad ba­lio­nas lei­džia du­jas, žmo­gus ga­li pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir pre­kė bus pa­keis­ta.

E. Čer­naus­kas pri­mi­nė ir ki­tą pro­ble­mą: su­švel­nė­ju­sią du­jų už­py­li­mo į au­to­mo­bi­liuo­se esan­čius du­jų ba­lio­nus tvar­ką – jas lei­džia­ma už­si­pil­ti pa­čiam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui. „Du­jos yra ge­ro­kai pa­vo­jin­ges­nės už ben­zi­ną. Ga­li ir la­bai liūd­nai baig­tis“, - per­spė­ja įmo­nės di­rek­to­rius.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų