Spausdinti šį puslapį

Pa­vo­jin­gas pir­ki­nys ga­li pa­lik­ti be pa­sto­gės

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nuo du­jų ba­lio­no už­si­lieps­no­jo ir iki pa­ma­tų su­de­gė Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je esan­tis na­mas. To­kių at­ve­jų Lie­tu­vo­je – ne vie­nas. Ne­se­niai pa­ban­džiu­si su­griež­tin­ti du­jų ba­lio­nų įsi­gi­ji­mo tvar­ką, Vy­riau­sy­bė sa­vo spren­di­mą at­šau­kė. Šiuo me­tu du­jų ba­lio­ną įsi­gy­ti ga­li­ma kaip pa­pras­tą pre­kę.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Be pa­sto­gės li­kę Pa­bais­ko se­niū­ni­jos, Burt­kai­mio kai­mo, gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo prieš po­rą die­nų kei­tę du­jų ba­lio­ną. Iš pra­džių du­jų kva­po ne­jau­tę, ta­čiau po ke­le­to die­nų pa­ju­to du­jų nuo­tė­kį. Ban­dy­da­mi įsi­ti­kin­ti jo san­da­ru­mu, pen­si­nin­kai pri­ki­šo de­gan­tį deg­tu­ką. Tuo me­tu pliūp­te­lė­jo lieps­na. Žmo­nės tik per ste­buk­lą li­ko gy­vi.

 

 

Du­jų ba­lio­nų pir­ki­mo tvar­ka ne­su­griež­tė­jo.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ne­se­niai, spro­gus ba­lio­nams, gais­ras ki­lo Žel­vo­je bei Uk­mer­gės mies­te. Ša­ly­je pa­na­šūs at­ve­jai kas­met skai­čiuo­ja­mi de­šim­ti­mis.

De­ja, pa­vo­jin­gą pre­kę - su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­ną - ga­li­ma nu­si­pirk­ti pa­na­šiai kaip par­duo­tu­vė­je duo­nos ke­pa­lą. Su­mo­kė­jai pi­ni­gus, įsi­me­tei į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę ir vež­kis. O par­si­ve­žęs pri­si­junk kaip iš­ma­nai...

Po­tvar­kis ne­įsi­ga­lio­jo

Prieš me­tus LR Ūkio mi­nis­te­ri­ja bu­vo nu­ma­čiu­si iš­leis­ti po­tvar­kį, su­griež­ti­nan­tį 50 lit­rų bei di­des­nės tal­pos su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nų par­da­vi­mo bei eks­plo­a­ta­ci­jos tvar­ką.

Va­do­vau­jan­tis juo, ba­lio­nus var­to­to­jui li­cen­ci­ją tu­rin­tis par­da­vė­jas pri­va­lė­jo ne tik at­vež­ti, bet ir pri­jung­ti. Dar ne­spė­jęs įsi­ga­lio­ti, po­tvar­kis bu­vo at­šauk­tas – du­jų ba­lio­nais pre­kiau­ti da­bar lei­džia­ma tam skir­to­se vie­to­se, be mi­nė­tų są­ly­gų par­da­vė­jui.

Tvar­ka ne­si­ža­vi

AB „Su­skys­tin­tos du­jos“, pre­kiau­jan­čios su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nais, Uk­mer­gės-Šir­vin­tų-Anykš­čių du­jų ūkio vir­ši­nin­kas Vil­hel­mas Bil­ke­vi­čius tei­gia, kad, pa­tin­ka tai kam, ar ne­pa­tin­ka, jie va­do­vau­ja­si da­bar ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis.

Per­kan­čia­jam ba­lio­ną įtei­kia­ma spe­cia­li bro­šiū­ra – „Su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­no kei­ti­mo in­struk­ci­ja“. „Jo­je pa­ra­šy­ta, kaip elg­tis su ba­lio­nu, kaip prijung­ti, pa­teik­ta sau­gos in­struk­ci­ja. Įteik­ti ją įtei­kiam, bet ar skai­to, nu­si­pir­kę du­jų ba­lio­ną, ką ga­li ži­no­ti? Ne­liep­si gi prie akių per­skai­ty­ti“, - sa­ko jis.

Pa­si­gen­da griež­tes­nės tvar­kos

Prieš ko­kį de­šimt­me­tį bu­vo ki­tos tai­syk­lės, griež­tes­nė tvar­ka. Du­ji­nin­kai pri­si­me­na, kad tuo­met tu­rė­jo vi­sų sa­vo abo­nen­tų są­ra­šą, pa­tys va­žiuo­da­vo pa­gal iš­kvie­ti­mus ir pri­jung­da­vo ba­lio­nus. Be to, kiek­vie­nas abo­nen­tas pri­va­lė­jo tu­rė­ti abo­nen­to kny­ge­lę, ku­rio­je bū­da­vu­si net vir­tu­vės sche­ma – ku­rio­je vie­to­je sto­vi vi­ryk­lė, ku­rio­je du­jų ba­lio­nas. Bū­ti­na są­ly­ga – or­lai­dė.

Anot vir­ši­nin­ko, ga­li­ma sa­ky­ti, kad da­bar vis­kas pa­lik­ta li­ki­mo va­liai. „Ir vi­ryk­lę, ir ba­lio­ną žmo­gus ga­li pa­si­sta­ty­ti bet kur, ne­žiū­rė­da­mas jo­kių at­stu­mų bei ri­bo­ji­mų“, - sa­ko V. Bil­ke­vi­čius.

Ga­li­ma bū­tų pa­gal­vo­ti apie spe­cia­lius mo­ky­mo kur­sus eks­plo­a­tuo­jan­tie­siems du­jų ba­lio­nus, bet vėl at­si­mu­ša­ma į tą pa­čią sie­ną – pri­vers­ti juos iš­klau­sy­ti bū­tų iš­ties su­dė­tin­ga. „O ypač, jei tie kur­sai dar bū­tų ir mo­ka­mi“, - svars­to vir­ši­nin­kas.

Vi­ryk­lių niekas ne­tik­ri­na

UAB „Be­mi­ja“ di­rek­to­rius Ed­var­das Čer­naus­kas sa­ko, kad jie su­tar­tį yra su­da­rę tik su vie­nais tie­kė­jais. „Žiū­ri­me, kad tie­kė­jai bū­tų pa­ti­ki­mi, ne­si­vai­ko­me, kur pi­giau“, - ti­ki­na jis. Gau­tus ba­lio­nus tik­ri­na – už­pil­dy­mo kie­kį, ar ne­pra­lei­džia du­jų.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad ge­res­nė tvar­ka bu­vu­si tuo­met, kai du­jų ūkį tvar­kė vals­ty­bi­nė įmo­nė. „Da­bar dau­gu­ma da­ro taip, kad bū­tų pi­giau, o tuo­met ir du­jų ko­ky­bė pra­stė­ja, ir ne­le­ga­liai pre­kiau­jan­čiųjų du­jų ba­lio­nais at­si­ran­da“, - svars­to jis.

Pa­sak di­rek­to­riaus, da­bar du­jų ba­lio­ną ga­li nu­si­pirk­ti taip pat kaip duo­nos ke­pa­lą par­duo­tu­vėje, ta­čiau nu­si­pirk­ti – dar ne vis­kas: „Kai ku­rio­se vir­tu­vė­se sto­vi 30-40 me­tų se­nu­mo du­ji­nės vi­ryk­lės. Ne­su gir­dė­jęs, kad ko­kia tar­ny­ba jas tik­rin­tų ir re­mon­tuo­tų. Vi­ryk­lę žmo­gus pri­vers­tas prisi­jung­ti pats“. Pa­šne­ko­vo įsi­ti­ki­mu, ba­lio­ną pri­jung­ti tu­rė­tų kva­li­fi­kuo­tas as­muo.

UAB „Be­mi­ja“ tei­kia šią pa­slau­gą – už pen­kis li­tus ba­lio­ną pri­sta­to į na­mus ir prijun­gia. Pa­ste­bė­jęs, kad ba­lio­nas lei­džia du­jas, žmo­gus ga­li pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir pre­kė bus pa­keis­ta.

E. Čer­naus­kas pri­mi­nė ir ki­tą pro­ble­mą: su­švel­nė­ju­sią du­jų už­py­li­mo į au­to­mo­bi­liuo­se esan­čius du­jų ba­lio­nus tvar­ką – jas lei­džia­ma už­si­pil­ti pa­čiam au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui. „Du­jos yra ge­ro­kai pa­vo­jin­ges­nės už ben­zi­ną. Ga­li ir la­bai liūd­nai baig­tis“, - per­spė­ja įmo­nės di­rek­to­rius.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)