Spausdinti šį puslapį

Pedagogai streikavo, kol vaikai miegojo

Ant­ra­die­nį per Lie­tu­vą nu­si­ri­to pe­da­go­gų įspė­ja­ma­sis strei­kas. Ta­čiau jo mas­tai bent jau Uk­mer­gė­je la­bai di­de­li ne­pa­si­ro­dė. Iš 757 mo­ky­to­jų strei­ke ap­si­spren­dė da­ly­vau­ti 220.

Iš 27 ug­dy­mo įstai­gų mū­sų ra­jo­ne to­kį nu­ta­ri­mą pri­ėmė trys lop­še­liai-dar­že­liai ir aš­tuo­nios mo­kyk­los.

Strei­ko lai­kas bu­vo pa­si­rink­tas in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, dar­že­liai nu­ta­rė, jog ge­riau­sia strei­kuo­ti, kol vai­kai mie­ga. Įspė­ja­ma­jam strei­kui jie pa­si­rin­ko vai­kų pie­tų mie­go va­lan­das.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad vi­si strei­kuo­ti ap­si­spren­dę mo­kyk­lų pe­da­go­gai dar­bo vie­to­se bu­vo. Mo­ki­niams jie už­da­vė sa­va­ran­kiš­kas už­duo­tis.

Be 220 streikuo­ti nu­ta­ru­sių pe­da­go­gų dar ne­ma­žai mo­ky­to­jų ant­ra­die­nį pa­mo­kas ve­dė, ta­čiau se­gė­jo žen­kle­lius su už­ra­šu „Pri­ta­riu strei­kui“.

Ka­dan­gi mo­ky­mo pro­ce­sas ne­nutrū­ko, su­tar­ta, kad už strei­ko va­lan­das pe­da­go­gai at­ly­gį gaus.

Strei­ką or­ga­ni­za­vu­sių prof­są­jun­gų tvir­ti­ni­mu, vi­so­je Lie­tu­vo­je dvi va­lan­das pa­mo­kos ne­vy­ko dau­giau kaip 300 mo­kyk­lų.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja D. Ste­po­na­vi­čie­nė pri­pa­ži­no, kad per pas­ta­ruo­sius ke­lio­li­ka me­tų toks įvy­kis – įspė­ja­ma­sis pe­da­go­gų strei­kas – ren­gia­mas pir­mą kar­tą.

Vis dėlto ji įsi­ti­ki­nu­si, kad prof­są­jun­gos sa­vo rei­ka­la­vi­mų de­ta­liai iš­dės­ty­ti ir pa­grįs­ti ne­su­ge­bė­jo. Be to, strei­kuo­ja­ma prieš mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tus nuo­sta­tus ir įsta­ty­mus. Ta­čiau va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su strei­kas bu­vo nu­kreip­tas prieš darb­da­vius – su įsta­ty­mu lei­di­mu vi­siš­kai ne­su­si­ju­sias mo­kyk­las ar ne­ga­lin­čias jų pa­keis­ti sa­vi­val­dy­bes.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)