Pedagogų streikas vyks vasario 21 dieną

Ša­lies pe­da­go­gai va­sa­rio 21 die­ną, ant­ra­die­nį, ren­gia įspė­ja­mą­jį strei­ką – dvi va­lan­das jie ne­ves pa­mo­kų, o dar­že­liuo­se – pa­mo­kė­lių.

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kų ta­ry­ba pra­ne­šė, kad mū­sų ra­jo­ne strei­kas vyks nuo 11 iki 13 va­lan­dos.

Ja­me da­ly­vau­ti ke­ti­na 18 ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų – mo­kyk­lų  ir lop­še­lių-dar­že­lių. To­kį spren­di­mą pri­ėmė 420 pe­da­go­gų. Mi­nė­tu lai­ku strei­kuo­ti su­tar­ta ug­dy­mo įstai­gų prof­są­jun­gų, mo­kyk­lų di­rek­to­rių su­si­ti­ki­me su ra­jo­no va­do­vais.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė mi­nė­jo, kad fi­nan­sa­vi­mas švie­ti­mo sri­čiai blo­gė­ja nuo 2009 me­tų. Šie­met lė­šos ma­ži­na­mos 6 pro­cen­tais.

Pri­si­jung­ti prie strei­ko ga­li vi­si, iš anks­to ne­pa­si­ra­šę dėl da­ly­va­vi­mo. Tai nu­ma­to Dar­bo ko­dek­so 76 straips­nis, tei­gian­tis, kad jei strei­kas pa­skelb­tas ir teis­mas jo ne­su­stab­dė, dar­bą nu­trau­kia vi­si įmo­nės ar ša­kos įmo­nių dar­buo­to­jai. Pa­gal šio ko­dek­so 82 straips­nį nie­kas ne­ga­li bū­ti ver­čia­mas da­ly­vau­ti ar­ba at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti strei­ke. Va­di­na­si, dar­buo­to­jai, ku­rie at­si­sa­ko da­ly­vau­ti strei­ke, tu­ri raš­tu pra­neš­ti darb­da­viui.

Pa­gal Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos įsi­pa­rei­go­ji­mus mo­ky­to­jai kar­tu su ug­dy­mo įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja strei­ko me­tu bus  at­sa­kin­gi už vai­kų sau­gu­mą, tik ne­vyk­dys ug­dy­mo pro­ce­so. To­dėl mo­ky­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma, kar­tu su vai­kais bū­ti kla­sė­se.

Pa­sak strei­ko or­ga­ni­za­to­rių, to­kio žings­nio im­ta­si, nes Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ne­gir­di pe­da­go­gų, ne­ve­da dia­lo­go su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ir pri­ima nu­ta­ri­mus, blo­gi­nan­čius švie­ti­mo są­ly­gas.

Ka­dan­gi pa­keis­ta mo­ki­nio krep­še­lio skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, nuo rug­sė­jo 1 die­nos kai ku­rioms mo­kyk­loms la­bai su­ma­žė­ja fi­nan­sa­vi­mas. Dėl to nu­ken­tės ug­dy­mo ko­ky­bė, mo­kyk­los ne­iš­ga­lės nu­si­pirk­ti nau­jų va­do­vė­lių, mo­ky­mo prie­mo­nių, pe­da­go­gams ne­bus ski­ria­mos lė­šos kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui, ma­žės jų at­ly­gi­ni­mai.

Taip pat strei­kuo­to­jai pa­si­sa­ko už kai­mo mo­kyk­lų iš­sau­go­ji­mą, rei­ka­lau­ja ne­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bėms skir­tos mo­ki­nio krep­še­lio da­lies, taip už­tik­ri­nant to­ly­gų švie­ti­mo įstai­gų tin­klą bei pe­da­go­gų so­cia­li­nes – eko­no­mi­nes ga­ran­ti­jas.

LŠPS Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Arū­nas Rim­kus ti­ki­si, kad ra­jo­no va­do­vai ne­truk­dys strei­kui. Pa­sak jo, ne­ap­mo­kė­ji­mą pe­da­go­gams už strei­ko va­lan­das ga­li­ma trak­tuo­ti kaip spau­di­mą pe­da­go­gams, kad jie ne­rei­ka­lau­tų sa­vo kon­sti­tu­ci­nių tei­sių.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų