Li­na SUKACKIENĖ

 

Tei­gia­ma, kad kon­ver­gen­ci­ja su Eu­ro­pos Są­jun­ga Lie­tu­vo­je pas­ta­rai­siais me­tais vy­ko tik įmo­nių lyg­me­niu. Ki­to­se sri­ty­se Lie­tu­va pra­ra­do vi­du­ti­niš­kai 5–6 me­tus – at­si­dū­rė ten, kur bu­vo 2005–2008 me­tais.

Pa­sak SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­ta­rė­jo Gin­ta­ro Nau­sė­dos, eko­no­mi­nio sun­kme­čio są­ly­go­mis mik­ro­ten­den­ci­jos ir mak­ro­ten­den­ci­jos daž­no­kai kon­flik­ta­vo tar­pu­sa­vy­je. Įmo­nės, skai­čiuo­da­mos są­nau­das, at­lei­di­nė­jo dar­buo­to­jus, kar­pė at­ly­gi­ni­mus. Di­dė­jo be­dar­bių gre­tos, kri­to vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Tai da­rė tie­sio­gi­nę įta­ką ra­jo­nų biu­dže­tams, tuo pa­čiu – so­cia­li­niam žmo­nių gy­ve­ni­mo ly­giui.

Bū­na die­nų, kai Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ka­bi­ne­to du­ris pra­ve­ria žmo­gus ir sa­ko: „Jau trys die­nos  ne­tu­riu ką val­gy­ti“ ar­ba „Šian­dien ne­tu­riu kur nak­vo­ti“.

Ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju tai – ne už­ri­bio žmo­nės. La­bai ge­rai pri­si­me­nu šias is­to­ri­jas, nes rei­kė­jo juos iš­klau­sy­ti ir pa­dė­ti ras­ti kaž­ko­kią iš­ei­tį. Mū­sų Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro  ga­li­my­bės bet ko­kiai pa­ra­mai la­bai ri­bo­tos, kar­tais net ne­įma­no­mos.

Pa­ly­gin­siu tik vie­ną so­cia­li­nės sri­ties pa­gal­bą in­ter­ven­ci­nė­mis mais­to at­sar­go­mis. 2008 m. pa­ra­mą mais­to pro­duk­tais ga­vo 780 uk­mer­giš­kių, 2009 m. – 2670, už­per­nai to­kių žmo­nių bu­vo 3245, o per­nai – 3023.

Cen­tro dar­buo­to­jai anks­tes­niais me­tais ste­bė­jo la­bai ne­tra­di­ci­nes šei­mas: vie­ni at­va­žiuo­da­vo pro­duk­tų tak­si, ki­ti – itin pra­ban­gio­mis ma­ši­no­mis, tre­ti ėjo pės­ti. Kie­kiai bū­da­vo įspū­din­gi. Re­ak­ci­jos ir ko­men­ta­rai – taip pat. Di­de­lė da­lis žmo­nių bū­da­vo ne­pa­ten­kin­ti pro­duk­tų krep­še­lio ko­ky­be. Mū­sų dar­buo­to­jai iš­klau­sy­da­vo ir pri­im­da­vo vi­sas nuo­mo­nes.

Šie me­tai pra­si­dė­jo kar­di­na­liai ki­taip. Pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­šas nuo­lat au­gan­tis, bet pro­duk­tų kie­kis ir su­dė­tis – ke­lis kar­tus su­ma­žė­ję.

Vėl pa­si­py­lė ne­pa­ten­kin­tų žmo­nių re­pli­kos ir nuo­mo­nės.

Pa­ly­gi­ni­mui reik­tų pa­sa­ky­ti, kad ki­tos Eu­ro­pos ša­lys taip pat žen­gė at­gal: Grai­ki­ja –12, Lat­vi­ja – 9,  Pran­cū­zi­ja – 4 me­tais at­gal.

G. Nau­sė­dos nuo­mo­ne, nuo 2009-ųjų Lie­tu­vos kon­ver­gen­ci­jos su Eu­ro­pos Są­jun­ga pro­ce­sas su­sto­jo. Apie plėt­rą kal­bė­ti bū­tų vi­sai ne­at­sa­kin­ga.

Iš­va­dos la­bai įdo­mios – ša­liai trūks­ta ži­no­mu­mo ir stip­raus pre­kės žen­klo.

O ko trūks­ta  mū­sų ra­jo­nui, kad ne­bū­tu­me daug žings­nių at­si­li­kę nuo ki­tų kai­my­nų, kad apie mus ži­no­tų ne tik iš pra­mo­gi­nių lai­dų ir kad pre­zen­tuo­tu­me sa­ve pa­ti­ki­mu pre­kės žen­klu?

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų