Pen­si­nin­kų re­bu­sas: lik­ti ar iš­ei­ti

 

Nuo šių me­tų ge­ro­kai su­ma­žė­jo dir­ban­čių pen­si­nin­kų pen­si­jos. Tūks­tan­čiai žmo­nių spren­džia di­le­mą – lik­ti dar­be ir „da­lin­tis“ są­ži­nin­gai už­tar­nau­ta pen­si­ja su vals­ty­be ar iš­ei­ti iš dar­bo ir ten­kin­tis „Sod­ros“ į ban­ko są­skai­tą per­ve­da­ma su­ma.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pen­si­jų ma­ži­ni­mas pa­lie­tė vi­sus as­me­nis, gau­nan­čius ne ma­žes­nes kaip 650 li­tų pen­si­jas. Ta­čiau di­des­nė da­lis nu­rie­kia­ma nuo te­be­dir­ban­čių as­me­nų pen­si­jų. At­si­žvel­giant į al­gos dy­dį jiems pen­si­jos šie­met su­ma­žin­tos nuo ke­lių iki 70 pro­cen­tų. No­rė­da­mi tiks­liai su­ži­no­ti, ko­kią pen­si­ją gaus, jei liks dirb­ti, žmo­nės to tei­rau­ja­si „Sod­ro­je“.

 

 

Pen­si­jų re­for­ma pa­lie­tė vi­sus pen­si­nin­kus.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 
Api­ben­drin­tos len­te­lės klai­di­na

„Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus lai­ki­nai ei­nan­ti di­rek­to­rės pa­rei­gas Ri­ma Meš­kie­nė sa­ko, jog la­bai daug be­si­krei­pian­čių­jų nė­ra, ta­čiau vie­nas ki­tas pra­šė pa­skai­čiuo­ti, kiek jam li­kus dar­be su­ma­žės pen­si­ja.

Anot jos, kiek­vie­nu at­ve­ju tai la­bai in­di­vi­du­a­lu. Me­tų pra­džio­je vie­šai pa­skelb­tos api­ben­dri­nan­čios pen­si­jų ma­žė­ji­mo len­te­lės pa­da­rė meš­kos pa­slau­gą – kiek­vie­nas žmo­gus pri­si­tai­kė duo­me­nis sau. „O juk kiek­vie­nas at­ve­jis in­di­vi­du­a­lus – ne­vie­no­das dar­bo už­mo­kes­tis, sta­žas. Kuo di­des­nis sta­žas, tuo di­des­nė iš­lie­ka įsta­ty­miš­kai ne­lie­čia­mo­ji pen­si­jos da­lis – prie­das už jį“, - sa­ko R. Meš­kie­nė.

Mū­sų ra­jo­no pen­si­nin­kams per mė­ne­sį su­mo­ka­ma 10–11 mi­li­jo­nų li­tų. „Sod­ros“ Uk­mer­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, su­ma­ži­nus pen­si­jas, vien per sau­sį su­tau­py­tas vie­nas mi­li­jo­nas li­tų.

Šiuo me­tu ra­jo­ne dir­ba apie 600 pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sių žmo­nių. Gruo­dį bu­vo at­leis­ti 53 ra­jo­no įmo­nė­se dir­ban­tys pen­si­nin­kai.

Dar neap­si­spren­dė

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ dar­bų sau­gos or­ga­ni­za­to­riu­mi dir­ban­tis 67 me­tų ra­jo­no ta­ry­bos na­rys An­ta­nas Damb­raus­kas sa­ko dar neap­si­spren­dęs, kaip pa­si­elgs – liks ben­dro­vė­je ar iš­eis į per 45 dar­bo me­tus už­tar­nau­tą po­il­sį. 30 iš jų jis ati­da­vė Re­mon­to me­cha­ni­nei ga­myk­lai, ku­rio­je dir­bo meist­ru, ce­cho vir­ši­nin­ku, ga­my­bos sky­riaus vir­ši­nin­ku. Vė­liau ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ėjo me­ro, So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre – di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

„Ban­džiau do­mė­tis „Sod­ro­je“, kiek ta ma­no pen­si­ja „su­si­trauks“, ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę jie dar ne­tu­rė­jo tos for­mu­lės, pa­gal ku­rią kiek­vie­nam kon­kre­čiam in­te­re­san­tui iš­skai­čiuo­tų re­zul­ta­tą“, - pa­sa­ko­jo dir­ban­tis pen­si­nin­kas. Sa­ko lauk­si­ąs pir­mo­sios su­ma­žin­tos pen­si­jos, tuo­met ap­si­sprę­si­ąs.

A. Damb­raus­kas ap­gai­les­tau­ja, kad šis Vy­riau­sy­bės po­tvar­kis skau­džiau­siai pa­lies la­biau­siai pa­žei­džia­mą so­cia­li­nį gy­ven­to­jų sluoks­nį – pen­si­nin­kus: „Su­pran­tu, kad sun­kme­tis, ta­čiau ma­nau, kad prieš ženg­da­ma to­kį žings­nį, Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo at­sa­kin­giau pa­svars­ty­ti.“ Sa­ko ne­su­pran­tąs, kuo re­mian­tis dir­ban­čiam žmo­gui rei­kia dar kar­tą ma­žin­ti pen­si­ją: „Ir taip pen­si­ją su­ma­ži­na vi­siems, ku­rie gau­na di­des­nę nei 650 li­tų.“

Jau­čia­si ap­gau­tas vals­ty­bės

75 me­tus va­sa­rą švę­sian­čio Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­res­nio­jo ste­bė­to­jo Bro­nis­lo­vo Ka­se­lio dar­bo sta­žas – 56 me­tai. Be­veik vi­si iš jų są­ži­nin­gai ati­duo­ti me­te­o­ro­lo­gi­jai.

Dir­ban­tis pen­si­nin­kas pri­si­pa­ži­no, kad bu­vo už­su­kęs į „Sod­rą“, ta­čiau nie­ko ten do­rai ir ne­su­ži­no­jo. „Dar­buo­to­jos pa­ta­rė ne­ti­kė­ti vi­sur skel­bia­mom len­te­lėm ir pa­sa­kė, kad kiek­vie­nam dir­ban­čia­jam pen­si­ja ma­žės pa­gal in­di­vi­du­a­lią for­mu­lę“, – sa­ko jis.

B. Ka­se­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Vy­riau­sy­bė to­kiu po­tvar­kiu pa­si­el­gė ne­gar­bin­gai. „Jei jau to­kie bai­sūs tie pen­si­nin­kai, tu­rė­jo bent jau prieš po­rą mė­ne­sių pra­neš­ti, kad žmo­gus tu­rė­tų lai­ko ap­si­spręs­ti, lik­ti jam dar­be ar iš­ei­ti. Da­bar lau­kiam pir­mos pen­si­jos, kad pa­ma­ty­tu­me, kiek nuo jos nu­rė­žė“, – pik­ti­na­si jis. Ne­sle­pia nuos­kau­dos, kad at­ima­ma iš tų, ku­rie dir­bo są­ži­nin­gai, mo­kė­jo vals­ty­bei mo­kes­čius. Apy­tiks­liai su­skai­čia­vo, kad per vi­sus sa­vo dar­bo me­tus mo­kes­čių pa­vi­da­lu ati­da­vė apie 200 000 li­tų.

B. Ka­se­lis spė­ja, jog nuo jo 1000 li­tų pen­si­jos bus nu­rėž­ta apie 400. „Se­ni žmo­nės mėgs­ta dirbt. Ma­nau, kad dirb­siu ir aš, kol jė­gos leis, – ge­riau su­dilt, ne­gu su­pūt“, – kan­džiai juo­kau­ja.

Dar­bas – ne tik at­ly­gi­ni­mas

„Kol kas tik­rai lik­siu dirb­ti. Tas ma­no ap­si­spren­di­mas ne­la­bai ir pri­klau­so nuo su­mos, ku­ri liks nu­rė­žus dir­ban­čių­jų pen­si­jų duok­lę vals­ty­bei“, – jau ap­si­spren­dė Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja Re­gi­na Miš­ki­nie­nė. Jos dar­bo sta­žas –39 me­tai. Mo­ky­to­ja sa­ko gy­ve­nan­ti vie­na ir no­rin­ti dar su žmo­nė­mis pa­ben­drau­ti, o ne na­mie už­si­da­ry­ti.

Tie­sa, pri­si­pa­ži­no, kad pa­si­rin­ki­mas dirb­ti ar ne­dirb­ti ne nuo jos vie­nos pri­klau­so: „Mo­kyk­lo­se mo­ki­nių ma­žė­ja – ma­žiau ir mo­ky­to­jų rei­kia. Ki­tiems per gal­vas tik­rai ne­lip­siu, jei ma­ty­siu, kad jau­ni žmo­nės ne­tu­ri dar­bo.“ Anks­čiau ar vė­liau – teks iš­eit. Ši min­tis jos taip pat ne­gąs­di­na – veik­los vi­suo­met ga­li­ma su­si­ras­ti. Anū­kas No­jus au­ga, kai į mo­kyk­lą eis, kas ge­riau už mo­čiu­tę–mo­ky­to­ją pa­gel­bės?

Ne­se­niai pen­si­nin­ke ta­pu­si R. Miš­ki­nie­nė ne­pri­ta­ria to­kiam dras­tiš­kam Vy­riau­sy­bės žings­niui. Jos nuo­mo­ne, žmo­gus, iš­ėjęs į už­tar­nau­tą po­il­sį, tu­ri gau­ti tiek, kiek už­si­dir­bo.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų