Per Uk­mer­gę ke­lia­vo Vai­kų gy­ni­mo die­nos ka­ra­va­nas

 

Bir­že­lio 1-oji – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ją ypa­tin­gai nu­ta­rė pa­žy­mė­ti Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras. Net šim­tas vai­kus au­gi­nan­čių uk­mer­giš­kių šei­mų ar­tė­jant šiai šven­tei su­lau­kė ne­ti­kė­to siun­ti­nio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad iš Vo­kie­ti­jos pa­ra­mos fon­do Uk­mer­gę prieš ke­lias sa­vai­tes pa­sie­kė di­džiu­lė lab­da­ros siun­ta. 15 529 ki­log­ra­mų svo­rio siun­tą pa­tys vo­kie­čiai įver­ti­no be­veik pu­se mi­li­jo­no li­tų. Gau­ti to­kią bran­gią do­va­ną kiek­vie­nai įstai­gai ne tik džiaugs­mas, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė. Juk lab­da­rą rei­kia de­ra­mai įfor­min­ti, san­dė­liuo­ti ir pa­da­lin­ti. Cen­tro dar­buo­to­jai nu­ta­rė ge­ro­kai pra­plės­ti pa­ra­mos ga­vė­jų ra­tą. Lig šiol lab­da­ros daž­niau­siai su­lauk­da­vo so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. „Ma­nau, kad šian­dien gy­ve­na­me to­kiu sun­kiu laik­me­čiu, kai pa­ra­ma rei­ka­lin­ga dau­ge­liui pra­ra­du­sių dar­bą, at­si­dū­ru­sių sun­kio­je fi­nan­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je žmo­nių“, - įsi­ti­ki­nu­si S. Ba­ka­naus­kie­nė.

 

 

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė (kai­rė­je), Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė ir Da­rius Ku­lie­ša nu­ta­rė, kad jų au­to­bu­siu­kas tu­ri pa­si­puoš­ti.

 

Uk­mer­giš­kė Ma­ri­jo­na sa­ko Vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga do­va­nų sa­vo anū­kams dar nie­ka­da ne­bu­vo su­lau­ku­si.
Au­to­rės nuotr.

 

Vo­kie­čių do­va­nas – kos­me­ti­ką, pie­ši­mo da­žus, vai­kiš­kus dra­bu­žė­lius, ba­te­lius, žais­lus, vy­riš­kus marš­ki­nius ir ki­tus daik­tus nu­tar­ta iš­da­lin­ti dau­giau nei šim­tui uk­mer­giš­kių šei­mų.

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė, ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Su­kac­kie­nė ir ki­ti dar­buo­to­jai rū­šia­vo ir į kar­to­ni­nes dė­žes kro­vė do­va­nas.

Sun­kiems li­go­niams bu­vo pa­da­lin­tos ir tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nės: ne­įga­lie­siems skir­ti ve­ži­mė­liai, lo­vos, kel­tu­vai, vaikš­ty­nės.

Lab­da­ra pa­sie­kė ir se­niū­ni­jas. Di­rek­to­rė ne­sle­pia: kai ku­rios se­niū­ni­jos lab­da­ros pri­im­ti ne­si­ry­žo. Jos da­vė­jų fi­nan­si­nis siun­tos įver­ti­ni­mas pa­si­ro­dė per­ne­lyg bau­gi­nan­tis. Ki­tos pri­ėmė ir lai­min­gai iš­da­li­no.

Do­va­nas sun­kiau be­si­ver­čian­čioms vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms cen­tro dar­buo­to­jai ve­žio­jo ke­lias die­nas.

Vai­ruo­to­jas Sta­nis­lo­vas Ja­nu­šev­skis iš anks­to su­da­rė ke­lio­nės marš­ru­tą ir ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad jo vai­ruo­ja­mas au­to­bu­siu­kas bū­tų šven­tiš­kai pa­da­bin­tas pla­ka­tais ir ba­lio­nais. Or­ga­ni­za­to­riai no­rė­jo, kad žmo­nėms ši siun­ta su­teik­tų kuo dau­giau tei­gia­mų emo­ci­jų.

Į ke­lio­nę po uk­mer­giš­kių na­mus lei­do­si so­cia­li­niai dar­buo­to­jai Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė, Da­rius Ku­lie­ša, Ilo­na Ma­siu­kie­nė, Dan­guo­lė Per­traus­kie­nė.

Dar­buo­to­jai džiau­gė­si pri­mi­nę uk­mer­giš­kiams apie Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną ir at­ne­šę į jų na­mus šven­tę.

Do­va­nas ga­vę uk­mer­giš­kiai ste­bė­jo­si pa­ro­dy­tu dė­me­siu, ne­slė­pė jau­du­lio ir dė­ko­jo už pa­ra­mą. Tie­sa, at­si­ra­do ke­li, ku­rie do­va­nas im­ti at­si­sa­kė...

Įstai­gos va­do­vė la­bai dė­kin­ga vi­siems nuo­šir­džiai sa­vo dar­bą at­li­ku­siems dar­buo­to­jams. Ji sa­kė ne­si­ti­kė­ju­si iš sa­vo ko­man­dos to­kio nuo­šir­du­mo ir drau­giš­ko pa­lai­ky­mo.

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras rū­pi­na­si so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis vai­kus, tei­kia pa­gal­bą į na­mus ne­įga­lie­siems ir se­niems žmo­nėms, ug­do so­cia­li­nius įgū­džius psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims, ap­rū­pi­na tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis, da­li­na mais­to pro­duk­tus, tei­kia vi­so­ke­rio­pą in­for­ma­ci­ją.

Ak­ci­ja vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga Cen­tre ren­gia­ma pir­mą kar­tą.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų