Perdegusios energiją taupančios lemputės kelia grėsmę

„Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tre ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­ta dė­žė, ku­rio­je ga­li­ma pa­lik­ti per­de­gu­sias ener­gi­ją tau­pan­čias lem­pu­tes. Kiek­vie­nam – tai pui­ki ga­li­my­bė sau­giai at­si­kra­ty­ti šio­mis pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių pri­va­lu­mus ži­no ne vie­nas, ta­čiau apie jų ža­lą gam­tai su­si­mąs­to­me ne vi­sa­da.

Mo­der­nios ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės ga­ran­tuo­ja ma­žes­nę są­skai­tą už elek­trą: švie­čia 5–15 kar­tų il­giau nei įpras­tos, be to, su­nau­do­ja pen­kis kar­tus ma­žiau elek­tros ener­gi­jos.

Mū­sų rin­ko­je at­si­ra­du­sios prieš de­šimt­me­tį, jos dau­ge­liui vis dar yra nau­jo­vė, nors jau nuo ki­tų me­tų se­no­sio­mis kait­ri­nė­mis lem­pu­tė­mis ne­pre­kiaus nė vie­na ES ša­lis. Jei apie ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių pri­va­lu­mus esa­me gir­dė­ję, kur dė­ti pa­nau­do­tas, ko­dėl jos pri­ski­ria­mos pa­vo­jin­goms at­lie­koms – ži­no ne vi­si.

ES di­rek­ty­vos įpa­rei­go­ja su­rink­ti ati­tin­ka­mus ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pų kie­kius. Ta­čiau Lie­tu­vo­je iki šiol nė­ra iš­plė­to­tos in­fra­struk­tū­ros, su­da­ran­čios gy­ven­to­jams są­ly­gas pa­to­giai at­si­kra­ty­ti šio­mis at­lie­ko­mis. Tie­sa, per­nai su­rink­ti per­de­gu­sių lem­pu­čių kie­kiai vir­ši­jo ša­lies Vy­riau­sy­bės iš­kel­tą už­duo­tį – su­rink­ti ir per­dirb­ti ne ma­žiau kaip 44 proc. par­duo­tų ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pų. Ta­čiau di­dži­ą­ją da­lį jų per­dirb­ti ati­da­vė įmo­nės. Gy­ven­to­jai pa­nau­dotas lem­pu­tes tie­siog iš­me­ta.

Pa­sak ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mą or­ga­ni­zuo­jan­čios VšĮ „Ekoš­vie­sa“ va­do­vo Ta­do Ru­že­lės, Lie­tu­vo­je trūks­ta ne tik vie­nodos šių elek­tros at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos, bet ir vi­suo­me­nės švie­ti­mo.

Šios įstai­gos sie­kis – kad at­ei­ty­je vi­si pre­ky­bos cen­trai pri­im­tų se­nas lem­pu­tes.

Ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės dėl jo­se esan­čio gyv­si­dab­rio pri­ski­ria­mos prie pa­vo­jin­gų at­lie­kų. Su­du­žus lem­pu­tei na­mie, te­rei­kia apie 15 mi­nu­čių vė­din­ti pa­tal­pas. Ta­čiau di­džiau­sias pa­vo­jus ky­la ta­da, kai di­de­li jų kie­kiai, su­rinkti į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų są­var­ty­nus, yra su­traiš­ko­mi ir į ap­lin­ką iš­leis­tas gyv­si­dab­ris pa­ten­ka į van­dens tel­ki­nius. Šiuo­se van­de­ny­se su­gau­to­je žu­vy­je jau yra di­de­lė gyv­si­dab­rio kon­cen­tra­ci­ja.

„Ekoš­vie­sa“ kar­tu su Elek­tros ir elek­tro­ni­nės įran­gos ga­min­to­jų ir im­por­tuo­to­jų aso­cia­ci­ja ėmė­si steig­ti lem­pų at­lie­kų su­rin­ki­mo vie­tas. Sau­sį pre­ky­bos cen­tro „Se­nu­kai“ par­duo­tu­vė­se pa­sta­ty­tos dė­žu­tės, į ku­rias žmo­nės ga­li dė­ti ne­vei­kian­čias lem­pu­tes. To­kios dė­žu­tės sto­vės ir LESTO klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­truo­se, at­ei­ty­je – ki­tuo­se pre­ky­bos cen­truo­se.

At­ne­šę per­de­gu­sias lem­pu­tes žmo­nės tu­ri bū­ti ati­dūs – dė­ti į dė­žu­tes at­sar­giai, jo­kiu bū­du ne­mes­ti, kad su­du­žu­sios jos ne­pa­skleis­tų gyv­si­dab­rio ga­rų.

Su­rink­tos lem­pu­tės yra ati­duo­da­mos elek­tro­ni­nių at­lie­kų per­dir­bė­jams, ku­rie, nau­do­da­mi spe­cia­lias tech­no­lo­gi­jas, sau­giai pa­ša­li­na gyv­si­dab­rį, o stik­lą per­dir­ba ant­ri­niam pa­nau­do­ji­mui. Elek­trą tau­pan­čių lem­pu­čių su­rin­ki­mo punk­tas yra Uk­mer­gė­je, „Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tre.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų