Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­im­tas spren­di­mas sa­vi­val­dy­bei per­im­ti Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro da­li­nin­ko tei­ses bei pa­rei­gas. Iki šiol jas sa­vi­val­dy­bė da­li­jo­si su Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Apie Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro veik­lą pra­ne­ši­mą per­skai­tė l. e. di­rek­to­rės pa­rei­gas Lai­ma Ma­zu­re­vi­čie­nė. Ji pri­sta­tė 2011 me­tų cen­tro ata­skai­tą bei ap­ta­rė veik­los pla­ną.

Įstai­ga įsteig­ta 2002 me­tais. Jos stei­gė­jai – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Da­li­nin­kų ka­pi­ta­las – 87,2 tūks­tan­čio li­tų. Sa­vi­val­dy­bės įna­šas su­da­ro 11 tūks­tan­čių li­tų.

VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo informacijos cen­tras nau­do­ja­si pa­tal­po­mis pa­gal 2006 me­tais su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­tą pa­nau­dos su­tar­tį. Ben­dras pa­tal­pų plo­tas – 301,56 kvad­ra­ti­nio met­ro. Su­tar­tis su­da­ry­ta 10 me­tų.

Pra­ei­tų me­tų pra­džio­je cen­tre dir­bo 8 dar­buo­to­jai. Da­bar jų li­ko 4.

 

Per­nai įstai­ga su­tei­kė 850 kon­sul­ta­ci­jų įmo­nių stei­gi­mo, re­or­ga­ni­za­vi­mo, ES įsi­sa­vi­ni­mo ir ki­tais klau­si­mais. Vy­ko 17 se­mi­na­rų, 35 sklai­dos ren­gi­niai.

Su­da­ry­ta ko­mi­si­ja

Ata­skai­tą iš­klau­sę ta­ry­bos na­riai įga­lio­jo sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą at­sto­vau­ti šios vie­šo­sios įstai­gos ei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me da­li­nin­kų su­si­rin­ki­me.

Me­ras įpa­rei­go­ja­mas bal­suo­ti už Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą bei kon­kur­so di­rek­to­riaus pa­rei­goms už­im­ti ko­mi­si­jos su­dė­tį.

Į ko­mi­si­ją pa­siū­ly­ti sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė, Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos skyriaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis, Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė bei Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas. Ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kau­ti iš­rink­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Me­ras įpa­rei­go­tas pa­si­ra­šy­ti dar­bo su­tar­tį su kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju.

Tarp ei­lu­čių – spau­di­mas

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo svars­tant klau­si­mą dėl Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro pe­rė­mi­mo sa­vi­val­dy­bės ži­nion, pe­ri­mant iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos tur­ti­nes ir ne­tur­ti­nes tei­ses bei pa­rei­gas.

So­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas klau­sė, ko­dėl ne­ei­li­nis po­sė­dis šau­kia­mas dėl to­kio spren­di­mo, ku­ris ra­jo­nui ma­žiau svar­bes­nis už ši­lu­mos ūkio ar li­go­ni­nės pro­ble­mas.

Pa­sak ra­jo­no me­ro A. Ko­pūs­to, ne­ei­li­nių po­sė­džių iš vi­so rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti. Vie­nin­te­lis „pa­tei­si­na­mas“ ne­ei­li­nis po­sė­dis – me­tų pa­bai­go­je, kuo­met yra per­skirs­to­mos ne­pa­nau­do­tos biu­dže­to lė­šos.

Jis pa­aiš­ki­no, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja pas­ta­ruo­ju me­tu pri­myg­ti­nai ra­gi­no sa­vi­val­dy­bę ap­si­spręs­ti dėl cen­tro pri­klau­so­my­bės. Sa­vi­val­dy­bei lyg ir pa­lik­ta tei­sė rink­tis, ta­čiau me­ro po­kal­by­je su mi­nis­te­ri­jos Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Min­dau­gu Da­niu ne­dvip­ras­miš­kai bu­vo iš­sa­ky­tas pa­gei­da­vi­mas, kad mi­nis­te­ri­ja ne­be­bū­tų da­li­nin­kė. Fi­nan­si­nės pa­ra­mos taip pat bu­vo per­spė­ta ne­si­ti­kė­ti.

Siū­lė ati­dė­ti

Dar­bie­tis Ro­lan­das Ja­nic­kas kal­bė­jo, kad iki šiol nė­ra aiš­kiai api­brėž­ta cen­tro veik­la. Be to, at­si­ran­da nau­ji ob­jek­tai – Šven­tu­pės kem­pin­gas, Užu­lė­nio dva­ras, tu­riz­mui pri­tai­ky­tos Šven­to­sios pa­kran­tės at­kar­pa. Šio­se sri­ty­se įstai­gos dar­buo­to­jai pa­ty­ri­mo dar ne­tu­ri. Anot jo, pra­de­da­ma ne nuo to ga­lo: pir­ma ke­ti­na­ma iš­rink­ti di­rek­to­rių, tu­rin­tį pri­sta­ty­ti sa­vo veik­los pro­gra­mą, kai tuo tar­pu ne­apib­rėž­ta pa­ties cen­tro veik­la, o jo dar­buo­to­jai net ne­tu­ri duo­me­nų, kiek per me­tus Uk­mer­gės ra­jo­ną ap­lan­ko tu­ris­tų.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas siū­lė klau­si­mo svars­ty­mo ne­ati­dė­lio­ti ir ra­gi­no kuo grei­čiau ap­si­spręs­ti dėl cen­tro li­ki­mo, nes „nuo­la­ti­nis ne­apib­rėž­tu­mas ken­kia dar­buo­to­jų nuo­tai­kai, jų dar­bui“.

Lem­tin­gie­ji Sei­mo rin­ki­mai

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius iš­sa­kė dve­jo­nes, ar da­li­nin­ko sta­tu­sas sa­vi­val­dy­bei yra nau­din­gas. Anot jo, taip iš­lie­ka grės­mė iš vi­so ne­tek­ti ne­se­niai re­no­vuo­to Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro pa­sta­to. „Kas ga­li pa­neig­ti, kad po nau­jų Sei­mo rin­ki­mų ne­at­si­ras sam­pra­tų, kad vals­ty­bei nau­din­giau pa­si­im­ti pa­sta­tą?“ – svars­tė jis.

Ko­le­gos nuo­mo­nę A. Du­dė­nas pa­va­di­no są­moks­lo te­ori­ja. „Jei Ūkio mi­nis­te­ri­ja da­bar ne­ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie cen­tro iš­lai­ky­mo, gal po rin­ki­mų pa­si­keis pa­dė­tis. Ant dvie­jų rams­čių cen­trui tvir­čiau sto­vė­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Pri­klau­so nuo mi­nis­te­ri­jos

Bal­suo­jant pri­im­tas spren­di­mas iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos per­im­ti jos Tu­riz­mo ir ver­slo cen­tro da­lį ir tap­ti vie­nin­te­liu įstai­gos sa­vi­nin­ku.

Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis in­for­ma­vo, kad ta­ry­bos spren­di­mas ar­ti­miau­siu me­tu bus per­duo­tas Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Po to tu­rė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp da­li­nin­kų dėl mi­nis­te­ri­jos da­lies per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bei. Ti­ki­ma­si, kad ge­gu­žės mė­ne­sį cen­tras vi­siš­kai per­eis sa­vi­val­dy­bės ži­nion.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų