Spausdinti šį puslapį

Pertvarka – ir savivaldybėje, ir mokyklose

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros po­ky­čiams. Ža­lia švie­sa už­deg­ta ir Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mai bei spren­di­mui už­da­ry­ti ke­lis mo­kyk­lų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius kai­muo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pi­lie­čių tri­bū­na šį kar­tą pa­si­nau­do­jo so­dų ben­dri­jos „Pu­še­lė“ pir­mi­nin­kė Ti­va­na Ba­ra­no­vie­nė. Ji pra­šė ta­ry­bos na­rių at­kreip­ti dė­me­sį į so­duo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių pro­ble­mas ir įtrauk­ti į stra­te­gi­nius sa­vi­val­dy­bės pla­nus van­den­tie­kio, nuo­te­kų tra­sų tie­si­mo, ap­švie­ti­mo ge­ri­ni­mo bei ke­lių prie­žiū­ros punk­tus. Ypač at­krei­pė dė­me­sį į as­fal­tuo­tą ke­lią, ve­dan­tį į so­dus nuo Ąžuo­lų gat­vės. Anot pir­mi­nin­kės, jį rei­kė­tų as­fal­tuo­ti vi­są, o ne lo­py­ti da­li­mis.

T. Ba­ra­no­vie­nė tei­gė, kad „Pu­še­lę“ ga­li­ma ly­gin­ti su gy­ve­na­mai­siais ra­jo­nais – 38 šei­mos čia gy­ve­na nuo­lat, dar 14 sta­to­si na­mus.

Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras iš­kė­lė klau­si­mą apie švie­ti­mo sis­te­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos skau­du­lį – mo­kyk­lų už­da­ry­mą kai­muo­se. At­krei­pė dė­me­sį, kad per še­še­rius me­tus ra­jo­no mo­kyk­lo­se su­ma­žė­jo dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiais moks­lei­vių.

Jis pa­siū­lė ta­ry­bai baig­ti nuo­la­ti­nius gin­čus bei bur­tis „dėl žmo­nių iš­li­ki­mo ra­jo­ne“. Kvie­tė su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri tu­rė­tų iš­ana­li­zuo­ti pa­dė­tį ra­jo­ne, teik­ti pa­siū­ly­mus, įtrau­kiant į šią veik­lą Sei­mo na­rius, „kad idė­jos virs­tų įsta­ty­mi­nėm nuo­sta­tom“.

 

Į skun­dus re­a­ga­vo

 

Pra­ei­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je uk­mer­giš­kė Vio­le­ta Umb­ra­sie­nė iš pi­lie­čių tri­bū­nos krei­pė­si dėl Gė­lių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ir lais­vos že­mės pa­nau­do­ji­mo.

Sa­vi­val­dy­bės ūkio ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo nu­spręs­ta siū­ly­ti ta­ry­bai  2012 me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų Gė­lių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tui pa­reng­ti, įpa­rei­go­ti mies­to se­niū­ną or­ga­ni­zuo­ti gat­vės grei­de­ria­vi­mo ir žvy­ra­vi­mo dar­bus. Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mą svars­tys Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja.

Ap­tar­tas ir Hen­ri­ko Še­rei­kos pra­ei­tą po­sė­dį pa­teik­tas krei­pi­ma­sis dėl Anykš­čių gat­vės 5 na­mo kie­mo ap­švie­ti­mo, dėl gat­vės ir ša­li­gat­vių re­mon­to. Siū­lo­ma biu­dže­te nu­ma­ty­ti lė­šų Anykš­čių gat­vės kvar­ta­lo ap­švie­ti­mo sis­te­mos re­mon­tui, gy­ven­to­jams pri­si­dė­jus lė­šo­mis, svars­ty­ti pri­va­žia­vi­mo prie dau­gia­bu­čio ir ša­li­gat­vio su­tvar­ky­mo klau­si­mą.

 

Tvir­ti­no pro­gra­mą

 

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pa­tei­kė svars­ty­mui jo pro­gra­mą dėl pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo.

Pa­sak pro­gra­mos su­da­ry­to­jo, jos tiks­las – su­kur­ti pa­gal­bos sis­te­mą as­me­nims, ne­sai­kin­gai var­to­jan­tiems al­ko­ho­lį ar­ba pri­klau­so­miems nuo jo, sie­kiant ma­žin­ti jų so­cia­li­nę at­skir­tį, ug­dy­ti so­cia­li­nius įgū­džius bei pa­dė­ti jiems in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę ir dar­bo rin­ką, ma­žin­ti ap­svai­gu­sių vai­ruo­to­jų skai­čių. Pa­gal­ba bū­tų su­teik­ta ir nuo pri­klau­so­my­bių ken­čian­čių as­me­nų šei­moms.

Li­be­ral­cen­tris­tas Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius su­abe­jo­jo, ar ta­ry­bos na­rio, o ne ad­mi­nist­ra­ci­jos, pa­teik­tas spren­di­mo pro­jek­tas ne­su­griaus esa­mos sis­te­mos. „Ry­toj gal ir aš at­ne­šiu pro­gra­mą“, – taip ar­gu­men­ta­vo nu­kry­pi­mą nuo įpras­tos tvar­kos ta­ry­bos na­rys.

„Jei po­nas Juo­zas pa­siū­lys iš tri­bū­nos ge­rą pro­gra­mą, aš ją pa­lai­ky­siu. Ta­ry­bos na­riai re­tai tei­kia pro­jek­tus, bet gal tai bus pa­ska­ta, kad ne tik ad­mi­nist­ra­ci­ja tuo tu­ri už­si­im­ti“, – at­rė­mė A. Ka­les­ni­kas.

Ta­ry­ba pri­ta­rė pro­gra­mos rei­ka­lin­gu­mui, bet jos au­to­riaus ir ko­le­gų nuo­mo­nės iš­si­sky­rė pra­dė­jus svars­ty­ti jos įgy­ven­di­ni­mo bū­dus.

Pro­to­ko­li­nia­me spren­di­me siū­lo­ma „pri­tar­ti A. Ka­les­ni­ko ini­cia­ty­vai, kad Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas bū­tų ak­tu­a­lus Uk­mer­gės ra­jo­ne“. Pa­ves­ta Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­tui, sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui kar­tu su ini­cia­ty­vos au­to­riu­mi pa­reng­ti Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo pro­gra­mos pro­jek­tą ir teik­ti fi­nan­sa­vi­mui iš Sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų.

Ta­ry­bos na­riai pro­to­ko­li­niam spren­di­mui pri­ta­rė.

 

Struk­tū­ra kei­sis

 

Vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas per­skai­tė pra­ne­ši­mą apie pa­reng­tą nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą.

Pa­gal ją vie­to­je bu­vu­sių 15 sky­rių, 2 tar­ny­bų ir 4 pa­vie­nių spe­cia­lis­tų siū­lo­ma steig­ti 16 sky­rių. Šiuos pa­siū­ly­mus tei­kė ke­le­tą mė­ne­sių si­tu­a­ci­ją ana­li­za­vu­si dar­bo gru­pė.

R. Ba­ra­vy­kas aiš­ki­no, kad taip ti­ki­ma­si op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą. Pa­ste­bė­ta, kad iki šiol ne vi­si sky­riai ir spe­cia­lis­tai yra vie­no­dai už­im­ti, kai ku­rių dar­bai dub­liuo­ja­si. Nu­sta­ty­ta, kad kai ku­rios funk­ci­jos iš vi­so ne­vyk­do­mos.

Ne­ma­žai ta­ry­bos na­rių ra­gi­no ne­svars­ty­ti pa­teik­to klau­si­mo, nes jis iki ga­lo ne­pa­reng­tas. Jie pik­ti­no­si, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kia ne vi­są in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą ap­svars­ty­ti šį pro­jek­tą.

Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­si­ge­do kon­kre­čių spe­cia­lis­tams pri­ski­ria­mų funk­ci­jų. Jis pri­sta­to­mą pro­jek­tą pa­ly­gi­no su daug myg­tu­kų tu­rin­čiu apa­ra­tu, nau­do­ja­mu ak­lai – ne­ži­nant myg­tu­kų pa­skir­ties.

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va tei­ra­vo­si, ko­dėl iš So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, ku­ris ir taip ne­spė­ja ap­tar­nau­ti klien­tų, vie­na spe­cia­lis­tė bu­vo per­kel­ta į Mo­kes­čių sky­rių. Vė­liau, bū­da­ma vie­nin­te­lė kon­kur­so da­ly­vė, lai­mė­jo jį šio sky­riaus ve­dė­jo vie­tai už­im­ti. Jai at­sa­ky­ta, kad ir Mo­kes­čių sky­riu­je trū­ko spe­cia­lis­tų.

Nors spren­di­mo pro­jek­tas apie struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­ją su­lau­kė griež­tos kri­ti­kos, bal­suo­jant „pra­ėjo“.

 

Ten­ka jung­ti ir už­da­ry­ti

 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pri­sta­tė ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tų ben­drą­jį pla­ną. Ji in­for­ma­vo, kad, su­ma­žė­jus mo­ki­nių, mo­ky­to­jų krū­vis su­ma­žė­jo 2300 va­lan­dų. Jei mo­ky­to­jams ne­bū­tų ap­kar­py­tas pa­mo­kų skai­čius, bū­tų te­kę at­si­sa­ky­ti 120 eta­tų. Jei anks­čiau sa­vi­val­dy­bė iš­duo­da­vo lei­di­mus mo­ky­to­jams dirb­ti 40 va­lan­dų per sa­vai­tę, da­bar dau­giau 36 va­lan­dų ne­be­lei­džia­ma.

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos mo­kyk­lų vėl lau­kia per­tvar­ka. Uk­mer­gės „Ši­lo“ ir Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los taps pa­grin­di­nė­mis. Bus jun­gia­mos Uk­mer­gės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ir spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“.

Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la va­din­sis Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi. Še­šuo­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la – „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Še­šuo­lių pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi.

Už­da­ro­mi Tul­pia­kie­mio ir Kul­niš­kių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riai. Dėl Sli­žių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus dar svars­to­ma.

Nu­ma­ty­tos gai­rės 2014-ie­siems. Gim­na­zi­jos sta­tu­so ne­tu­rin­čios Tau­jė­nų, Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los taps pa­grin­di­nė­mis. Sie­si­kų vi­du­ri­nė mo­kyk­la sie­kia gim­na­zi­jos sta­tu­so.

Ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė pa­teik­tam mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­nui.

 

Ter­mi­nai trum­pė­ja

 

Nau­ja­sis švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mas pa­ko­re­ga­vo iki šiol bu­vu­sią moks­lei­vių kla­sių kom­plek­tų su­da­ry­mo tvar­ką.

Ki­tais moks­lo me­tais kla­sių kom­plek­tų tvir­ti­ni­mo ir duo­me­nų ba­zės su­kū­ri­mo ter­mi­nai su­trum­pės. Tė­ve­liai iki šiol ga­lė­jo pra­šy­mus teik­ti iki rug­sė­jo 1 die­nos. Da­bar rug­pjū­čio mė­ne­sį jau tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­ti kla­sių kom­plek­tai.

Duo­me­nų ba­zę sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai su­da­ry­da­vo taip pat rug­sė­jį, kuo­met bu­vo aiš­kus kla­sių kom­plek­tas. Šie­met duo­me­nų ba­zė tu­rės bū­ti pa­tvir­tin­ta rug­pjū­tį.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad tė­ve­liams su­si­vė­li­nus ir ne­pa­tei­kus do­ku­men­tų lai­ku, mo­ki­nys į mo­kyk­lą bus pri­im­tas, ta­čiau ne­be­gaus mo­ki­nio krep­še­lio. Apie tai tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ir tė­ve­liai, ir mo­kyk­los va­do­vai bei steng­tis, kad moks­lei­vis ne­lik­tų už są­ra­šo ri­bų.

Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no mo­ki­nių pri­ėmi­mo į ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las tvar­kos ap­ra­šą.

 

Pri­sta­tė biu­dže­tą

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pri­sta­tė šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Ta­ry­bai bus tei­kia­ma tvir­tin­ti 87 mln. 338,2 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 94 mln. 238,2 tūkst. li­tų  iš­lai­dų. Iš­lai­dos vir­ši­ja pa­ja­mas 6 mln. 900 tūkst. li­tų.

Per­nai bu­vo pa­tvir­tin­tos 93,7 mln. li­tų biu­dže­to pa­ja­mos. Me­tų ei­go­je biu­dže­tas bu­vo ma­ži­na­mas, va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės spren­di­mais – su­ma­žin­tos tiks­li­nės do­ta­ci­jos so­cia­li­nei pa­ra­mai ir mo­ki­nio krep­še­liui fi­nan­suo­ti.

Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą per­nai gau­ta 92 mln. 412 tūkst. li­tų ar­ba 100,1 pro­cen­to pla­nuo­tų pa­ja­mų. Nors ap­skai­tos duo­me­nys ro­do, kad biu­dže­tas įvyk­dy­tas, re­a­liai 1,2 mln. li­tų pa­ja­mų gau­ta jau šiais me­tais.

 

Trūks­ta lė­šų re­mon­tui

 

Žel­vos se­niū­nas Kęs­tu­tis Mi­ka­la­jū­nas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie at­lie­ka­mą Žel­vos kul­tū­ros na­mų re­mon­tą ir pra­šė skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų jo už­bai­gi­mui. Gau­tų 530 tūks­tan­čių pa­gal LEADER pro­gra­mą ne­už­ten­ka, kad kul­tū­ros na­muo­se bū­tų at­lik­tas vi­so pa­sta­to re­mon­tas.

Kol kas vi­sos pa­jė­gos su­telk­tos ties ant­ruo­ju aukš­tu – per­deng­tas sto­gas, pa­keis­ti lan­gai, su­mū­ry­tos per­dan­gos. Ta­čiau ne­su­re­mon­ta­vus pir­mo­jo aukš­to bei įė­ji­mo į pa­sta­tą, ne­bus ne tik es­te­ti­nio vaiz­do, bet ir nu­ken­tės pa­sta­to šil­dy­mo efek­ty­vu­mas.

Ta­ry­ba iš­klau­sė pa­gei­da­vi­mą nu­ma­ty­ti 184 tūks. li­tų trūks­ta­mų lė­šų. Ta­čiau li­ko ne­ap­tar­ti bū­dai, kaip ras­ti to­kių ga­li­my­bių.

 

Li­go­ni­nės rei­ka­lai pa­ju­dė­jo

 

J. Varž­ga­lys pa­tei­kė dar­bo gru­pės ata­skai­tą apie per­nai gruo­dį pa­tvir­tin­to VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės or­ga­ni­za­ci­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­no vyk­dy­mą.

Įre­gist­ruo­ta nau­ja li­go­ni­nės įsta­tų re­dak­ci­ja, pa­tvir­tin­tas dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ap­ra­šas, Gy­dy­mo ta­ry­bos ir Slau­gos ta­ry­bos su­dė­tis, vyk­do­mos me­di­ci­nos prie­tai­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Iš­plės­ta la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų ap­im­tis – bū­ti­nais at­ve­jais la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai at­lie­ka­mi po­il­sio ir šven­čių die­no­mis bei nak­tį.

A. Ka­les­ni­kas tei­ra­vo­si, ka­da bus pa­skir­tas Uk­mer­gės ver­slo ir tu­riz­mo cen­tro di­rek­to­rius. Bu­vu­si di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė iš šių pa­rei­gų sa­vo no­ru pa­si­trau­kė pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je. Vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas in­for­ma­vo, kad ko­vo mė­ne­sį bus skel­bia­mas kon­kur­sas šioms pa­rei­goms už­im­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)