Piešti mokysis ne tik vaikai

Ne­tru­kus Me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riu­je vyks pamokos su­au­gu­sie­siems. Tep­tu­ką į ran­kas pa­im­ti jau pa­si­ren­gę per de­šimt uk­mer­giš­kių. Jiems aš­tuo­nios be­veik dvie­jų va­lan­dų pamokos kai­nuos tris­de­šimt pen­kis li­tus per mė­ne­sį.

 Li­gi­ta JUODVALKIENĖ


Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergiškiai susidomėjo dailės pamokomis.

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los l. e. di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė sa­ko, kad su­au­gu­sių­jų dai­lės stu­di­ja pra­dės veik­ti nuo spa­lio pra­džios. Jau da­bar ant jos sta­lo gu­li vie­nuo­li­ka uk­mer­giš­kių pra­šy­mų.

 

At­si­vė­rė ga­li­my­bė

 

B. Ži­lė­nie­nė sa­ko, kad be­veik prieš pen­kio­li­ka me­tų pa­na­ši gru­pė bu­vo su­kom­plek­tuo­ta. Su­au­gu­sie­ji pamokas lan­kė be­veik me­tus. Nuo to lai­ko mo­kyk­los pe­da­go­gai ne kar­tą gir­dė­jo uk­mer­giš­kių pa­gei­da­vi­mų, kad įvai­rių dai­lės da­ly­kų bū­tų mo­ko­mi ir bran­daus am­žiaus as­me­nys.

„Su­kom­plek­tuo­ti su­au­gu­sių­jų gru­pę ga­li­my­bė at­si­ra­do tik per­si­kė­lus į nau­ją pa­sta­tą. Erd­vios pa­tal­pos, ge­res­nės są­ly­gos ska­ti­no ir mus pa­čius pa­gal­vo­ti apie ug­dy­mo įvai­ro­vę“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

Ko bus mo­ko­mi su­au­gu­sie­ji, į ko­kią veik­lą orien­tuo­sis pe­da­go­gai, pri­klau­sys nuo gru­pės na­rių po­rei­kių. „Pa­si­tar­si­me su su­si­rin­ku­siai­siais ir kar­tu nu­sprę­si­me. Gru­pę su­da­rys skir­tin­go am­žiaus, mar­ga pub­li­ka – ti­ki­mės, kad pa­vyks su­de­rin­ti vi­sų lū­kes­čius“, – ti­ki­si B. Ži­lė­nie­nė.

Ji sa­ko, kad tė­ve­liai nuo­lat tei­rau­da­vo­si apie ga­li­my­bę su dai­lės dis­cip­li­no­mis su­pa­žin­din­ti iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus. Šie­met 15 ma­žų­jų uk­mer­giš­kių gru­pe­lė ga­lės rink­tis į anks­ty­vo­jo ug­dy­mo dai­lės stu­di­jas „Spal­vų na­me­lis“. Už tai tė­ve­liai per mė­ne­sį tu­rės mo­kė­ti po 24 li­tus. Tiek pat mo­ka ir  Mu­zi­kos sky­riaus anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pę lan­kan­čių vai­kų tė­vai.

Dai­lės sky­rių kar­tu su su­au­gu­sių­jų ir anks­ty­vo­jo ug­dy­mo gru­pė­mis šiais me­tais lan­kys apie 190 be­si­mo­kan­čių­jų. Per­nai jų bu­vo ma­žiau – apie 150. Mu­zi­kos sky­riu­je be­si­mo­kan­čių­jų skai­čius šie­met ne­si­keis – jį lan­kys 382 moks­lei­viai.

 

Mo­kes­tis ne­di­dės

 

Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Egi­di­jus Pet­ri­kas sa­ko, kad mo­kes­tis už ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­slau­gas iš­liks pa­na­šus, kaip ir per­nai. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad jis bus skai­čiuo­ja­mas dar lanks­čiau – pa­gal ug­dy­mo pro­gra­mos pa­mo­kų skai­čių, in­di­vi­du­a­lias ar gru­pi­nes pa­mo­kas“, – tei­gia jis. Taip pat di­fe­ren­ci­juo­ja­ma pa­gal anks­ty­vo­jo, pra­di­nio ar pa­grin­di­nio ug­dy­mo ly­gį.

Šiais me­tais su­mo­kė­ti mo­kes­čio už vai­ko ug­dy­mą mo­kyk­los ka­so­je tė­ve­liai ne­be­ga­lės. „Gal ir ne vi­siems pa­si­ro­dys pa­to­gu, ta­čiau vi­si at­si­skai­ty­mai vyks per ban­ką. Mū­sų mo­kyk­lo­je pa­nai­kin­tas ka­si­nin­ko eta­tas“, – pa­aiš­ki­no E. Pet­ri­kas.

Tris­de­šimt de­vy­nių mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas šie­met su­ma­žė­jo vie­nu pe­da­go­gu, ta­čiau į jo vie­tą pri­im­ti nau­jo pe­da­go­go ne­sku­ba­ma. Di­rek­to­rius ti­ki­na, kad iš­si­vers tu­ri­mo­mis jė­go­mis.

Jau pa­skelb­tas kon­kur­sas, ku­ria­me bus ren­ka­mas Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Pa­sak di­rek­to­riaus, nors pa­raiš­kos dar ne­pa­tei­kė nė vie­nas pre­ten­den­tas, su­si­do­mė­ji­mas jau­čia­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų