Piniginės socialinės paramos įstatyme – naujovės

Nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jo Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms ir vie­niems gy­ve­nan­tiems as­me­nims įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja. Da­bar šis įsta­ty­mas va­din­sis Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mu.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė in­for­ma­vo, kad pi­ni­gi­nė so­cia­li­nė pa­ra­ma (so­cia­li­nė pa­šal­pa ir būs­to šil­dy­mo, ge­ria­mo­jo ir karš­to van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos) va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu bus ski­ria­ma įver­ti­nus šei­mos ben­drų iš­lai­dų pa­si­skirs­ty­mą ir na­rių skai­čių. Tai yra pir­mam šei­mos na­riui ir vie­nam gy­ve­nan­čiam žmo­gui so­cia­li­nė pa­šal­pa bū­tų kiek di­des­nė nei da­bar, o kiek­vie­nam pas­kes­niam šei­mos na­riui ji bū­tų di­fe­ren­ci­juo­ja­ma. Ati­tin­ka­mai ko­re­guo­ja­mi kom­pen­suo­ja­mi nau­din­go­jo būs­to plo­to, karš­to ir ge­ria­mo­jo van­dens nor­ma­ty­vų dy­džiai.

Iki šiol so­cia­li­nė pa­šal­pa su­da­rė 90 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų (VRP – 350 Lt) šei­mai (vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui) ir vi­du­ti­nių šei­mos (vie­no gy­ve­nan­čio as­mens) pa­ja­mų per mė­ne­sį.

Jei žmo­gus pa­ja­mų ne­tu­ri, so­cia­li­nė pa­šal­pa jam lig šiol sie­kė 315 Lt. Nuo sau­sio 1 die­nos so­cia­li­nė pa­šal­pa vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui su­da­rys 100 pro­cen­tų tarp VRP vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui ir vi­du­ti­nių jo pa­ja­mų per mė­ne­sį. Tad vie­nam ne­tu­rin­čiam pa­ja­mų gy­ven­to­jui bus ski­ria­ma 350 Lt per mė­ne­sį.

Šei­moms so­cia­li­nės pa­šal­pos dy­dis pri­klau­sys nuo na­rių skai­čiaus. So­cia­li­nė pa­šal­pa ben­drai gy­ve­nan­tiems as­me­nims (šei­mos na­riams) bus ap­skai­čiuo­ja­ma taip:

• pir­mam kar­tu gy­ve­nan­čiam žmo­gui – 100 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp VRP vie­nam as­me­niui ir vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų vie­nam na­riui per mė­ne­sį;

• ant­ram kar­tu gy­ve­nan­čiam žmo­gui – 80 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp VRP vie­nam as­me­niui ir vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų vie­nam na­riui per mė­ne­sį;

• tre­čiam ir li­ku­siems – 70 pro­cen­tų skir­tu­mo tarp VRP vie­nam as­me­niui ir vi­du­ti­nių šei­mos pa­ja­mų vie­nam na­riui per mė­ne­sį.

Šei­mai, kai bent vie­nas iš šei­mos na­rių yra dar­bin­go am­žiaus, bet ne­dir­ban­tis (iš­sky­rus tam tik­ras ne­dar­bo prie­žas­tis), so­cia­li­nės pa­šal­pos dy­dis yra ma­ži­na­mas:

• 20 pro­cen­tų, gau­nan­tiems so­cia­li­nę pa­šal­pą nuo 36 iki 48 mė­ne­sių;

• 30 pro­cen­tų, gau­nan­tiems so­cia­li­nę pa­šal­pą nuo 48 iki 60 mė­ne­sių;

• 40 pro­cen­tų, gau­nan­tiems so­cia­li­nę pa­šal­pą il­giau nei 60 mė­ne­sių.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos, es­mi­nės nau­jo­vės tei­kiant kom­pen­sa­ci­jas – nor­ma­ty­vų kom­pen­sa­ci­joms ap­skai­čiuo­ti dy­džiai.

Bus tai­ko­mi šie nor­ma­ty­vai:

• nau­din­go­jo būs­to plo­to nor­ma­ty­vas būs­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems ar­ba būs­tą nuo­mo­jan­tiems as­me­nims: 50 (bu­vo 38) kv. m vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui; 38 kv. m pir­mam kar­tu gy­ve­nan­čiam as­me­niui; 12 kv. m – ant­ram; 10 kv. m – tre­čiam ir li­ku­siems;

• karš­to van­dens nor­ma­ty­vas būs­te gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems ar­ba būs­tą nuo­mo­jan­tiems as­me­nims: 1,5 kub. m vie­nam gy­ve­nan­čiam ar­ba pir­mam kar­tu gy­ve­nan­čiam žmo­gui per mė­ne­sį; 1 kub. m – ant­ram, 0,5 kub. m – tre­čiam ir li­ku­siems kar­tu gy­ve­nan­tiems žmo­nėms.

Būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ne­ski­ria­mos toms ne­su­si­tuo­ku­sių ar iš­ši­tuo­ku­sių as­me­nų šei­moms, ku­rių vai­kams nė­ra nu­sta­ty­ta tė­vys­tė, ar­ba tė­vys­tė nu­sta­ty­ta, bet ne­pri­teis­tas iš­lai­ky­mas. So­cia­li­nė pa­šal­pa to­kio­se šei­mo­se ski­ria­ma tik vai­kams.

Bus ska­ti­na­mas įsi­dar­bi­ni­mas – įsi­dar­bi­nus il­ga­lai­kiams be­dar­biams jiems ku­rį lai­ką, t. y. pu­sę me­tų ga­li bū­ti pa­lie­ka­ma da­lis so­cia­li­nės pa­šal­pos.

Sie­kiant su­ma­žin­ti ga­li­my­bę pik­tnau­džiau­ti pi­ni­gi­ne so­cia­li­ne pa­ra­ma, bus pa­laips­niui pro­por­cin­gai ma­ži­na­ma so­cia­li­nė pa­šal­pa dar­bin­go am­žiaus dar­bin­giems, bet ne­dir­ban­tiems žmo­nėms. Taip bus ska­ti­na­ma ak­ty­viai ieš­ko­ti dar­bo, da­ly­vau­ti ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nė­se, vi­suo­me­nei nau­din­go­je veik­lo­je, o ne­si­ten­kin­ti il­ga­lai­ke so­cia­li­ne pa­ra­ma.

Su­da­ry­tos lanks­tes­nės są­ly­gos gau­ti so­cia­li­nę pa­ra­mą tiems, ku­riems tik­rai jos rei­kia: ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams ne­be­rei­kė­tų bū­ti pu­sę me­tų re­gist­ruo­tiems dar­bo bir­žo­je, kad tu­rė­tų tei­sę ją gau­ti.

Tei­sę į būs­to šil­dy­mo, ge­ria­mo­jo ir karš­to van­dens iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jas įgy­ja ir būs­tą ofi­cia­liai nuo­mo­jan­tys žmo­nės. Tai bū­tų di­de­lė pa­gal­ba ypač jau­noms šei­moms, dar ne­tu­rin­čioms nuo­sa­vo būs­to.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar­bin­gus ne­dir­ban­čius ar ne­si­mo­kan­čius as­me­nis, gau­nan­čius pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą il­giau kaip 6 mė­ne­sius ar­ba ją gau­nan­čius iš­im­ties tvar­ka, tel­kia vi­suo­me­nei nau­din­gai veik­lai at­lik­ti.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų