Plėtojama Lietuvos parko idėja

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vo dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dėl bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio bei Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo, na­riai. Svars­ty­tos šių te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo ga­li­my­bės, sie­kiant jas pri­tai­ky­ti tu­riz­mui ir da­ry­ti pa­trauk­lias ver­slui.

2006 me­tais bu­vo pa­reng­ta ir ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta kon­cep­ci­ja „Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas“. 21 hek­ta­ro plo­te nu­ma­ty­tos trys ak­ty­vaus po­il­sio zo­nos: mi­li­ta­ri­nių pra­mo­gų zo­na, ama­tų mies­te­lis ir vie­šo­ji zo­na su vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­mis bei eks­po­zi­ci­nių na­mų zo­na. At­lik­tus dar­bus su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė. 2007 me­tais at­lik­tas „Ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je ty­ri­mas“, o per­nai ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šo­mis įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Už­terš­tų te­ri­to­ri­jų Uk­mer­gės ka­ri­nia­me mies­te­ly­je su­tvar­ky­mas“. Šiuo me­tu ruo­šia­ma­si de­ta­lio­jo pla­no ren­gi­mui.

Su­si­rin­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ko te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti mi­ni Lie­tu­vos par­ką.

Tai ga­lė­tų tap­ti pui­kia vie­ta po­il­siui, lais­va­lai­kiui, edu­ka­ci­jai, pa­trauk­li vie­ta Lie­tu­vos ir už­sie­nio tu­ris­tams. Par­ko eks­po­zi­ci­ją ga­lė­tų su­da­ry­ti Lie­tu­vos mies­tų ver­tin­gi pa­sta­tai bei sta­ti­niai, iš­dės­ty­ti, at­kar­to­jant Lie­tu­vos že­mė­la­pį, pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nį skirs­ty­mą, mies­tus bei juo­se vyks­tan­čius ren­gi­nius. Su­si­rin­ki­me dar­bo gru­pės na­riai pri­ta­rė šios te­ri­to­ri­jos vys­ty­mui.

Ant­ro­ji te­ri­to­ri­ja, dėl ku­rios vys­ty­mo bu­vo su­si­rin­ku­si dar­bo gru­pė, – Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro apy­lin­kės. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma pri­tai­ky­ti dva­ro so­dy­bą tu­riz­mo reik­mėms, įsteig­ti il­ga­lai­kes dar­bo vie­tas, ska­tin­ti vie­ti­nių bei už­sie­nio tu­ris­tų srau­tą ir pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą.

Pro­jek­tai dėl Užu­gi­rio dva­ro pri­tai­ky­mo tu­riz­mui pra­dė­ti reng­ti 2005 me­tais. Per­nai pro­jek­tui „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“ nu­ma­ty­ta skir­ti fi­nan­sa­vi­mą – 5 mln. Lt. Šių me­tų ba­lan­džio 27 d. pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tis.

Užu­gi­rio dva­re šiuo me­tu at­lie­ka­mi pa­grin­di­nių dva­ro rū­mų bei bu­vu­sios kar­vi­dės pa­sta­to ka­pi­ta­li­nio re­mon­to bei res­tau­ra­vi­mo dar­bai. Už skir­tas lė­šas bus vyk­do­mas in­ži­ne­ri­nių tin­klų ir ap­lin­ki­nės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mas, įsi­gy­ja­ma eks­po­zi­ci­nė įran­ga. Pro­jek­to veik­lų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2013 me­tų rug­pjū­čio 31 die­ną.

Pro­jek­to pa­reiš­kė­jas – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, par­te­riai – Tau­jė­nų se­niū­ni­ja bei Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus. Ka­dan­gi pa­grin­di­niuo­se rū­muo­se yra nu­ma­to­ma mu­zie­jaus veik­la, kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė pri­sta­tė te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo idė­jas. Svars­to­ma prie eže­ro įreng­ti žve­jų zo­ną su lau­ko vir­tu­ve, ku­rio­je su­teik­tos ga­li­my­bės ruoš­ti švie­žią žu­vį, vie­ną pa­sta­tą skir­ti vai­kams, įkur­ti vi­de­o­te­kos pa­tal­pas, kur pa­tei­kia­ma is­to­ri­nė me­džia­ga apie An­ta­no Sme­to­nos gy­ve­ni­mą. Bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­my­bes dva­ro te­ri­to­ri­jo­je už­si­i­mi­nė­ti bi­ti­nin­kys­te, žir­gy­no pa­slau­go­mis, už­si­im­ti duo­nos ke­pi­mu.

Per­nai įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Užu­gi­rio dva­ro ir gre­ti­mų te­ri­to­ri­jų de­ta­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mas“. Šis pla­nas ap­ima apie 80 ha te­ri­to­ri­jos. Dar­bo gru­pės na­rių įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na te­ri­to­ri­ją vys­ty­ti kom­plek­siš­kai ir pri­tai­ky­ti ją ver­slui ir tu­riz­mui.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų