Podolės Kameneco vicemeras atostogoms pasirinko Ukmergę

Spa­lio mė­ne­sį mi­ni­mas Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos di­plo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo dvi­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jus. Šią su­kak­tį la­bai šil­tai pa­mi­nė­jo Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co  vi­ce­me­ras Va­si­lij Su­kach. Šie­met da­lį sa­vo atos­to­gų jis su šei­ma nu­ta­rė pra­leis­ti mū­sų mies­te pas ge­rus bi­čiu­lius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Va­si­lij Su­kach su žmo­na Ina ir duk­ra Anas­ta­si­ja prie Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio su Val­du Pet­ro­niu, jo žmo­na Rū­ta, duk­ro­mis Lau­ra ir Ger­da.

Po­do­lės Ka­me­ne­cas – pir­ma­sis mies­tas, su ku­riuo mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si abi­pu­sės part­ne­rys­tės su­tar­tį. Šiai su­tar­čiai – jau 20 me­tų.

V. Su­kach džiau­gia­si, kad mies­tų drau­gys­tė per­ei­na ir ki­tą, ge­ro­kai svar­bes­nį, lyg­me­nį, ku­rio pa­pras­tai ir sie­kia­ma – tai ar­ti­ma abie­jų žmo­nių drau­gys­tė.

 

Drau­gau­ja šei­mo­mis

 

Prieš še­še­rius me­tus tuo­met ta­ry­bos na­rys, ofi­cia­lio­je de­le­ga­ci­jo­je at­vy­kęs į Uk­mer­gę, V. Su­kach su­si­pa­ži­no su mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riu Val­du Pet­ro­niu.

Ofi­cia­li pa­žin­tis per­au­go į šei­mų drau­gys­tę. Val­das su šei­ma šie­met vie­šė­jo Uk­rai­no­je, o da­bar sve­čias su žmo­na – pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ina ir duk­ra at­vy­ko pa­vie­šė­ti pas Pet­ro­nius.

15-me­tė duk­ra Anas­ta­si­ja jau se­niai in­ter­ne­tu bi­čiu­liau­ja­si su Pet­ro­nių duk­ro­mis. Da­bar mer­gai­tės pir­mą kar­tą tu­rė­jo pro­gos su­si­tik­ti. Ben­drau­ja kal­ba, ku­rią su­pran­ta ir vie­nos, ir ki­tos, – an­glų.

„Val­do žmo­na Rū­ta la­bai ska­niai ga­mi­na. Bi­jau, kad grį­šiu pri­au­gęs ke­lis pa­pil­do­mus ki­log­ra­mus“, – juo­ka­vo sve­čias. La­biau­siai jam pa­ti­ko pa­tie­ka­lai iš žvė­rie­nos, vi­sa­da su di­de­liu ma­lo­nu­mu užkan­da ir lie­tu­viš­kos duo­nos.

 

Ša­lis sie­ja is­to­ri­ja

 

Vi­ce­me­rui bu­vo ap­ro­dy­tos Lie­tu­vos įžy­my­bės, ap­lan­ky­ti Vil­nius, Tra­kai, Ker­na­vė. Sve­čias sa­vo po­kal­by­je vi­sa­da ak­cen­tuo­ja – Lie­tu­va ir Uk­rai­na – is­to­riš­kai la­bai ar­ti­mos vals­ty­bės.

Uk­rai­no­je yra ne­ma­žai lie­tu­viš­kos ma­te­ria­lio­sios ir dva­si­nės kul­tū­ros pa­li­ki­mo. Šis kraš­tas du šimt­me­čius bu­vo val­do­mas Lie­tu­vos Di­džiosios Ku­ni­gaikš­tys­tės.

„Kai vaikš­tau po jū­sų esa­mą ir bu­vu­sias sos­ti­nes, ma­tau ar­chi­tek­tū­ri­nius ele­men­tus, la­bai ar­ti­mus uk­rai­nie­tiš­kiems“, – sa­ko sve­čias. Jo „lie­tu­viš­ki“ sie­kiai – sa­vo mies­te pa­sta­ty­ti pa­min­klą Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiams ir to­liau puo­se­lė­ti per Po­do­lės Ka­me­ne­cą be­si­drie­kian­čią Uk­mer­gės gat­vę.

 

Ap­ta­rė tri­ša­lį pro­jek­tą

 

Nors at­vy­ko atos­to­gau­ti, vi­ce­me­ras ne­iš­ven­gė ir da­ly­ki­nių su­si­ti­ki­mų – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su mū­sų ra­jo­no va­do­vais, o In­ves­ti­ci­jų ir užsienio ryšių sky­riu­je ap­ta­rė ga­li­mą tri­ša­lį ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą tarp Uk­mer­gės, Po­do­lės Ka­me­ne­co ir Šve­di­jos Her­jun­gos sa­vi­val­dy­bės.

Vi­ce­me­ras V. Su­kach sa­vi­val­dy­bė­je yra at­sa­kin­gas už hu­ma­ni­ta­ri­nes sri­tis – kul­tū­rą, me­di­ci­ną, spor­tą. Vie­na iš pa­grin­di­nių sa­vo mies­to pro­ble­mų jis įvar­di­na nedarbą ir ma­no, kad įkū­rus nau­jų dar­bo vie­tų ša­lies, o kar­tu ir mies­to fi­nan­si­nis sta­bi­lu­mas tvir­tė­tų.

Po­do­lės Ka­me­ne­ce kas­met vyks­ta be­veik 500 įvai­rių ren­gi­nių. 6–8 iš jų – tarp­tau­ti­niai, į ku­riuos at­vyks­ta ir uk­mer­giš­kių.

Sve­čias pri­mi­nė, kad jų mies­tas bi­čiu­liau­ja­si su 25 įvai­rių ša­lių mies­tais, vie­nas iš jų –  Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­liais vi­zi­tais kei­čia­si du kar­tus per me­tus, per abie­juo­se mies­tuo­se vyk­stan­čias Mies­tų šven­tes.

 

Lais­va­lai­kiu ku­ria dai­nas

 

Vi­ce­me­ras V. Su­kach ta­ry­bo­je dir­ba an­trą ka­den­ci­ją. Į me­ro pa­va­duo­to­jo pos­tą jis bu­vo iš­rink­tas prieš me­tus.

Pa­klaus­tas, ko­kių po­mė­gių tu­ri, sve­čias pa­sa­ko­jo, jog po dar­bo mėgs­tan­tis mu­zi­kuo­ti. Pats jis yra pro­fe­sio­na­lus di­ri­gen­tas, gro­jan­tis dau­ge­liu mu­zi­kos in­stru­men­tų.

Po­do­lės Ka­me­ne­co vi­ce­me­ro ho­bis – kur­ti dai­nas apie mei­lę. Ka­dan­gi sve­čias ti­ki­na se­niai pa­mi­lęs Uk­mer­gę, sa­vo dai­ną jis pa­ža­dė­jo skir­ti ir mū­sų mies­tui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų