Policijai linkėjo būti įvertintai

Lie­tu­vos po­li­ci­jos – An­ge­lų sar­gų – die­na ant­ra­die­nį su­bū­rė Uk­mer­gės pa­rei­gū­nus ir jų šei­mas, bu­vu­sius ko­le­gas, bi­čiu­lius. „Vil­kmer­gės“ res­to­ra­ne vy­ku­sio­je šven­tė­je pa­gerb­ti ypa­tin­giau­siais nuo­pel­nais pa­si­žy­mė­ję, spor­tiš­kiau­si po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, ak­ty­viau­si jų rė­mė­jai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Su šven­te ko­le­gas svei­ki­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je) ir pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus.

Gra­žių žo­džių uk­mer­giš­kiams ne­gai­lė­jo į sve­čius at­vy­kęs Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, ku­riam pri­klau­so mū­sų ra­jo­no ko­mi­sa­ria­tas, vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas. Dė­me­sio ver­tais va­di­no jų dar­bo re­zul­ta­tus ir gra­žų pa­vyz­dį ko­le­goms ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

„Sma­gu svei­kin­ti pa­tį spor­tiš­kiau­sią ir – ne­pa­bi­jo­siu pa­sa­ky­ti – tur­būt ge­riau­sią ko­lek­ty­vą Vil­niaus ap­skri­ty­je“, – sa­kė sve­čias. Anot jo, to­kio ra­jo­no, kaip Uk­mer­gė, pa­rei­gū­nus ga­li­ma lai­ky­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės eli­tu – gar­bin­gai ir at­sa­kin­gai at­lie­kan­čiai­siais sa­vo pa­rei­gas. Lin­kė­jo pra­smin­gą, su vals­ty­bės sau­gu­mu su­si­ju­sį dar­bą ir to­liau dirb­ti gar­bin­gai, tar­nau­ti Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms.

Už at­si­da­vi­mą tar­ny­bai, gra­žias su­si­klos­čiu­sias tra­di­ci­jas ko­lek­ty­vui dė­ko­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Ro­lan­das Kiš­kis. Taip pat, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jai spa­lio 1-ąją pa­mi­nė­jus 80 me­tų su­kak­tį, pa­svei­ki­no ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Dė­ko­ta Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio va­do­vui Ne­ri­jui Bu­tė­nui ir pa­tru­liams. „Nors ka­ras ša­lies ke­liuo­se iki ga­lo ne­lai­mė­tas, re­zul­ta­tai ge­rė­ja, o mū­sų ra­jo­ne žu­vu­sių­jų, su­žeis­tų­jų ke­liuo­se ma­žė­ja“, – sa­kė R. Kiš­kis.

 

10-05-2_straipsnio_2_nuotr

Nuo­trau­ko­se – pa­rei­gū­nų dar­bo ir lais­va­lai­kio aki­mir­kos.


Po­li­ci­jos dar­buo­to­jus svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ko­le­gos iš ki­tų įstai­gų. Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Sep­tin­to­jo sky­riaus vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis įtei­kė LR ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­dė­kas už pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mą. Jos skir­tos Ele­nai Smo­lia­kie­nei, Li­nai Še­rei­vie­nei, Eu­ge­ni­jui Oga­naus­kui, In­gai Ma­li­naus­kie­nei.

Sa­vo kal­bo­se svei­kin­to­jai mi­nė­jo, jog po­li­ci­ja iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus. Ša­lies val­džios pa­rei­gū­nai pa­da­rė ne vis­ką, kad ji tu­rė­tų tin­ka­mas są­ly­gas dirb­ti oriai ir bū­tų ver­ti­na­ma. To­dėl lin­kė­jo dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, drą­sos, iš­ra­din­gu­mo bei adek­va­čių at­ly­gi­ni­mų.

Šven­tės iš­va­ka­rė­se Vil­niaus ro­tu­šė­je bu­vo iš­kil­min­gai ap­do­va­no­ti la­biau­siai nu­si­pel­nę ap­skri­ties pa­rei­gū­nai. Tarp jų – ir uk­mer­giš­kiai: už nuo­pel­nus – Vir­gi­li­jus Ko­mi­čius ir N. Bu­tė­nas, už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą – Alius Ra­si­ma­vi­čius.

Ap­do­va­no­ji­mų ne­trū­ko ir pra­ėju­sį penk­ta­die­nį vie­na­me sos­ti­nės klu­bų su­reng­to­je po­li­ci­jos šven­tė­je. Čia me­tų va­do­vu pa­va­din­tas Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus. Uk­mer­giš­kis pa­rei­gū­nas pus­me­tį va­do­va­vo Šir­vin­tų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui – pa­va­da­vo vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų iš­ėju­sį jo vir­ši­nin­ką.

Sa­vi­val­dy­bės pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­ti reikš­min­gų dar­bo re­zul­ta­tų pa­sie­kę šven­tės da­ly­viai. Pa­gerb­ti ir įvai­riuo­se spor­to ren­gi­niuo­se pa­si­žy­mė­ję stip­riau­si pa­rei­gū­nai, šau­dy­mo bei ki­tų var­žy­bų da­ly­viai. Ge­riau­siais šių me­tų ko­mi­sa­ria­to spor­ti­nin­kais pri­pa­žin­ti Sil­vi­ja Mor­kū­nai­tė ir Re­mi­gi­jus No­rin­ke­vi­čius.

Į šven­tę taip pat pa­kvies­ti po­li­ci­jai aiš­ki­nan­tis tei­sės pa­žei­di­mus pa­gel­bė­ję bei ki­taip prie jos veik­los pri­si­dė­ję pi­lie­čiai. Vie­nas jų – įmo­nės AASE dar­buo­to­jas Sau­lius Ku­lie­šius, pa­dė­jęs ti­riant pa­de­gi­mų Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne by­las. Už drą­są, at­sa­ko­my­bę ir pi­lie­tiš­ku­mą dė­ko­ta dar trims po­li­ci­jos rė­mė­jams – jiems pa­do­va­no­ti sim­bo­li­niai če­kiai.

Ren­gi­ny­je pa­ro­dy­tas As­tos Kro­ger­tie­nės ir Ne­ri­jaus Dam­baus­ko su­kur­tas ko­le­goms skir­tas fil­mas. Ja­me – pa­rei­gū­nų tar­ny­bos, lais­va­lai­kio, vai­kams ir jau­ni­mui skir­tos veik­los aki­mir­kos, pri­si­min­ti po­li­ci­jos ve­te­ra­nai. Jiems spa­lio 2-oji – taip pat ypa­tin­ga die­na, ku­rią šven­tės or­ga­ni­za­to­riai kas­met pa­kvie­čia pa­mi­nė­ti kar­tu.

Dar vie­na­me Vil­niaus ap­skri­ties VPK su­kur­ta­me links­ma­me fil­mu­ke – ap­skri­ties pa­rei­gū­nų ir jų šei­mų na­rių spor­to žai­dy­nės. Jo­se nu­ga­lė­to­jų tau­rę mū­siš­kiai iš­ko­vo­jo jau ne pir­mą kar­tą.

Tą­dien, mi­nint An­ge­lų sar­gų die­ną, baž­ny­čio­je au­ko­tos šven­tos Mi­šios. Pa­gerb­ti iš­ke­lia­vę po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, ap­lan­kant jų ka­pus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų