Su­ma­ži­nus vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das vi­sam vie­ša­jam sek­to­riui, ne­leng­vi me­tai ža­da­mi vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai. Nuo­gąs­tau­jant dėl tin­ka­mo jos funk­ci­jų vyk­dy­mo, su­abe­jo­ta val­džios po­žiū­riu į vi­suo­me­nės sau­gu­mą. To­kių min­čių nu­skam­bė­jo ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Policijos komisariato ataskaitiniame susirinkime dalyvavo įstaigos darbuotojai, svečiai.

Me­tų pra­džio­je tra­di­ciš­kai ren­gia­ma­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo įstai­gos sky­rių va­do­vai, dar­buo­to­jai, sve­čiai. Juos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis in­for­ma­vo apie nu­si­kals­ta­mu­mo padėtį.

Uk­mer­gės ra­jo­ne per­nai už­re­gist­ruo­tos 786 nu­si­kals­ta­mos vei­kos (2010 m. – 893). Tarp jų – 690 nu­si­kal­ti­mų (792), 96 bau­džia­mie­ji nu­si­žen­gi­mai (101). Sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų ir per­nai, ir už­per­nai už­re­gist­ruo­ta po 46.

Per­nykš­čių va­gys­čių ra­jo­ne „der­lius“ – 376 (2010 m. – 503). Su­ma­žė­jo va­gys­čių iš gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų – to­kių už­re­gist­ruo­ta 40 (79) bei au­to­mo­bi­lių va­gys­čių: per­nai pa­vog­ti 7, o už­per­nai – 29 au­to­mo­bi­liai.

Ta­čiau už­re­gist­ruo­ta dau­giau suk­čia­vi­mo at­ve­jų – 57 (41) bei nu­si­kals­ta­mų vei­kų, su­si­ju­sių su ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, – 27 (13).

 

Pės­tie­ji ne­si­sau­go

 

2011-ie­ji lai­ko­mi ge­res­niais me­tais dėl su­ma­žė­ju­sio eis­mo įvy­kių skai­čiaus. Ra­jo­no ke­liuo­se ir mies­to gat­vė­se įvy­ko 180 eis­mo įvy­kių (255), iš jų įskai­ti­niai – 28 (44), ku­riuo­se 3 žmo­nės žu­vo (11), 31 su­žeis­tas (61). Vie­na iš su­ma­žė­ju­sio ava­rin­gu­mo prie­žas­čių įvar­dy­tas pa­pil­do­mas po­li­ci­nin­kų pa­tru­lia­vi­mas kai­muo­se.

Per­nai bu­vo su­lai­ky­ti 244 vai­ruo­to­jai, ku­rie vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nes ne­blai­vūs (2010 m. – 249).

Daž­niau­sio­mis eis­mo ne­lai­mių prie­žas­ti­mis pa­rei­gū­nai va­di­na ne­tin­ka­mą grei­tį ir pės­čių­jų ne­ati­du­mą. Pas­ta­rie­ji, kaip ak­cen­ta­vo su­si­rin­ki­mo da­ly­viai, tu­rė­tų la­biau rū­pin­tis sa­vo sau­gu­mu, ne­šio­ti at­švai­tus.

 

Pa­rems sa­vi­val­dy­bė

 

R. Kiš­kis taip pat pa­sa­ko­jo apie žmo­giš­kuo­sius po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to iš­tek­lius ir pri­sta­tė veik­los tiks­lus.

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas kal­bė­jo apie pa­ra­mą ir ben­dra­dar­bia­vi­mą. Sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma pri­si­dė­ti fi­nan­suo­jant ko­mi­sa­ria­to vyk­do­mas pre­ven­ci­nes, eis­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo pro­gra­mas.

Vil­niaus ap­skri­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos funk­ci­jas pri­sta­tė jos pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas La­maus­kas. Su veik­los re­zul­ta­tais su­pa­žin­di­no Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis.

 

Šu­niu­kų ne­ieš­kos

 

Min­ti­mis apie mig­lo­tas at­ei­ties per­spek­ty­vas da­li­jo­si Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas. Anot jo, biu­dže­to iš­lai­dos vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms 4 proc. ma­ži­na­mos, ne­pai­sant to, jog vi­daus sis­te­mo­je jau ir taip ne sy­kį te­ko smar­kiai verž­tis dir­žus.

„Da­bar­ti­nė po­li­ti­nė val­džia tarp pri­ori­te­ti­nių sri­čių ne­ma­to vi­suo­me­nės sau­gu­mo, – ma­no pa­rei­gū­nas. – Ji ne­si­do­mi, kaip mes tvar­ko­mės, o ši­taip tau­py­ti, kaip mes ma­ži­na­mės, gal ir nie­kas ne­mo­ka.“

Vi­lia­ma­si, jog su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas ne­tu­rės įta­kos sun­kių, la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų ko­ky­bei. „Ta­čiau kai nė­ra pa­vo­jaus svei­ka­tai, gy­vy­bei... Jei­gu din­go šu­niu­kas – ne­ieš­ko­sim, ar­ba jei­gu va­zo­nas nuo pa­lan­gės nu­kri­to, ne­va­žiuo­sim for­min­ti. Toks yra biu­dže­tas, o kiek­vie­nas ki­lo­met­ras kai­nuo­ja“, – sa­kė sve­čias.

 

Nai­kins „še­šė­lius“

 

Pa­sa­ko­da­mas apie po­li­ci­jos veik­lą, jis už­si­mi­nė apie pri­ori­te­ti­nius už­da­vi­nius. Vie­nas to­kių – eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų iš­aiš­ki­ni­mas. Lie­tu­vo­je kri­mi­na­li­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ro­ma tik 20 proc. ža­los, o 80 proc. – eko­no­mi­niais. „To­kius daug sun­kiau nag­ri­nė­ti: jie rei­ka­lau­ja dau­giau lė­šų, di­des­nių dar­bo są­nau­dų, o baus­mės už juos – švel­nes­nės. To­dėl rim­ti nu­si­kal­tė­liai, tai ži­no­da­mi, ei­na į po­grin­di­nę eko­no­mi­ką“, – sa­kė K. Lan­čins­kas.

Kal­bė­da­mas apie eko­no­mi­kos „še­šė­lius“, jis mi­nė­jo ke­lias­de­šimt mi­li­jar­dų sie­kian­čią su­mą. To­kia yra vals­ty­bei da­ro­ma ža­la, nuo ku­rios pri­klau­so ir men­kes­ni gy­ven­to­jų ge­ro­vės ro­dik­liai – at­ly­gi­ni­mai ir pan.

 

Trūks­ta ži­nių

 

Pa­rei­gū­nas taip pat pa­sa­ko­jo apie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­lik­tą po­li­ci­jos įvaiz­džio ty­ri­mą. Tik 16 proc. ša­lies gy­ven­to­jų apie jį spren­džia iš tie­sio­gi­nio kon­tak­to su pa­rei­gū­nu. Ta­čiau dau­gu­mos žmo­nių nuo­mo­nę, anot jo, for­muo­ja ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos, in­ter­ne­tas.

Ne­džiu­gi­na ir tei­siš­kai ne­iš­pru­su­sia va­di­na­mos vi­suo­me­nės ži­nių sto­ka. „Žmo­nės ne­ži­no, kas yra įsta­ty­mas, Kon­sti­tu­ci­ja, ko­dėl įsta­ty­mų rei­kia lai­ky­tis, – pa­ste­bi K. Lan­čins­kas. – Dar mo­kyk­loj rei­kia pra­dė­ti nuo tei­si­nio švie­ti­mo, jau­nuo­liams aiš­kin­ti, kas yra įsta­ty­mų vir­še­ny­bė.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų