Policijos pareigūnų darbą stebėjo žurnalistai

Gir­tau­jan­tys gy­ven­to­jai, ag­re­sy­vūs ne­pil­na­me­čiai, ne­sio­rien­tuo­jan­tys pra­ei­viai ir pri­čiup­ti pa­žei­dė­jai... To­kią po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo kas­die­ny­bę iš ar­ti ga­lė­jo ste­bė­ti ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Daivos Zimblienės nuotr. Vil­niaus gat­vė­je pa­ste­bė­tam pa­žei­dė­jui te­ko ke­liau­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Ge­riau su­si­pa­žin­ti su po­li­ci­jos dar­bu žur­na­lis­tai bu­vo pa­kvies­ti ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą. Iš­vy­kę ke­liais skir­tin­gais eki­pa­žais, jie ta­po in­ci­den­tų ke­liuo­se, gin­čų šei­mo­se liu­di­nin­kais, din­gu­sios mo­ters pa­ieš­kos da­ly­viais.

Vie­ni iš tą va­ka­rą ra­jo­ne pa­tru­lia­vu­sių pa­rei­gū­nų – po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Ro­lan­das But­kus bei pa­tru­lis Ed­ga­ras Rin­ke­vi­čius. „Tu­rė­tų bū­ti ra­mu – juk dar ne pa­šal­pų mo­kė­ji­mo die­na. Tuo­met tai pa­ma­ty­tu­mėt fes­ti­va­lių“, – jų pa­svars­ty­mai tols­tant nuo ko­mi­sa­ria­to kie­mo „nuo­ty­kių“ ne­ža­dė­jo. Ta­čiau šio­kių to­kių ne­ti­kė­tu­mų tik­rai už­te­ko.

 

Na­mo ne­be­pa­rė­jo

 

Pir­ma­sis pa­žei­dė­jas apie pu­sę sep­tin­tos va­ka­ro bu­vo pa­ste­bė­tas Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li „Drau­gys­tės“ au­to­bu­sų sto­te­lės. Lė­tai svir­du­liavęs vy­riš­kis pa­si­rin­ko ne pa­tį sau­giau­sią marš­ru­tą – no­rė­jo per­ei­ti va­žiuo­ja­mą­ją itin jud­rios gat­vės da­lį. Ran­ko­je ne­šė­si ne­di­du­ką ža­lią li­mo­na­do bu­te­lai­tį.

Pri­ėjus ša­li­gat­vį, ko­jos šei­mi­nin­ko ne­be­iš­lai­kė, ir šis drė­bė­si prie pat su­sto­ju­sio po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio. Ne­sėk­min­gai ban­dė kel­tis, pa­ma­tęs pa­rei­gū­ną, o gė­ra­lo li­ku­čius, ta­ry­tum nie­ko ne­tu­rė­jęs, svie­dė to­lyn.

Šiaip ne taip pa­sta­ty­tas sun­kiai žo­džius dė­lio­jęs vy­ras pri­sis­ta­tė Al­fu­ku. Va­pė­jo gy­ve­nan­tis čia pat, už pen­kių žings­nių, ir pra­šė leis­ti grįž­ti na­mo.

Ta­čiau iš­si­mie­go­ti jam te­ko ko­mi­sa­ria­te. Spė­jo mig­te­lė­ti dar va­žiuo­da­mas iki jo. Čia at­ke­lia­vo ir bu­te­lai­tis su ne­aiš­kiuo­ju skys­čiu. Al­fu­kui bu­vo nu­sta­ty­tas 2,62 pro­mi­lės gir­tu­mas. Iš­si­blai­vęs su­ži­nos, kuo ga­li baig­tis ban­dy­mas ne­leis­ti­nai per­ei­ti gat­vę ir pa­si­ro­dy­mas ne ko­kios bū­se­nos vie­šo­je vie­to­je...

 

Areš­ti­nė – į nau­dą

 

Ki­tas pa­rei­gū­nų pa­tru­lia­vi­mo tiks­las – Gai­liū­nų kai­mas Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je. Čia gy­ve­nan­tis 49-erių Vi­ta­li­jus R. po­li­ci­jos aki­ra­tin pa­puo­lė dėl smul­kaus va­gi­lia­vi­mo. Jis bu­vo in­for­muo­tas apie tai, jog tu­ri pri­sis­ta­ty­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, nes teks at­bū­ti pen­kio­li­ka areš­to pa­rų.

Ta­čiau vis tik pri­rei­kė ieš­ko­ti be­si­slaps­tan­čio vei­kė­jo. Kaip vė­liau pri­si­pa­žins pats Vi­ta­li­jus – ke­ti­no at­vyk­ti, kai tik iš­si­blai­vys. O tas ne taip jau ir pa­pras­ta...

Dau­gia­bu­tis, ku­ria­me ap­si­sto­jęs ieš­ko­ma­sis, la­biau pri­me­na „vai­duok­lį“ su už­kal­tais lan­gais. Vi­ta­li­jų ran­da­me va­ka­rie­niau­jan­tį pas kai­my­nus. Kom­pa­ni­ja ne­sle­pia sma­giai „be­si­il­sin­ti“, mat bu­te at­lie­ka­mas šioks toks re­mon­tas. Iš tie­sų – pa­gal­bi­nin­ko Vi­ta­li­jaus rū­bai da­žuo­ti.

Vy­ras smar­kiai nu­si­vi­lia, iš­vy­dęs pa­rei­gū­nus ir dėl to, jog teks pa­lik­ti šven­ti­nį sta­lą. Nė ne­ban­do at­si­kal­bi­nė­ti, iš­ves­tas į lau­ką, kaip sto­vi. Ka­dan­gi iš­vyks­ta ne trum­pam, pa­rei­gū­nai iš jo bu­to pa­ima šil­tų dra­bu­žių.

Vi­są ke­lią li­gi ko­mi­sa­ria­to žmo­gus no­riai pa­sa­ko­ja apie sa­vo gy­ve­ni­mą. Po­ri­na apie po­li­ti­ką, eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją. Gai­li, jog iš Lie­tu­vos vi­si bė­ga, o ka­dan­gi pra­gy­ven­ti sun­ku, ten­ka suk­tis ne­gra­žiais bū­dais. „Bet iš žmo­nių ne­va­giu – tik iš par­duo­tu­vių“, – at­vi­ras jis.

Ir vis ne­ga­li at­si­ste­bė­ti ne­ti­kė­tai iš­dy­gu­siais ir jį „su­pa­ka­vu­siais“ pa­rei­gū­nais. Pas­kui gar­siai pa­svars­to, jog gal ir į nau­dą vis­kas. „Nors ne­ger­siu, kol pas jus bū­siu...“ – ne­sle­pia vy­ras. „Atos­to­gų“ areš­ti­nė­je sko­nis jam pa­žįs­ta­mas – pa­si­pa­sa­ko­jo jo­je pra­lei­dęs iš vi­so dau­giau kaip du šim­tus pa­rų. Iš­li­pęs iš ma­ši­nos, pa­ža­da steng­tis ne­be­ger­ti ir lais­vė­je, o at­si­svei­kin­da­mas nuo­šir­džiai nu­si­šyp­so fo­to­gra­fuo­ja­mas.

 

Įkliu­vo pen­kio­lik­me­tė

 

Čia pat pa­rei­gū­nai su­ži­no apie in­ci­den­tą prie Pa­ši­lė­je esan­čios ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vės. Vy­riš­kis pra­ne­ša su­lai­kęs jau­ną mer­gi­ną, ku­ri ap­spar­dė jo au­to­mo­bi­lį.

At­vy­kus į įvy­kio vie­tą pa­pa­sa­ko­ja­ma, kas nu­ti­ko. Prie jau­nos šei­mos, at­va­žia­vu­sios ap­si­pirk­ti, pri­sto­jo gru­pe­lė pa­aug­lių. Jau­nuo­liai, ma­tyt, ne­tu­rė­jo kur iš­lie­ti ener­gi­jos, tad „tai­ki­niu“ pa­si­rin­ko nie­kuo dė­tus vy­rą ir mo­te­rį. Ėmė prie žmo­nių prie­ka­biau­ti, už­kliu­vo au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me snau­dė jų ke­tur­me­tis sū­nus. Į trans­por­to prie­mo­nę bu­vo ke­lis sy­kius spir­ta.

Su­si­sie­kus su po­li­ci­ja, ar­šuo­liai iš­si­laks­tė. Ta­čiau vy­ras spė­jo at­im­ti vie­nos iš kom­pa­ni­jos da­ly­vių te­le­fo­ną, tad šio­ji li­ko. Ne­ban­dė bėg­ti ir pa­si­ro­džius po­li­ci­jai.

Mer­gi­na bu­vo nu­vež­ta į ko­mi­sa­ria­tą. Pa­aiš­kė­jo, kad ji – pen­kio­lik­me­tė glo­bos na­mų auk­lė­ti­nė. Al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė, jog pa­aug­lė blai­vi. Vė­liau ji bu­vo nu­vež­ta į li­go­ni­nę, kur at­lik­tas nar­ko­ti­kų tes­tas. Jis taip pat nei­gia­mas. Vis­gi pa­aiš­kė­jo, kad pen­kio­lik­me­tė kaip tik ry­to­jaus die­ną tu­rė­jo iš­vyk­ti į re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­trą gy­dy­tis nuo pri­klau­so­my­bės kvai­ša­lams...

 

Kai vis­kas bū­na ge­rai...

 

Pa­tru­liuo­jant pa­ste­bė­tas ne vie­nas dvi­ra­ti­nin­kas, ne­ap­si­vil­kęs lie­me­nės. Už­tat Tau­jė­nuo­se su­tik­tas iš links­my­bių trau­kęs pės­čia­sis švie­tė iš to­lo. Nors ko­jos sun­ko­kos ir kal­ba ne­be to­kia riš­li, žmo­gus ne­pa­mir­šo lie­me­nės su ryš­kiais at­švai­tais.

 

11-15-1_straipsnio_2_nuotr

Autorės nuotr. Į komisariatą atvykęs Vitalijus buvo puikiai nusiteikęs ir prižadėjo nebegerti.


Ša­lia stab­te­lė­jus po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liui, vy­ras kiek pra­blai­vė­ja ir sten­gia­si sto­vė­ti kuo tie­siau. „Vy­rai, vis­kas ge­rai“, – puo­la tei­sin­tis pa­rei­gū­nams, šiems dar ne­spė­jus ko pa­klaus­ti. „Ar par­ei­si? O gal pa­ly­dėt?“ – tei­rau­ja­si pra­ei­vio. „Par­ei­siu, vy­rai, vis­kas ge­rai. Dar va – pas kai­myn­ką už­ei­siu ir par­ei­siu“, – nu­džiun­ga su­lau­kęs dė­me­sio. „Žiū­rėk – ne­su­šalk. Ir ne­už­mik kur par­griu­vęs“, – pa­lin­kė­ję links­mo va­ka­ro, at­si­svei­ki­na pa­rei­gū­nai. „Ne, ne, vy­rai, vis­kas ge­rai...“ – pa­si­tai­sęs ke­pu­rę, at­si­svei­ki­na ir mū­sų he­ro­jus.

Ki­tam links­my­bių va­ka­rė­lio da­ly­viui pa­si­se­kė pras­čiau. Grįž­tant į Uk­mer­gę, ko­le­gos pra­ne­ša apie Vy­tau­to gat­vė­je su­stab­dy­tą ne­blai­vų dvi­ra­ti­nin­ką. Kol pil­do­mas pro­to­ko­las, pa­žei­dė­jas kan­triai lū­ku­riuo­ja po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je. „Tai­gi čia Vai­das iš Žei­mių... Ži­no­mas. Gal­vo­jat – eis iki Žei­mių pės­čio­mis? Nu­va­žiuos po­li­ci­ja – ir vėl ant dvi­ra­čio. Teks jį pa­sek­ti“, – ne­sle­pia šyp­se­nos pa­rei­gū­nai...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų