Posėdyje netrūko nei kritikos, nei gėlių, nei populizmo

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ko pir­ma­sis šie­met ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me bu­vo pa­teik­tas sa­vi­val­dy­bės svar­biau­sio do­ku­men­to – šių me­tų biu­dže­to – pro­jek­tas. Ta­ry­bos na­riai jį svars­tys vi­są mė­ne­sį – tvir­tin­ti ke­ti­na­ma va­sa­rio pa­bai­go­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Iš pi­lie­čių tri­bū­nos šį­kart vėl skun­dė­si di­džiau­sio bi­ty­no Uk­mer­gė­je sa­vi­nin­ko Jo­no Šan­ta­ro kai­my­nai. Jiems ne­pa­tin­ka, kad ša­lia jų na­mų vyk­do­ma ūki­nė veik­la, o bi­tės ke­lia ne tik ne­pa­to­gu­mus, bet ir grės­mę.

Ra­sa Pi­pi­rie­nė pa­ro­dė „su­suk­tą“ fil­mu­ką, ku­rio veiks­mas vyks­ta bi­ti­nin­ko kai­my­nų kie­me. Ji at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ore zu­ja dau­gy­bė bi­čių, ir pa­siū­lė ta­ry­bai už­draus­ti iš vi­so mies­te lai­ky­ti bi­tes. Ta pa­čia te­ma ir gai­da kal­bė­jo Ge­nė Ra­dze­vi­čie­nė.

Dar vie­nas kal­bė­to­jas – mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas. Jis kri­tiš­kai ver­ti­no ši­lu­mos klau­si­mus.

Po jo pa­si­sa­kęs Sta­sys Ūsai­tis J. Ka­zė­no kal­bo­je įžiū­rė­jo prieš­rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos pa­to­su at­skies­tą po­pu­liz­mą.

Pats sto­jo gin­ti ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą, pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau pa­si­ro­dan­tį te­le­vi­zi­jos lai­do­se, – esą už šias lai­das už­sa­ko­vai te­le­vi­zi­joms de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų su­mo­ka.

Anot jo, šmeiž­tu už­si­i­man­tį kon­ser­va­to­rių An­drių Ka­les­ni­ką tu­rė­tų svars­ty­ti ta­ry­bos eti­kos ser­gė­to­jai. Ant­raip uk­mer­giš­kis pa­ža­dė­jo kreip­tis į Vy­riau­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką.

 

Gė­lių bu­vo daug

 

Po­sė­dy­je bū­ta kaip nie­kad daug gė­lių. Ju­bi­lie­jaus pro­ga ko­le­gos ro­žių puokš­tę įtei­kė ta­ry­bos na­riui Val­dui Mi­ka­la­jū­nui.

Pa­sky­ri­mo į Uk­mer­gės mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ di­rek­to­rės pa­rei­gas pro­ga gė­lės įteik­tos Jo­li­tai Če­pe­lio­nie­nei ir lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ di­rek­to­rės vie­tą už­ėmu­siai Gvi­dai Rin­ke­vi­čie­nei. Ne­se­niai su­reng­ta­me kon­kur­se jas ver­ti­no ko­mi­si­ja, o ta­ry­ba pa­sky­rė į šias pa­rei­gas.

Pra­ei­ta­me po­sė­dy­je ne­at­lei­du­si iš dar­bo VšĮ Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rės Skais­tės Va­si­liaus­kai­tės, ta­ry­ba šį kar­tą ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Bu­vu­siai di­rek­to­rei bus iš­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja už 33,6 dar­bo die­nas ne­pa­nau­do­tų atos­to­gų ir vie­no mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mo dy­džio iš­ei­ti­nė iš­mo­ka.

Į jos vie­tą lai­ki­nai pa­skir­ta Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rė Ka­ro­li­na Va­vi­lo­vai­tė.

 

Rengs pla­ną

 

Pri­ta­ri­mo su­lau­kė klau­si­mas dėl Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio op­ti­mi­za­vi­mo stra­te­gi­nio pla­no ren­gi­mo.

Ta­ry­bos na­rys Vy­das Pa­knys ta­ry­bos spren­di­mą pa­reng­ti pla­ną va­di­no na­mų dar­bais. Anot jo, pla­nas bū­ti­nas, no­rint su­da­ry­ti to­les­nę veiks­mų sis­te­mą. Pa­vyz­džiu jis kė­lė van­dent­var­kos ūkį, sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sis­te­mą – juo­se esą dir­ba­ma sis­te­min­gai, nu­ma­tant ir pla­nuo­jant lė­šas.

V. Pa­knys įsi­ti­ki­nęs, kad toks pla­nas tu­rė­jo bū­ti su­da­ry­tas prieš tre­jus me­tus, nes jo ne­sant pa­ti­ria­mi nuos­to­liai. Jis tu­ri ap­im­ti tris sri­tis – ši­lu­mos ga­my­bą, tie­ki­mą ir var­to­ji­mą.

Į dar­bo gru­pę, su­da­ro­mą pa­reng­ti pla­ną, tu­rė­tų bū­ti įtrauk­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, sa­vi­val­dy­bės, ta­ry­bos na­riai, ben­druo­me­nės at­sto­vai. Pla­ną ke­ti­na­ma pa­reng­ti iki ge­gu­žės mė­ne­sio.

 

Dis­ku­si­jas su­kė­lė tu­a­le­tas

 

To­liau svars­ty­ta, kaip spręs­ti iš­va­žiuo­ja­muo­siuo­se po­sė­džiuo­se į Vep­rių ir Tau­jė­nų se­niū­ni­jas iš­kel­tas pro­ble­mas.

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo dėl vie­šo tu­a­le­to Tau­jė­nuo­se.

Apie to­kį po­rei­kį už­si­mi­nė šios ben­druo­me­nės na­riai.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­no, kad nė­ra po­rei­kio sta­ty­ti sta­cio­na­rų vie­šą tu­a­le­tą, nes ir sta­ty­ba, ir jo iš­lai­ky­mas – sa­vi­val­dy­bei per bran­gu.

Ren­gi­nių me­tų siū­lo­ma nuo­mo­tis bio­tu­a­le­tus, o dar­bo die­no­mis pri­spy­rus rei­ka­lui, at­vi­ras se­niū­ni­jos pa­tal­po­se esan­tis tu­a­le­tas.

Dar­bo par­ti­jos na­rys Ro­lan­das Ja­nic­kas pa­si­pik­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė, ne­spren­džian­ti tau­jė­niš­kių pro­ble­mų, nu­ė­jo leng­viau­siu ke­liu.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė pri­mi­nė apie mies­to vie­šo tu­a­le­to iš­lai­ky­mo naš­tą. Vie­no as­mens ap­si­lan­ky­mas ja­me sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja 17 li­tų. Tau­jė­nuo­se ši kai­na bū­tų dar di­des­nė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­siū­lė apie šio sta­ti­nio rei­ka­lin­gu­mą at­si­klaus­ti pa­čių tau­jė­niš­kių. Ta­ry­ba pri­ta­rė – se­niū­ni­ja įpa­rei­go­ta su­reng­ti ap­klau­są.

Iš­spręs­tas ir ki­tas šiai se­niū­ni­jai ak­tu­a­lus klau­si­mas.

Ne­to­li pa­min­klo par­ti­za­nui Juo­zui Krikš­ta­po­niui yra jo žu­vi­mo vie­ta. Šiuo me­tu ji nė­ra iš­skir­ta in­for­ma­ci­niais žen­klais. Ta­ry­ba siū­lo šią vie­tą pa­žy­mė­ti kaip lan­ky­ti­ną.

 

Dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos ne­su­ta­rė

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo re­or­ga­ni­zuo­ti Uk­mer­gės ra­jo­no pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą, pri­jun­giant ją prie Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro.

Pra­dė­jus svars­ty­ti klau­si­mą, so­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va pa­siū­lė jį ati­dė­ti, nes jis nė­ra tin­ka­mai pa­reng­tas. Vie­niems ta­ry­bos na­riams ki­lo dve­jo­nių, ar tiks­lin­ga re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­gi­mo, o ne su­jun­gi­mo bū­du. Ki­tiems – ar iš vi­so ver­ta.

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­aiš­ki­no, kad po re­or­ga­ni­za­ci­jos pri­jun­giant įstai­gos val­dy­mui skir­tos lė­šos su­ma­žė­tų. Pla­nuo­ja­ma eko­no­mi­nė nau­da – apie 30 tūks­tan­čių li­tų. Dar­buo­to­jų at­leis­ti ne­ke­ti­na­ma. Re­or­ga­ni­za­ci­ja su­jun­giant įstai­gas – su­dė­tin­ges­nis pro­ce­sas, iš­kil­tų dau­giau for­ma­lu­mų.

Kal­bė­da­ma apie eko­no­mi­nę nau­dą, ve­dė­ja tei­gė be­si­re­mian­ti ir re­or­ga­ni­zuo­tų Mu­zi­kos ir Dai­lės mo­kyk­lų pa­tir­ti­mi.

Kon­ser­va­to­rė, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui, dai­lei Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė su­abe­jo­jo šia nau­da, ta­čiau aiš­kių mo­ty­vų ne­iš­dės­tė.

Ta­ry­ba bal­sa­vo už K. Ste­pa­no­vos pa­siū­ly­mą šio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti.

 

Per­mai­nos ko­mi­te­tuo­se

 

Pa­gal sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ta­ry­bos na­rių pa­rei­ga – ne tik da­ly­va­vi­mas po­sė­džiuo­se, bet ir dar­bas ko­mi­te­tuo­se. Vie­nas po­pu­lia­riau­sių, ne­be­su­tal­pi­nan­čių no­rin­čių­jų dirb­ti ja­me, – Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­tas.

Ta­ry­ba ga­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to su­dė­ty­je esan­čio „vals­tie­čio“ Rim­vy­do Ci­vil­kos pra­šy­mą per­kel­ti jį į Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­tą.

Į tą pa­tį ko­mi­te­tą pre­ten­da­vo ir so­cial­de­mok­ra­tas An­drius Lyš­ka. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lė jį įtrauk­ti į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą.

Ta­ry­ba bal­sa­vo už kiek­vie­ną na­rį at­ski­rai. Nu­tar­ta R. Ci­vil­ką pa­lik­ti ta­me pa­čia­me ko­mi­te­te, A. Lyš­ką pa­skir­ti į Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­tą. Iš pas­ta­ro­jo ta­ry­bos na­rį Gri­go­ri­jų Mal­ča­no­vą nu­spręs­ta per­kel­ti į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą.

 

Nau­jo­vės bi­ti­nin­kams

 

Ta­ry­ba pa­ga­liau pa­tvir­ti­no Gy­vū­nų glo­bos, lai­ky­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­les. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos siū­lo­mi va­rian­tai ke­liuo­se po­sė­džiuo­se ne­pra­ėjo.

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo kal­bai pa­si­su­kus apie bi­čių lai­ky­mą.

Pa­tvir­tin­ta­me spren­di­me nu­ro­do­ma, kad mies­te lei­džia­ma lai­ky­ti tik 1 bi­čių šei­mą 1 are že­mės, bet ne dau­giau kaip 6 šei­mas. Mies­te­liuo­se, kai­muo­se, so­dų ben­dri­jų skly­puo­se ga­li­ma lai­ky­ti po 1 avi­lį 1 are, bet vi­sas jų kie­kis nė­ra ri­bo­ja­mas.

Tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad bi­čių lai­ky­to­jas prieš at­lik­da­mas bi­čių avi­lių prie­žiū­rą, med­ko­pį, kai ati­da­ro­mas avi­lys ir tuo me­tu su­er­zi­na­mos bi­tės, apie tai tu­ri įspė­ti ga­lin­čius dėl to nu­ken­tė­ti as­me­nis.

Tu­ri bū­ti iš­lai­ky­ti kon­kre­tūs at­stu­mai – nuo vi­suo­me­ni­nio nau­do­ji­mo vie­tų, ke­lių, ta­kų, kai­my­no že­mės skly­po.

 

Me­rui siū­lo at­si­pra­šy­ti

 

Ra­jo­no ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja pa­tei­kė sa­vo iš­va­das apie ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to el­ge­sį, kuo­met už­per­nai ru­de­nį ra­jo­no va­do­vas įkliu­vo po­li­ci­nin­kams ne­blai­vus prie au­to­mo­bi­lio vai­ro.

Eti­kos ser­gė­to­jai pri­mi­nė, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai vie­šo­je erd­vė­je pri­va­lo lai­ky­tis Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se įtvir­tin­tų el­ge­sio prin­ci­pų.

Ko­mi­si­ja ma­no, kad A. Ko­pūs­tas, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį ne­blai­vus, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo erd­vė­je ir teis­me sa­ky­da­mas ne­tie­są, pa­žei­dė tei­sės ir eti­kos nor­mas.

Pa­teik­to­se iš­va­do­se tei­gia­ma, kad ra­jo­no va­do­vas pa­žei­dė vals­ty­bės po­li­ti­ko el­ge­sio prin­ci­pus. Jam re­ko­men­duo­ja­ma vie­šai at­si­pra­šy­ti.

Ka­dan­gi šiuo me­tu ra­jo­no me­ras ser­ga, apie šį spren­di­mą jis bus in­for­muo­tas.

 

Pa­tei­kė biu­dže­to pro­jek­tą

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys ta­ry­bai svars­ty­ti pri­sta­tė pla­nuo­ja­mą šių me­tų biu­dže­tą. Jį iš­ana­li­za­vus, tvir­ti­na­mas bus ki­ta­me po­sė­dy­je.

Šių me­tų nu­ma­to­mas biu­dže­tas – 90 mln. 63,6 tūkst. li­tų pa­ja­mų ir 96 mln. 560,8 tūkst. li­tų  iš­lai­dų.

Iš­lai­dos vir­ši­ja pa­ja­mas 6 mln. 497,2 tūkst. li­tų, ta­čiau tei­gia­ma, kad iš jų 5 mln. 722,2 tūkst. li­tų pla­nuo­ja­ma pa­si­sko­lin­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti.

Li­ku­si da­lis – 775 tūkst. li­tų – pra­ei­tų me­tų ne­pa­nau­do­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos tiks­li­nėms pro­gra­moms vyk­dy­ti ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to įsi­sko­li­ni­mui deng­ti.

Per­nai bu­vo pa­tvir­tin­tos 86 mln. 634,1 tūkst. li­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos. Me­tų ei­go­je jos bu­vo tiks­li­na­mos. Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą gau­ta 90 mln. 690,9 tūkst. li­tų. Tai su­da­ro 100,7 pro­cen­to pla­nuo­tų pa­ja­mų.

Kaip ir kas­met, dau­giau­sia pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma gau­ti iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Ti­ki­ma­si su­rink­ti 19 mln. 76 tūkst. li­tų.

4 mln. 567 tūkst. li­tų tu­rė­tų įplauk­ti iš ki­tų mo­kes­čių – pa­ja­mų už vals­ty­bi­nės že­mės nu­omą,  ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės mo­kes­čio.

Pla­nuo­ja­ma gau­ti 1 mln. 880,7 tūkst. li­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­ja­mų už šių įstai­gų vyk­do­mą veik­lą: pa­tal­pų nu­omą, vai­kų iš­lai­ky­mą švie­ti­mo įstai­go­se, ki­tą jų veik­lą.

Ra­jo­no švie­ti­mo reik­mėms nu­ma­to­ma skir­ti 43,4 mln. li­tų. Be vals­ty­bės ski­ria­mų mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų 17,6 mln. li­tų tu­rės ras­ti sa­vi­val­dy­bė. So­cia­li­nei ap­sau­gai nu­ma­to­ma 19,6 mln. li­tų.

 

Pa­di­dė­jo al­ga

 

Ta­ry­ba pa­di­di­no at­ly­gi­ni­mą Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rei Vai­dai Puo­džiū­nie­nei.

Ne vi­si po­sė­džiau­to­jai su­ti­ko, kad da­bar tin­ka­miau­sias me­tas kel­ti al­gas. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma pa­tvir­ti­no spren­di­mo pro­jek­tą, nu­ma­tan­tį nu­sta­ty­ti 2684 li­tų šios įstai­gos va­do­vės  al­gą ne­iš­skai­čia­vus mo­kes­čių. Iki šiol jos at­ly­gi­ni­mas bu­vo 2196 li­tai.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pri­mi­nė, kad įstai­gai sa­vi­val­dy­bė ski­ria 30 tūks­tan­čių li­tų per me­tus, o ji pa­ti už­si­dir­ba dar 70 tūks­tan­čių. Di­rek­to­rė, anot jo, pra­dė­ju­si dirb­ti nau­jai įsteig­ta­me cen­tre „nuo nu­lio“, įgy­ven­di­no ne­ma­žai nau­din­gų ra­jo­nui pro­jek­tų.

 

Val­dy­bų ne­rei­kia?

 

Pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dėl sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mų už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių val­dy­mo or­ga­no – val­dy­bų – kū­ri­mo.

Dar­bo gru­pė, iš­ana­li­za­vu­si si­tu­a­ci­ją įmo­nė­se, iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad steig­ti val­dy­bas UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkyje, UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ bei UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ke netikslinga.

Pa­sak li­be­ral­cen­tris­to Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus, val­dy­bas steig­ti ne­tiks­lin­ga dėl to, kad jų vaid­me­nį pui­kiau­siai at­lie­ka ra­jo­no ta­ry­ba – kon­tro­liuo­ja įmo­nių veik­lą, va­do­vai tei­kia ata­skai­tas.

Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas pa­si­pik­ti­no, kad to­kios dar­bo gru­pės iš­va­dos įro­do, jog anks­tes­niuo­se po­sė­džiuo­se nu­skam­bė­jęs ta­ry­bos spren­di­mas steig­ti val­dy­bą Bu­tų ūky­je yra nie­ki­nis.

Jam at­sa­ky­ta, kad dar­bo gru­pė tik ana­li­za­vo ben­drus rei­ka­la­vi­mus val­dy­boms, jų nuo­sta­tus, o ne klau­si­mą apie kon­kre­čių įmo­nių val­dy­bas.

Val­dy­bos funk­cio­nuo­ja tik dvie­jo­se įmo­nė­se – UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ bei UAB „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“.

 

Ne­ži­no ar tik re­kla­muo­ja­si?

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J. Varž­ga­lys per­skai­tė ta­ry­bos na­riams in­for­ma­ci­ją – at­sa­ką į ne­se­niai spau­do­je pa­skelb­tą K. Gry­baus­ko nuo­mo­nę „Ši­lu­ma uk­mer­giš­kiams – drau­gas ar bau­bas?“.

Sa­vo pub­li­ka­ci­jo­je po­li­ti­kas kri­tiš­kai pa­si­sa­ko dėl Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio val­dy­mo, dėl jo pla­na­vi­mo, ši­lu­mos kai­nų, bio­ku­ro ka­ti­li­nės sta­ty­bos.

„Mū­sų nuo­mo­ne, ge­ro­kai su­tau­pys ir vi­si Uk­mer­gės žmo­nės, ne­už­kib­da­mi ant kai ku­rių po­li­ti­kų ir už jų be­si­slaps­tan­čių in­te­re­sų gru­pių ki­ša­mų kab­liu­kų“, – J. Varž­ga­lys iš­dės­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­sta­tą į po­li­ti­ko pa­teik­tus ar­gu­men­tus.

Pra­ne­šė­jas pri­mi­nė, kad, re­mian­tis įsta­ty­mais, ra­jo­no ši­lu­mos ūkio re­gu­lia­vi­mą vyk­do Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja ir sa­vi­val­dy­bė. Įmo­nes, ku­rios per me­tus par­duo­da dau­giau kaip 10 mi­li­jo­nų ki­lo­vat­va­lan­džių ši­lu­mos ener­gi­jos, re­gu­liuo­ja Kai­nų ko­mi­si­ja, ki­tas – sa­vi­val­dy­bė.

Dėl šios prie­žas­ties sa­vi­val­dy­bės val­do­mą UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pri­žiū­ri Kai­nų ko­mi­si­ja – iš­da­vė li­cen­ci­ją, de­ri­na in­ves­ti­ci­jas, nu­sta­to kai­nas. Kai­nų ko­mi­si­ja su­de­ri­no in­ves­ti­ci­ją ir į bio­ku­ro ka­ti­li­nę.

Di­rek­to­rius tei­gė, kad ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bus svars­to­mi UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­teik­ti ši­lu­mos skai­čia­vi­mo pro­jek­tai. Jie bus tei­kia­mi ir Kai­nų ko­mi­si­jai.

Jei ši pa­tvir­tins „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ kai­nas ir jų tai­ky­mo pra­džios da­tą, sa­vi­val­dy­bė at­šauks eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų