Prastas obuolių derlius kainų dar nepakėlė

Šie­met so­dai nuo obuo­lių ne­lūž­ta – dau­ge­lis so­di­nin­kų ža­da pri­skin­ti tik treč­da­lį per­nykš­čio der­liaus. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai lie­tu­viš­kų obuo­lių kai­no­mis ne­gąs­di­na – ti­ki­na, kad jos pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais ne­pa­kils.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. So­di­nin­kai sa­ko, kad šie­met – ne obuo­lių me­tai.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je,  ūki­nin­kau­jan­tis Juo­zas Ku­lė­šius šių­me­čiu obuo­lių der­liu­mi ne­si­džiau­gia. 6 hek­ta­rų eko­lo­gi­nį so­dą tu­rin­tis ūki­nin­kas šie­met pla­nuo­ja te­nus­kin­ti apie 7 to­nas vai­sių. Anot jo, der­lin­gais me­tais obuo­lių pri­ski­na­ma tris kar­tus dau­giau.

Va­sa­ri­nių veis­lių, ku­rios už­de­rė­jo gau­siau­siai, vai­sius jau re­a­li­za­vo. Par­da­vi­nė­jo dau­giau­sia tur­gu­je. So­di­nin­kas sa­ko, kad kai ma­žą kie­kį siū­lai, obuo­lių su­pir­kė­jai ne­la­bai no­ri su to­kiu tie­kė­ju pra­si­dė­ti ir kai­nas mu­ša. Tai­gi, ten­ka pa­čiam sto­ti prie pre­kys­ta­lio.

Šie­met už eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ki­log­ra­mą pir­kė­jai mo­kė­jo nuo 2 iki 4 li­tų. Pa­si­il­gę „tik­rų“ lie­tu­viš­kų obuo­lių,  bran­giau­siai mo­kė­jo už anks­ty­viau­sių veis­lių vai­sius.

„Vė­ly­vą ru­de­nį, kuo­met ne vi­si tu­ri kur san­dė­liuo­ti, šok­te­li ir kai­na. Bet kad ne­la­bai bus ką ir be­par­duo­ti“, – sa­ko so­di­nin­kas.

Be­si­žval­gy­da­mas po ki­tus so­dus J. Ku­lė­šius pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ne eko­lo­giš­kai au­gi­na­mi so­dai at­ro­do „daug gra­žiau“. Mat tik trą­šų, nau­do­ja­mų eko­lo­gi­nia­me ūky­je, ne­pa­kan­ka – nuo ken­kė­jų efek­ty­viau­sios che­mi­nės prie­mo­nės. Kol kas per­ei­ti prie ne eko­lo­giš­ko ūki­nin­ka­vi­mo jis ne­ke­ti­na – ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siais me­tais moks­las pa­siū­lys iš­ei­tį.

 

Su­pir­ki­mo kai­na – pa­slap­tis?

 

Anot AB „Anykš­čių vy­nas“ di­rek­to­rės Vio­le­tos La­bu­tie­nės, įmo­nė­je šiuo me­tu – pats dar­by­me­tis. Nuo se­zo­no pra­džios jau pri­im­ta ir per­dirb­ta 6 tūks­tan­čiai to­nų obuo­lių. Sul­tys čia spau­džia­mos tik iš lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos.

Su­pir­ki­mo kai­nų di­rek­to­rė ne­no­rė­jo at­skleis­ti, sa­ky­da­ma, kad tai – įmo­nės ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai­nos aukš­tes­nės nei per­nai. Kai­na su­tar­ti­nė – ta­ria­mės su kiek­vie­nu klien­tu at­ski­rai. Di­des­nį kie­kį pri­sta­tant, ji  aukš­tes­nė“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Per­nai įmo­nė star­ta­vo su 20 cen­tų kai­na. Spa­lio mė­ne­sį ji pa­ki­lo iki 30 cen­tų už ki­log­ra­mą.

V. La­bu­tie­nė tei­gia, kad va­sa­ros vi­du­ry­je pla­na­vę su­pirk­ti 10 tūks­tan­čių to­nų pro­duk­ci­jos, da­bar prie kon­kre­čių skai­čių „ne­pri­si­ri­ša“. „Steng­si­mės su­pirk­ti kuo dau­giau. Bet tai ne tik nuo mū­sų no­rų pri­klau­so – ir nuo tie­kė­jų, ir nuo oro są­ly­gų, ir nuo įmo­nės tu­ri­mų lė­šų tie­kė­jams su­mo­kė­ti“, – sa­ko ji.

Per die­ną įmo­nės įran­ga „su­si­do­ro­ja“ su 400 to­nų obuo­lių. Ka­dan­gi į Anykš­čius dau­giau­sia so­di­nin­kai ve­ža kri­tuo­lius ir pra­stes­nės pre­ki­nės iš­vaiz­dos obuo­lius, dau­giau pri­im­ti ne­si­sten­gia­ma – san­dė­liuo­jant pra­stė­ja jų ko­ky­bė, vai­siai grei­tai pū­va.

Tie­sa, vie­nas Anykš­čių ra­jo­no so­di­nin­kas keis­tą „Anykš­čių vy­no“ „pa­slap­tį“ iš­da­vė. Ke­le­tą to­nų pri­da­vu­siems ūki­nin­kams įmo­nė su­mo­kė­jo po 25 cen­tus už ki­log­ra­mą.

 

Be­veik pu­sė – lie­tu­viš­ki

 

Pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ol­ga Ma­laš­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad jų pre­ky­bi­nin­kai sten­gia­si  sa­vo pir­kė­jams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau lie­tu­viš­kų vai­sių ir dar­žo­vių. Se­zo­no me­tu siū­lo net ke­lio­li­ka rū­šių obuo­lių.

Lie­tu­viš­ka pro­duk­ci­ja su­da­ro apie 40 pro­cen­tų vi­so par­duo­tų obuo­lių kie­kio.

Šie­met lie­tu­viš­kais obuo­liais „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se pra­dė­ta pre­kiau­ti nuo lie­pos vi­du­rio. Tai ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau nei įpras­ta.

O. Ma­laš­ke­vi­čie­nė tei­gia, kad šie­met obuo­lių der­lius yra ma­žes­nis, o vai­siai pra­stes­nės ko­ky­bės ne tik Lie­tu­vo­je: „Vi­so­je Eu­ro­po­je šie­met obuo­lių už­au­gin­ta ma­žiau. Nors kai­my­ni­nės Len­ki­jos ūki­nin­kai obuo­lių iš­au­gi­no šiek tiek dau­giau nei per­nai, ta­čiau ti­kė­ti­na, jog esant obuo­lių trū­ku­mui Eu­ro­po­je, len­kai dau­giau pro­duk­ci­jos eks­por­tuos į Va­ka­rų Eu­ro­pą, to­dėl ti­kė­tis obuo­lių at­pi­gi­mo ne­ver­ta.“

Pre­ky­bos tin­klo at­sto­vė sa­ko, kad lie­tu­viš­ki obuo­liai šie­met brang­ti ne­tu­rė­tų – kai­nos iš­liks pa­na­šios kaip ir per­nai. Pir­kė­jai lie­tu­viš­kus obuo­lius ver­ti­na, ta­čiau pa­si­rin­ki­mas  pirk­ti vie­ti­nius ar im­por­tuo­tus obuo­lius daž­nai pri­klau­so ir nuo kai­nos.

Šiuo me­tu „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­se fa­suo­tų  lie­tu­viš­kų obuo­lių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja apie 3 li­tus.

IKI pre­ky­bos tin­klo Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta sa­ko, kad lie­tu­viš­kų obuo­lių su­pir­ki­mo kai­na sie­kia 1,8 li­to už ki­log­ra­mą. Lie­tu­viš­ki obuo­liai su­da­ro maž­daug 25 pro­cen­tus nuo vi­sų par­duo­da­mų obuo­lių. Jie  yra maž­daug penk­ta­da­liu pi­ges­ni už im­por­tuo­tus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų