Pretenduoja į Naujosios sąjungos nuomotas patalpas

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las pre­ten­duo­ja įsi­kur­ti prie šios par­ti­jos pri­jung­tos Nau­jo­sios są­jun­gos nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so iš­ny­ku­siai par­ti­jai nuo­mo­tas tur­tas, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti rak­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bė rei­ka­lau­ja, kad Dar­bo par­ti­ja grą­žin­tų rak­tus nuo Nau­ja­jai są­jun­gai iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų.

Spren­di­mas prie Dar­bo par­ti­jos pri­jung­ti Nau­ją­ją są­jun­gą bu­vo pri­im­tas šių me­tų va­sa­rą. Pa­grin­di­nis sie­kis – su­lauk­ti di­džiau­sio Lie­tu­vos vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo 2012 me­tų ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Iš pra­džių ti­kė­ta, kad dau­gu­ma Uk­mer­gės sky­riaus na­rių per­eis į Dar­bo par­ti­ją. Ta­čiau taip ne­nu­ti­ko. Di­de­lė gru­pė bu­vu­sių nau­ja­są­jun­gie­čių pa­pil­dė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus gre­tas.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos bi­lie­tai ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je bus įteik­ti il­ga­me­čiam nau­ja­są­jun­gie­čių va­do­vui Val­dui Pet­ro­niui, Tau­jė­nų se­niū­nei El­vy­rai Tu­lu­šie­nei, Pi­vo­ni­jos se­niū­nui Al­vy­dui Grat­kaus­kui, Sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jai As­tai Le­o­na­vi­čie­nei, dar­bo bir­žos ve­dė­jos pa­va­duo­to­jai Vio­le­tai Kvi­rie­nei, lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ di­rek­to­rei Ri­tai Jakš­tie­nei, UAB „Uk­mer­gės duo­na“ pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kui Vir­gi­li­jui Mi­ko­liū­nui ir ki­tiems ži­no­miems uk­mer­giš­kiams.

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad į jų par­ti­ją iš Nau­jo­sios są­jun­gos per­ėjo 20 na­rių. Vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas pri­jung­to­sios par­ti­jos sky­riaus va­do­vas Sta­sys Ba­raus­kas. Dar ke­tu­ri bu­vę Nau­jo­sios są­jun­gos na­riai iš­rink­ti į par­ti­jos ta­ry­bą.

Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad par­ti­jos sky­rius no­rė­tų įsi­kur­ti bu­vu­sios Nau­jo­sios są­jun­gos būs­ti­nės pa­tal­po­se, esan­čio­se Klai­pė­dos gat­vė­je. Šiuo me­tu par­ti­jos fi­lia­las pa­nau­dos su­tar­ti­mi nuo­mo­ja­si Kau­no g. 16 esan­čias sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas. Ta­čiau mie­lai kel­tų­si į Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čią erd­ves­nę, su­re­mon­tuo­tą būs­ti­nę.

L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­nau­dos su­tar­tis au­to­ma­tiš­kai per­ei­na jų par­ti­jai, nes par­ti­jos jun­gė­si ne su­jun­gi­mo, o pri­jun­gi­mo bū­du. Apie tai, pa­sak jos, yra in­for­muo­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Tuo tar­pu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys gal­vo­ja ki­taip. Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad dar­bie­čiai pri­va­lo ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų rak­tus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­siun­tė Dar­bo par­ti­jai raš­tą, ku­ria­me aiš­ki­na, kad pa­tal­pos, esan­čios Klai­pė­dos gat­vė­je, nė­ra Nau­jo­sios są­jun­gos tur­tas, ku­ris po re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­lė­tų ati­tek­ti Dar­bo par­ti­jai. Mi­nė­ta būs­ti­nė par­ti­jai bu­vo per­duo­ta pa­nau­dos pa­grin­dais, o nu­trū­kus par­ti­jos veik­lai, tu­rė­tų bū­ti grą­žin­ta sa­vi­nin­kui. Be to, Dar­bo par­ti­jai jau yra su­teik­tos pa­tal­pos Kau­no g. 16, o an­trų pa­tal­pų, va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, su­teik­ti ne­ga­li­ma.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mų ne­pri­reiks ir sa­vi­val­dy­bės tur­tas ar­ti­miau­siu me­tu bus grąžin­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų