Projektas populiarins baldininkų specialybę

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la gy­ve­na sta­ty­bų nuo­tai­ko­mis. Čia pra­dė­tas įgy­ven­din­ti 2007–2013 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Di­rek­to­rius Jo­nas Ce­se­vi­čius ma­no, kad įgy­ven­di­nus pro­jek­tą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je taps ge­ro­kai po­pu­lia­res­nė.

 

Sta­ty­bų pra­džią sim­bo­li­zuo­jan­ti kap­su­lė pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo įce­men­tuo­ta Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos ino­va­ci­jų prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tre. Kap­su­lė­je – raš­tas su pra­smin­gais lin­kė­ji­mais bū­si­moms kar­toms.

Sta­ty­bos jau pra­dė­tos vyk­dy­ti, ta­čiau, pa­sak mo­kyk­los di­rek­to­riaus Jo­no Ce­se­vi­čiaus, no­rė­jo­si joms su­teik­ti šven­tiš­ką nuo­tai­ką. Į sta­ty­bų ati­da­ry­mą rin­ko­si ra­jo­no va­do­vai, mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, pe­da­go­gai, sta­ty­bų or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vai.

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ta­ry­bos pir­mi­nin­kui Jo­nui Vy­čui ir ra­jo­no vi­ce­me­rui Re­gi­man­tui Ba­ra­vy­kui bu­vo pa­ti­kė­ta įce­men­tuo­ti at­ei­ties kar­toms skir­tą kap­su­lę.

Pro­jek­tas „Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos ino­va­ci­jų prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tro įkū­ri­mas Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tre“ įgy­ven­di­na­mas drau­ge su kau­nie­čiais –  Kau­no sta­ty­bi­nin­kų ren­gi­mo cen­tru. Jie yra pro­jek­to vyk­dy­to­jai, o uk­mer­giš­kiai – part­ne­riai.

Su­ma­ny­mas Uk­mer­gė­je reng­ti bū­tent bal­di­nin­kus ki­lo Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nant stra­te­gi­ją steig­ti sek­to­ri­nius pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trus.

Vi­so pro­jek­to ver­tė – 23 mi­li­jo­nai li­tų, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je įgy­ven­di­na­mo – 7 mi­li­jo­nai. 75 pro­cen­tai sta­ty­bų iš­lai­dų  fi­nan­suo­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis. Ki­ta da­lis – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės biu­dže­to lė­šos. Di­džio­ji lė­šų da­lis skir­ta įran­gos įsi­gi­ji­mui.

 

06-17-2_straipsnio_2_nuotr

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – sta­ty­bų pra­džia.


 

Įran­gos bal­di­nin­kų mo­ky­mui bus įsi­gy­ta už 4 mi­li­jo­nus li­tų. Mo­ky­mo cen­tre bus mo­ko­ma bal­dus ga­min­ti iš plokš­tės, me­ta­lo, stik­lo,  taip pat ir na­tū­ra­lios me­die­nos. Įgū­džių čia ga­lės įgy­ti šio­je bei ki­to­se ša­lies pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai. Ti­ki­ma­si, kad per tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kas čia pa­si­mo­ky­ti no­rės ir ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­niai.

Mo­kyk­los di­rek­to­rius Ka­zys Ce­se­vi­čius ti­ki­si, kad, pa­sta­čius Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos prak­ti­nio mo­ky­mo cen­trą, bal­di­nin­kų spe­cia­ly­bės be­si­mo­kan­čių moks­lei­vių pa­dau­gės du kar­tus. Prak­ti­niam mo­ky­mui mo­kyk­lo­je ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys – jis už­ima apie 70 pro­cen­tų vi­so stu­di­jų lai­ko.

Ti­ki­ma, kad pa­trauk­li, mo­der­ni mo­ky­mo ba­zė taps sti­mu­lu mo­ky­tis bū­tent bal­di­nin­ko spe­cia­ly­bės.

Me­die­nos tech­no­lo­gi­jų ir bal­dų ga­my­bos prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tro plo­tas – 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų. Sta­ty­bas vyk­do pa­ne­vė­žie­čiai – UAB „Eko­no­miš­kos sta­ty­bos cen­tras“. Sta­ty­bas ke­ti­na­ma baig­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la šiuo me­tu įgy­ven­di­na ir dar vie­ną sta­ty­bų pro­jek­tą – vyk­do spor­to kom­plek­so sta­ty­bas. Tai su­dė­ti­nis pro­jek­tas, ku­rio da­lį jau pa­vy­ko įgy­ven­din­ti – pa­sta­ty­ti ir įreng­ti spor­to sa­lę. Šiuo me­tu vyks­ta sta­dio­no sta­ty­bos dar­bai. Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 10 mln. li­tų.


Sta­dio­nas bus pa­deng­tas dirb­ti­ne dan­ga, įreng­tos fut­bo­lo, krep­ši­nio, tin­kli­nio aikš­tės, bė­gi­mo ta­kai. Sta­ty­bas vyk­do UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“.

Mo­ky­mo cen­tro ir sta­dio­no sta­ty­bas pa­šven­ti­no Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų