Puoselėja Ukmergės krašto kultūrą

Gra­žią kū­ry­bi­nės veik­los su­kak­tį mi­ni ko­lek­ty­vas „Py­nia­va“ – kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis. Tra­di­ci­nę kul­tū­rą jis puo­se­lė­ja Uk­mer­gės kraš­to dai­no­mis ir liau­dies šo­kiais.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. „Py­nia­va“ mini kūrybinės veiklos sukaktį.  

 

„Py­nia­va“ at­si­ra­do po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jų, prieš pen­kio­li­ka me­tų su­si­bū­ru­sių į an­sam­blį, dė­ka. Šian­dien jo­je – ke­tu­ri sen­bu­viai, ko­lek­ty­vo veik­lo­je da­ly­vau­jan­tys nuo pat pra­džių. Tarp na­rių – ne vien po­li­ci­nin­kai: su­tar­ti­nes mie­lai trau­kia ir pro­ku­ro­rai, ūki­nin­kai, sa­vi­val­dy­bės, ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jai.

Dau­giau kaip de­šimt me­tų „Py­nia­vai“ va­do­vau­ja Vil­ma Mu­le­vi­čiū­tė-Sa­ba­liaus­kie­nė. Pui­kiai pri­si­me­na dau­ge­lio ko­lek­ty­vo na­rių pir­muo­sius žings­ne­lius, bu­rian­tis nau­jo­kams, mai­nan­tis „Py­nia­vai“. „Ne vie­ną pū­dą drus­kos kar­tu su­val­gėm, va­ri­nes triū­bas iš­klau­sėm, de­vy­nias upes pie­no iš­gė­rėm per vi­są tą lai­ką. Ir vi­sa­da bu­vo svar­biau­sia – ne­už­mirš­ti fol­klo­ro, tra­di­ci­nių mū­sų kraš­to dai­nų“, – sa­ko ji.

 

03-22-1_straipsnio_2_nuotr

Svečiavosi Panevėžio folkloro ansamblis „Raskila“.


 

Tų dai­nų, at­spin­din­čių mū­sų pro­tė­vių, se­nų­jų Uk­mer­gės gy­ven­to­jų pa­sau­lė­jau­tą, pa­ti ir ieš­kan­ti. Ran­dan­ti tarp įvai­rių įra­šų, gau­nan­ti iš aka­de­mi­nių ben­druo­me­nių. Ne vie­ną au­ten­tiš­ką kū­ri­nį už­ra­šė, sve­čiuo­da­ma­si pas se­ną­sias dai­nas ge­riau­siai me­nan­čias at­li­kė­jas – kai­mo mo­te­rė­les.

Vil­mos „mo­ki­niai“ ne tik dai­nuo­ja: jie – ir šo­kė­jai. Lie­tu­vių liau­dies šo­kiams ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys. „Šo­kių net ir kai­muo­se ne­bėr – nu­ny­kę... Vi­si da­bar – mo­der­nūs: šo­ka gru­pė­mis, li­ni­ji­nius šo­kius. O juk vy­ro ir mo­ters šo­kis po­ro­je – vie­na iš prie­mo­nių pa­ro­dy­ti dė­me­sį vie­nas ki­tam“, – apie tra­di­ci­jų iš­sau­go­ji­mo svar­bą pa­sa­ko­ja va­do­vė. Jos pa­stan­go­mis or­ga­ni­zuo­ja­mi tra­di­ci­nių šo­kių va­ka­rai, į ku­riuos pa­si­da­ly­ti ži­nio­mis apie pa­pro­čius kvie­čia­mi fol­klo­ro ko­lek­ty­vai iš Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio.

„Svar­bu ras­ti ben­dra­min­čių, kad kuo dau­giau žmo­nių tuo do­mė­tų­si ir jiems ta veik­la bū­tų įdo­mi. Kad ir pas mus: ko­lek­ty­ve – 30 žmo­nių, bet kai per ren­gi­nius, va­ka­rė­lius pri­si­jun­gia jų po­ros, šo­kan­čių bū­na dvi­gu­bai dau­giau. Tra­di­ci­nius šo­kius ypač pa­mė­go an­sam­blie­čių žmo­nos“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vė.

Ko­lek­ty­vo veik­lą ir na­rius ji žais­min­gai pri­sta­tė penk­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre su­reng­ta­me „Py­nia­vos“ gim­ta­die­nio kon­cer­te. Anot va­do­vės, kiek­vie­nas yra skir­tin­gas ir sa­vo­tiš­kas. Kai ku­rie – triukš­min­gi ir ple­pūs, ki­ti tu­ri lakš­tin­ga­los bal­se­lį ar­ba pla­čią šyp­se­ną.

„Ir pa­smui­kuo­ja, ir dai­nuo­ja iš vi­sos šir­dies, o kai šo­ka – že­mė dre­ba. Yra pas mus du Juo­zu­kai – že­mai­tis ir aukš­tai­tis. Yra ir du uk­rai­nie­čiai: kai tik ko­kia va­ka­ruš­ka, jie mums – ir vy­no, ir vi­so­kių ska­nių miš­rai­nių...“ – gy­rė sa­viš­kius. Ne­sle­pia, jog vi­si pui­kiai su­ta­ria ir yra la­bai vie­nin­gi: „Jei tik ne­bū­na ku­rio vie­no re­pe­ti­ci­joj ar va­ka­rė­ly, at­ro­do, tar­si pirš­to trūks­ta...“

Vil­ma šmaikš­tau­ja, jog pen­kio­li­ka me­tų – am­žius, kai vė­jai gal­voj ir no­ri­si šok­ti li­gi ry­to. To­dėl links­min­tis kar­tu kvie­tė ir žiū­ro­vus, ir šven­tės sve­čius. Pas­ta­rie­ji gi va­di­no gim­tu­vi­nin­kus „pa­aug­liais“. „Jums vel­niai ir gal­voj, ir uo­de­goj. Po de­šimt me­tų ir apie že­nat­vę pa­gal­vo­kit“, – lin­kė­jo bi­čiu­liai iš Pa­ne­vė­žio fol­klo­ro an­sam­blio „Ras­ki­la“.

Svei­ki­ni­mų, do­va­nų ne­gai­lė­jo ir sma­gią pro­gra­mą taip pat pa­ro­dė ki­ti fol­klo­ro ko­lek­ty­vai iš Uk­mer­gės, Vep­rių, Vi­diš­kių, Sli­žių. Štai „Da­gi­lė­lio“ va­do­vė Jū­ra­tė Mar­tin­ku­tė dė­ko­jo ne tik ko­le­goms iš „Py­nia­vos“, bet ir jų bei ki­tų at­li­kė­jų ant­ro­sioms pu­sėms. „Te­bū­na ge­ros žmo­nos ir ge­ri vy­rai, ku­rie į re­pe­ti­ci­jas iš­lei­džia, par­lei­džia, kan­triai lau­kia grįž­tan­čių...“ – lin­kė­jo ji.

Kon­cer­te skam­bė­jo Uk­mer­gės kraš­te už­ra­šy­tos dai­nos, su­tar­ti­nės, ro­man­sai. Sce­no­je su­ko­si po­ros, šo­ku­sios uk­mer­gie­tiš­ką suk­ti­nį, di­ri­žab­lį bei ki­tus tra­di­ci­nius lie­tu­vių šo­kius.

Su­kak­tu­vi­nin­kus svei­ki­no ben­dra­dar­biai, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai, kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vų va­do­vai. „Kol bus gy­va lie­tu­viš­ka šnek­ta, tol bus gy­va Lie­tu­va“, – sa­kė jie.

„Py­nia­vos“ va­do­vei V. Mu­le­vi­čiū­tei-Sa­ba­liaus­kie­nei už tra­di­ci­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą bu­vo įteik­ta Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­sos pa­dė­ka.

 

03-22-1_straipsnio_3_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų