R. Baravykas postą išsaugojo

Ra­jo­no vi­ce­me­rui Re­gi­man­tui Ba­ra­vy­kui pa­vy­ko iš­sau­go­ti sa­vo pos­tą. Tai pa­aiš­kė­jo penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ja­me svars­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas „Dėl sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko at­lei­di­mo iš pa­rei­gų“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Per pertrauką politikai buvo gerai nusiteikę.

 

Ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vi­ce­me­ru pa­reiš­kė ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­nių frak­ci­jų – Dar­bo par­ti­jos, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų – na­riai.

Opo­zi­ci­jos ne­ma­lo­nę R. Ba­ra­vy­kas už­si­trau­kė dėl sa­vo veiks­mų, o tiks­liau – ne­veiks­nu­mo, ku­ruo­jant at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo klau­si­mus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Taip pat opo­zi­ci­ja pri­mi­nė Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mą po pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų iš­kel­tą by­lą, ku­rio­je trys as­me­nys yra kal­ti­na­mi pir­kę bal­sus Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos nau­dai. Tuo me­tu są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riui va­do­va­vo R. Ba­ra­vy­kas.

Tre­čia­sis kal­ti­ni­mas – dėl ne­vy­ku­sios sa­vi­val­dy­bės re­for­mos, kai­na­vu­sios ke­lis šim­tus tūks­tan­čių li­tų.

 

Rei­ka­la­vo pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę

 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas A. Ka­les­ni­kas, pri­sta­ty­da­mas opo­zi­ci­jos pa­reiš­ki­mą, pri­mi­nė, jog už sa­vo veiks­mus po­li­ti­kas tu­ri pri­im­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę.

Po jo pa­reiš­ki­mo tu­rė­jo pro­gos pa­si­sa­ky­ti vi­si po­sė­džio da­ly­viai. Šia pro­ga jie uo­liai pa­si­nau­do­jo.

Dis­ku­si­jos dėl R. Ba­ra­vy­ko tin­ka­mu­mo ar ne­tin­ka­mu­mo ei­ti pa­rei­gas bei ki­to­mis te­mo­mis vi­rė va­lan­dą.

Kal­ti­ni­mą, kad vi­ce­me­ro va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė ne­tin­ka­mai vyk­do jai pa­ves­tus bui­ti­nių at­lie­kų nag­ri­nė­ji­mo klau­si­mus, at­rė­mė sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė. Ji pa­ti­ki­no, jog dar­bo gru­pė ne­ga­li kiš­tis į vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos dar­bą. Tai­gi, kal­ti­ni­mo dėl, opo­zi­ci­jos ma­ny­mu, su ve­žė­ju su­de­rė­tos per­ne­lyg di­de­lės bui­ti­nių at­lie­kų to­nos iš­ve­ži­mo kai­nos – 244 li­tų – R. Ba­ra­vy­kui pri­kiš­ti ne­ga­li­ma.

 

10-23-2_straipsnio_2_nuotr


 

„Nuo Ba­ra­vy­ko nie­kas ne­pri­klau­so. Esam avi­nų ban­da, kad pa­tys „vat­co“ (VAATC – Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras) nau­dai pra­bal­sa­vom“, – pa­reiš­kė vi­ce­me­ro ben­dra­par­tie­tis Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, kvies­da­mas at­sa­ko­my­bę pri­si­im­ti vi­siems.

Dar­bie­tis Ro­lan­das Ja­nic­kas pri­mi­nė, kur, jo ma­ny­mu, di­džiau­sia pro­ble­ma – R. Ba­ra­vy­kas nuo pat pra­džių skep­tiš­kai žiū­rė­jo į vie­ti­nę vi­suo­ti­nę rin­klia­vą ir bu­vo jos prie­ši­nin­kas, o da­bar at­si­dū­rus val­džio­je pa­čiam ten­ka spręs­ti šiuos klau­si­mus – ku­ruo­ti šią kaip vi­ce­me­rui jam pa­ves­tą sri­tį. Ka­dan­gi pats tuo, ką da­ro, ne­ti­ki, sri­tis ir yra ap­leis­ta, o su­de­rė­tas mo­kes­tis – per­ne­lyg di­de­lis.

 

Įver­ti­no re­for­mos bū­ti­ny­bę

 

To­liau bu­vo per­ei­ta prie ki­tos vi­ce­me­ro „nuo­dė­mės“ – ne­va ne­vy­ku­sios sa­vi­val­dy­bės re­for­mos. Įskai­čia­vus iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas ji mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo per 200 000 li­tų. O re­zul­ta­to esą nie­kas ne­pa­ju­to – ne­džiū­gau­ja nei sa­vi­val­dy­bės in­te­re­san­tai, nei pa­tys dar­buo­to­jai.

Čia R. Ba­ra­vy­ką už­sto­jo ra­jo­no me­ras A. Ko­pūs­tas. Jis tei­gė re­for­mą ver­ti­nan­tis tei­gia­mai. Tie­sa – kaip pra­dė­tą, bet dar ne­baig­tą dar­bą. To įro­dy­mas – esą in­te­re­san­tų pa­dė­kos. Me­ras pa­ti­ki­no – tarp at­leis­tų dar­buo­to­jų bu­vo tie­siog čia murk­so­ju­sių. „Nau­jai at­ėju­sie­ji kuo­pia jų mėš­lą“, – ne­gai­lė­jo sva­rių iš­si­reiš­ki­mų me­ras ir net pa­si­džiau­gė – ge­rai, kad re­for­mą pra­dė­jo pa­tys, o ne­su­lau­kę ati­tin­ka­mų tar­ny­bų pa­tik­ros.

 

10-23-2_straipsnio_3_nuotr


 

So­cial­de­mok­ra­tė Klav­di­ja Ste­pa­no­va klau­sė, ar tei­sin­gi gan­dai, kad trūks­ta lė­šų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams ne tik už gruo­dį, bet ir už lap­kri­tį. Me­ras tvir­ti­no, kad „pi­ni­gų už­teks, nors sun­ku­mų bus“.

 

Kaip pen­kios ka­pei­kos

 

Kai vi­sos nuo­mo­nės ir re­pli­kos bu­vo iš­sa­ky­tos, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė re­ziu­ma­vo, jog pa­si­sa­ky­mų ūki­niais klau­si­mais gau­sa ro­do – ta­ry­bai rei­kia iš­si­kal­bė­ti. Tik gai­la, kad pa­si­ren­ka­ma keis­ta pro­ga – in­ter­pe­lia­ci­ja.

Žo­dis bu­vo su­teik­tas ir pa­čiam „kal­ti­na­ma­jam“. R. Ba­ra­vy­kas pa­dė­ko­jo už pa­reikš­tą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, ta­čiau sa­kė ne­ma­tąs tam pa­grin­do. „Ma­ne kai kas kal­ti­na aro­gan­ci­ja, bet esu pa­pras­tas kaip pen­kios ka­pei­kos“, – die­va­go­jo­si jis.

Vi­ce­me­ras įsi­ti­ki­nęs, kad bui­ti­nių at­lie­kų ve­ži­mo klau­si­mas Uk­mer­gė­je spren­džia­mas be trik­džių, o su ve­žė­ju su­de­rė­ta kai­na už to­nos šiukš­lių iš­ve­ži­mą tik­rai ne di­des­nė nei ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Žmo­nių nu­tei­ki­nė­ji­mą prieš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją R. Ba­ra­vy­kas va­di­no vals­ty­bės pa­ma­to grio­vi­mu. La­bai tvir­tai vi­ce­me­ras at­rė­mė ir kal­ti­ni­mą pri­klau­sy­mo par­ti­jai, ku­rios na­riai įta­ria­mi per sa­vi­val­dos rin­ki­mus pir­kę rin­kė­jų bal­sus. „Nie­ko apie tai ne­ži­nau“, – pa­ti­ki­no jis. Pa­čiai sa­vo in­ter­pe­lia­ci­jai jis pri­tai­kė Evan­ge­li­jos žo­džius: kas pa­kė­lė kar­dą, nuo kar­do ir žus.

 

12 – ne dau­gu­ma

 

Po­sė­dis bai­gė­si įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta tvar­ka – slap­tu bal­sa­vi­mu. Ko­kia bus jo baig­tis, at­spė­ti, o tiks­liau su­skai­čiuo­ti, ne­bu­vo la­bai sun­ku: po in­ter­pe­lia­ci­ja pa­si­ra­šė 11 iš 25 ta­ry­bos na­rių, du iš jų – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė ir Ka­zys Ce­se­vi­čius – į po­sė­dį ne­at­vy­ko.

Tai­gi vi­ce­me­ro ver­ti­mas jau iš anks­to bu­vo pa­smerk­tas ne­sėk­mei.

Taip ir nu­ti­ko. Už R. Ba­ra­vy­ko at­lei­di­mą iš pa­rei­gų bal­sa­vo 9 ta­ry­bos na­riai, prieš – 12.

Ta­čiau aiš­kė­ja fak­tas – val­dan­tie­ji ra­jo­no ta­ry­bo­je svy­ruo­ja – du biu­le­te­niai ras­ti su­ga­din­ti. Dėl šios prie­žas­ties bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riui A. Ka­les­ni­kui pa­si­ro­dė tei­kian­tys vil­ties, mat skai­čius 12 mū­sų ra­jo­no ta­ry­bo­je reiš­kia ne­be dau­gu­mą, o ma­žu­mą.

 

In­ter­pe­lia­ci­ja – ne nau­jie­na

 

Ma­žiau nei pu­sę ka­den­ci­jos iš­dir­bu­siai Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bai in­ter­pe­lia­ci­jos jau tam­pa ma­da.

Šių me­tų pra­džio­je opo­zi­ci­ja bu­vo pa­reiš­ku­si ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir ra­jo­no me­rui Al­gir­dui Ko­pūs­tui. To prie­žas­tis – po­li­ci­jos už­fik­suo­tas fak­tas, jog jis vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį ga­li­mai ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio.

Dėl me­ro at­lei­di­mo iš pa­rei­gų tą­syk pa­si­ra­šė vie­nuo­li­ka po­li­ti­kų. Sau­sį vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je už me­ro at­lei­di­mą bal­sa­vo 9, prieš – 13 ta­ry­bos na­rių.

Vos vie­no bal­so per­sva­ra, „už“ bal­suo­jant 13 po­li­ti­kų, A. Ko­pūs­tas pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį bu­vo iš­rink­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų