Radiniai prie piliakalnio pažėrė mįslių

Uk­mer­gė­je im­ta­si pro­jek­to, ku­rį įgy­ven­di­nus pa­si­keis mies­to pi­lia­kal­nio ir jo pa­pė­dės vaiz­das. Čia jau ke­le­tą sa­vai­čių dar­buo­ja­si ty­ri­mus at­lie­kan­tys ar­che­o­lo­gai. Ta­čiau pla­nus ko­re­guo­ja ka­si­nė­jant pa­pė­dę ap­tik­tas ra­di­nys – ke­lių šim­tų me­tų se­nu­mo pa­ma­tai, ku­rie ga­li bū­ti ar­che­o­lo­gi­nė ver­ty­bė.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Netikėtą radinį piliakalnio papėdėje antradienį apžiūrėjo specialistai.

Uk­mer­gės pi­lia­kal­nis lai­ko­mas vie­na svar­biau­sių mies­to is­to­ri­nių ir kul­tū­ri­nių vie­tų. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo Au­re­li­jaus De­viat­ni­ko­vo, te­ri­to­ri­ją svar­bu su­tvar­ky­ti, iš­sau­gant vie­to­vės ver­tę ir is­to­ri­nį pa­li­ki­mą. Ke­ti­na­ma ją pa­vers­ti vie­šą­ja erd­ve, ku­rio­je vyk­tų ren­gi­niai, ga­lė­tų bur­tis uk­mer­giš­kiai.

Da­bar tam, anot pa­va­duo­to­jo, są­ly­gos ne­pri­tai­ky­tos: pi­lia­kal­nio pa­ko­pos per sta­čios, vie­to­mis – iš­lū­žu­sios, trūks­ta suo­liu­kų, ne­su­tvar­ky­ti ša­lia esan­čio upe­lio šlai­tai.

 

07-13-1_straipsnio_2_nuotr

Architektui R. Zilinskui pamatai primena Vilniaus Didžiosios Sinagogos liekanas.


Pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo pro­jek­tas su­si­de­da iš dvie­jų eta­pų. Pir­ma­sis ap­ima dar­bus pa­pė­dė­je. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Piot­ras Gri­gor­je­vas pa­sa­ko­jo, jog su­tvar­kius ap­lin­ką, čia nu­ma­ty­ta įreng­ti am­fi­te­at­rą ir pa­la­pi­nę ren­gi­niams, nu­ties­ti ak­me­ni­mis grįs­tus ta­kus, til­tu­ką per Vil­kmer­gė­lę, su­mon­tuo­ti ap­švie­ti­mo įran­gą.

Kol kas čia dar­buo­ja­si iš Vil­niaus at­vy­kę ar­che­o­lo­gai Si­mo­nas Alek­san­dra­vi­čius ir ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis Ge­di­mi­nas Jo­nu­tis. Spe­cia­lis­tų iš­va­dos rei­ka­lin­gos, no­rint pra­dė­ti dar­bus.

Šio­mis die­no­mis į pa­gal­bą jiems te­ko kvies­tis ir ar­chi­tek­tū­ros eks­per­tą, mat, at­lie­kant ty­ri­mus, at­kas­ti daug klau­si­mų su­kė­lę že­mė­je glū­din­tys pa­ma­tai.

Įver­tin­ti ra­di­nio reikš­mę bu­vo pa­kvies­tas ar­chi­tek­tas Ro­ber­tas Zi­lins­kas. Ant­ra­die­nį at­vy­kęs į Uk­mer­gę, jis ap­žiū­rė­jo vie­to­vę ir jo­je esan­čius ob­jek­tus.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, į 18 am­žiaus sluoks­nį įkas­tas pa­ma­tas – ke­lių sta­ty­bos eta­pų mū­ras. Jis pa­sta­ty­tas iš ply­tų, be­to­no, yra dirb­ti­nio smil­tai­nio ga­ba­lų. R. Zi­lins­ko nuo­mo­ne, at­ras­tos ne­ži­nia ko­kios pa­skir­ties sta­ti­nio lie­ka­nos ga­lin­čios siek­ti 18 ar­ba 19 am­žių. Ra­di­nys jam pri­me­na sos­ti­nės se­na­mies­ty­je at­kas­tas Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos, ku­ri bu­vo svar­biau­siu Lie­tu­vos žy­dų dva­si­niu ir kul­tū­ri­niu cen­tru, lie­ka­nas.

 

07-13-1_straipsnio_3_nuotr

Šiuos griuvėsius ukmergiškiai sieja su žydų pirtimi, tačiau čia galėjo būti maldos namai.


Ma­no­ma, jog sta­ti­nys ga­lė­jo bū­ti su­si­jęs su ki­tu pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je eg­zis­ta­vu­siu 19 am­žiaus pa­sta­tu, ku­rio da­bar be­li­kę tik griu­vė­siai. Jį uk­mer­giš­kiai ži­no kaip bu­vu­sią žy­dų pir­tį. Ta­čiau ar­che­o­lo­gams Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros ir is­to­ri­jos ty­ri­mų cen­tre pa­vy­kę su­ži­no­ti, jog tai bu­vo mal­dos na­mai.

R. Zi­lins­kas sa­ko, jog šio­je vie­to­je grei­čiau­siai bu­vę abie­jų pa­skir­čių sta­ti­niai. Anot jo, mal­da bu­vo ne­at­sie­ja­ma nuo žy­dų gy­ve­ni­mo, o gre­ta jos eg­zis­ta­vęs bū­ti­nas ri­tu­a­las – prau­si­ma­sis.

No­rint tęsti pro­jek­te nu­ma­ty­tus dar­bus, rei­kia dau­giau ži­nių apie ras­tų pa­ma­tų ver­tę. Anot ar­chi­tek­to, re­mian­tis pa­vel­do ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jais, jei mū­ras siek­tų 18 am­žių, jis yra ar­che­o­lo­gi­nė ver­ty­bė. „Tuo­met ne­ga­li taip pa­pras­tai im­ti ir juos ar­dy­ti. Čia juk su mies­to gy­ve­ni­mu, re­li­gi­ja su­si­ję“, – sa­kė jis.

Šiuo me­tu lau­kia­ma kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų iš­va­dų, kaip elg­tis to­liau – ar pa­ma­tus ga­li­ma ar­dy­ti, ar bū­ti­na sau­go­ti. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju, anot ar­che­o­lo­gų, tek­tų ko­re­guo­ti pro­jek­ti­nius gy­lius ir ki­tus pa­na­šius da­ly­kus.

Pi­lia­kal­nio tvar­ky­mo pro­jek­to pir­mo eta­po dar­bų, dau­giau­sia fi­nan­suo­ja­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šo­mis, ver­tė – dau­giau kaip 1 100 000 li­tų. Juos bu­vo pla­nuo­ja­ma baig­ti iki šių me­tų spa­lio. Dar­bų vyk­dy­to­ja – Vil­niaus įmo­nė VITI.

Pa­sak Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo P. Gri­gor­je­vo, ant­ra­sis eta­pas ap­im­tų dar­bus pa­ties pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jo­je. Pla­nuo­ja­ma įreng­ti ta­kus, su­tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę, nu­ma­ty­ta ki­tų nau­jo­vių.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų