Rajone sumažėjo ir mokyklų, ir mokinių

Į nau­juo­sius moks­lo me­tus star­ta­vo tri­mis ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­mis ma­žiau nei per­nai. Mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mo pro­ce­sas taip pat te­be­vyks­ta – Rug­sė­jo pir­mą­ją į mo­kyk­las su­gu­žė­jo 286 moks­lei­viais ma­žiau ne­gu pra­ei­tais me­tais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirmokų rajono mokyklose šiemet – daugiau.

Šių moks­lo me­tų po­ky­čiai, pri­ori­te­tai, pro­ble­mos ap­tar­ti ra­jo­no va­do­vų, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ir ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

Įver­tin­da­mas si­tu­a­ci­ją apie pa­si­ruo­ši­mą nau­jiems moks­lo me­tams mū­sų ra­jo­ne, me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas už­tik­ri­no, kad vi­sos ra­jo­no mo­kyk­los mo­ki­nių lau­kia tin­ka­mai pa­si­ruo­šu­sios. Ne­ma­žai pa­gel­bė­jo mo­ky­to­jų ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų pa­stan­gos ir iš­ra­din­gu­mas – ra­jo­no biu­dže­to spra­gos di­de­lės nei­gia­mos įta­kos ne­tu­rė­jo.

Tai ne vie­nin­te­lės ge­ros nau­jie­nos iš ra­jo­no va­do­vo lū­pų – jis pa­si­džiau­gė, kad pir­mo­kų šią Rug­sė­jo pir­mą­ją su­gu­žė­jo net dau­giau nei per­nai. Gal tai žen­klas, kad vai­kų skai­čius ra­jo­ne tam­pa sta­bi­lus?

 

Tri­mis ma­žiau

 

D. Ste­po­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad šiuos moks­lo me­tus pa­si­tin­ka tri­mis švie­ti­mo įstai­go­mis ma­žiau nei per­nai – Uk­mer­gės spe­cia­lio­ji mo­kyk­la ir Uk­mer­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“ po re­or­ga­ni­za­ci­jos su­jung­ti į Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­li­ą­ją mo­kyk­lą. Že­mait­kie­mio ir Še­šuo­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ta­po vi­du­ri­nių mo­kyk­lų sky­riais.

Rug­sė­jo pir­mą­ją ra­jo­no mo­kyk­lo­se lau­kta 4546 moks­lei­vių. De­ja, jų šie­met – 286 ma­žiau nei per­nai.

Pa­si­džiaug­ta, kad nors ten­ka ma­žint pe­da­go­gų dar­bo krū­vį, jų skai­čius šie­met ra­jo­ne, pa­ly­gin­ti su per­nai me­tais, ne­si­kei­tė – ra­jo­ne jų dir­ba 757.

 

Mo­ky­to­jų ir tė­vų pa­gal­bi­nin­kas

 

D. Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad nuo­sek­liai per­ei­na­ma prie elek­tro­ni­nio die­ny­no nau­do­ji­mo kaip mo­kyk­los in­for­ma­ci­nės sis­te­mos kū­ri­mo pa­grin­do.

Uk­mer­gės ra­jo­ne nuo rug­sė­jo 1 die­nos elek­tro­ni­nį die­ny­ną nau­doja 8 mo­kyk­los. Tai An­ta­no Sme­to­nos ir Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“, Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Sie­si­kų ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los bei „Ry­to“ spe­cia­lio­ji mo­kyk­la.

Per­nai juos bu­vo įdie­gu­sios 5 mo­kyk­los.

Elek­tro­ni­nį die­ny­ną nau­do­jan­čių mo­kyk­lų mo­ki­nių tė­vai ope­ra­ty­viai ga­li ste­bė­ti, kaip jų vai­kui se­ka­si mo­kyk­lo­je, gau­ti mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­jos, kla­sės va­do­vo in­for­ma­ci­ją. Su­ma­žė­ja dar­bo krū­vis ir mo­ky­to­jams – ne­be­rei­kia tik­rin­ti ar pil­dy­ti po­pie­ri­nių mo­ki­nio pa­sie­ki­mų kny­ge­lių, grei­čiau ga­li­ma pa­ruoš­ti kla­sės ata­skai­tas.

 

Kva­li­fi­ka­ci­ja – dė­me­sio cen­tre

 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šiais moks­lo me­tais ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mui. Pla­nuo­ja­ma įvyk­dy­ti daug Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų. Pe­da­go­gai su­pa­žin­din­ti su šių­me­te dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka.

Pra­ne­ši­mą apie pra­ėju­sių moks­lo me­tų eg­za­mi­nus, jų re­zul­ta­tus, ana­li­zę per­skai­tė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Arū­nas Au­gus­ti­nas.

 

Res­pub­li­ko­je – ge­riau­si

 

Pa­svei­kin­tos ge­riau­sių spor­ti­nių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sios mo­kyk­los.

Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mies­to, kai­mo vi­du­ri­nių ir kai­mo pa­grin­di­nių mo­kyk­lų 2011–2012 moks­lo me­tų spor­to žai­dy­nė­se pir­mą­sias vie­tas už­ėmė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja, Tau­jė­nų vi­du­ri­nė ir Vi­diš­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­los.

Tau­jė­niš­kiai bu­vo pir­mie­ji ne tik ra­jo­ne – už­ėmė I-ąją vie­tą tarp vi­sų res­pub­li­kos kai­mo vi­du­ri­nių mo­kyk­lų. Vi­diš­kių moks­lei­viai – ket­vir­ti tarp ša­lies kai­mo pa­grin­di­nių mo­kyk­lų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų