Rajono keliai – finansavimo įkaitai

Ma­no­ma, kad šie­met ne tik vė­luos, bet ir ge­ro­kai su­ma­žės sa­vi­val­dy­bėms skir­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos. Apie tai kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me kai­mo ben­druo­me­nių ir ra­jo­no va­do­vų pa­si­ta­ri­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms šie­met ga­li bū­ti su­ma­žin­tos 21 pro­cen­tu.

Dis­ku­si­jos su kai­mo ben­druo­me­nė­mis ren­gia­mos kas mė­ne­sį. Šio pa­si­ta­ri­mo pa­grin­di­nė te­ma – pras­ta kai­mo ke­lių būk­lė ir per men­kas jų prie­žiū­rai ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai iš­im­ti­ne nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so vals­ty­bei. Vie­ti­nės reikš­mės vie­šie­ji ke­liai ir gat­vės nuo­sa­vy­bės tei­se – sa­vi­val­dy­bėms, o vi­daus ke­liai – vals­ty­bei, sa­vi­val­dy­bėms, ki­tiems ju­ri­di­niams, fi­zi­niams as­me­nims.

Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je be vals­ty­bi­nių ke­lių yra 1527 km il­gio vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių tin­klas. Iš jų su as­falt­be­to­nio dan­ga – 177 km, su žvy­ro dan­ga – 1130 ir grun­ti­nių – 220 km.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Vy­gin­to Du­baus­ko, prieš po­rą me­tų bu­vo at­lik­ta ra­jo­no vie­ti­nės reikš­mės vie­šų­jų ke­lių tin­klo iš­dės­ty­mo že­mėt­var­kos sche­ma. Taip pat iš­nag­ri­nė­ta se­niū­ni­jų vie­ti­nių vie­šų­jų ke­lių būk­lė.

Pa­aiš­kė­jo, kad pras­čiau­sia pa­dė­tis Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je. Čia net 54,9 proc. ke­lių būk­lė įver­tin­ta blo­gai. Vep­rių se­niū­ni­jo­je 96,7 proc. ke­lių dan­gos – pa­ten­ki­na­mi. Ge­rų ke­lių dau­giau­sia Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je – 34,1 proc.

Vi­so ra­jo­no ke­liai įver­tin­ti taip: ge­ra ke­lių būk­lė – 15,3, pa­ten­ki­na­ma – 67,2, blo­ga – 17,5 pro­cen­to.

Per­nai ir už­per­nai iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų kai­mo se­niū­ni­joms bu­vo skir­ta be­veik mi­li­jo­nas li­tų. Šie­met šios pro­gra­mos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms dar ne­pa­da­lin­tos.

 

Lė­šų su­ma­žės

 

Pa­si­ta­ri­me iš­girs­ta liūd­na prog­no­zė: ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms šie­met ga­li bū­ti su­ma­žin­tos 21 pro­cen­tu, o jų skirs­ty­mas – už­si­tęs­ti. Dėl to vė­luos ir ke­lių re­mon­to dar­bų pra­džia.

„Dau­ge­lio vie­ti­nių ke­lių su žvy­ro dan­ga būk­lė yra pras­ta. Pir­miau­siai bū­ti­nas šių ke­lių grei­de­ria­vi­mas, ta­čiau da­bar, dar ne­iš­ėjus pa­ša­lui, šis dar­bas bū­tų ne­efek­ty­vus, o re­zul­ta­tas trum­pa­lai­kis“, – tei­gė V. Du­baus­kas.

Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to per­nai se­niū­ni­joms ke­lių prie­žiū­rai skir­ta be­veik 382 tūks­tan­čiai li­tų. Dviem pir­mie­siems šių me­tų mė­ne­siams – 112 tūks­tan­čių li­tų.

 

Kal­ti­na se­niū­nus

 

Šiuo me­tu grei­de­ria­vi­mo dar­bų pir­ki­mo są­ly­gos de­ri­na­mos su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vu. Pla­nuo­ja­ma, kad šių dar­bų pir­ki­mas bus at­lik­tas iki ko­vo pa­bai­gos. Skai­čiuo­ja­ma, kad se­niū­ni­jo­se vie­ti­niai ke­liai ir gat­vės grei­de­riuo­ja­mi ke­tu­ris kar­tus per me­tus.

Apie kon­kre­čių vie­ti­nių ke­lių ir gat­vių grei­de­ria­vi­mo bū­ti­nu­mą spren­džia se­niū­nai. Jie tei­gia, kad gau­nant skur­dų fi­nan­sa­vi­mą, grei­de­riuo­ti ten­ka ir re­čiau. Anot Pa­bais­ko se­niū­ni­jos se­niū­no Ge­di­mi­no La­pu­ko, už šiems dar­bams skir­tus pi­ni­gus ten­ka tvar­ky­ti ir van­dens nu­te­kė­ji­mo pra­lai­das.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos se­niū­nas Al­vy­das Grat­kaus­kas iš­sa­kė pro­ble­mą, ky­lan­čią dėl ne­di­dė­jan­čio fi­nan­sa­vi­mo ir ran­go­vų pa­slau­gų įkai­nių ki­li­mo.

Uk­mer­gės kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pa­ste­bi, kad gy­ven­to­jai dėl pras­tų ke­lių daž­niau­siai kal­ti­na se­niū­nus. Prieš se­niū­nus esą „nu­si­tei­kę pik­tai ir prie­šiš­kai“, nes ne­ži­no re­a­lių ke­lių tvar­ky­mo ga­li­my­bių.

Dau­ge­lio nuo­mo­nė su­ta­po, kad prie ke­lių ga­di­ni­mo pri­si­de­da ir miš­ki­nin­kai bei pri­va­tūs miš­kų sa­vi­nin­kai. Pa­va­sa­rį pa­žliu­gu­sius žvyr­ke­lius la­bai ar­do miš­ka­ve­žės ma­ši­nos. Tau­jė­nų se­niū­ni­jos se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė pa­ti­ki­no, kad daug miš­kin­gų vie­to­vių tu­rin­čioms se­niū­ni­joms tai – di­de­lis gal­vos skaus­mas.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ta­ry­bos na­rys Ka­zys Gry­baus­kas pa­ta­rė tar­tis su miš­kų urė­di­ja, kad ri­bo­tų me­die­nos iš­ve­ži­mą pa­čiu kri­tiš­kiau­siu ke­liams – pa­va­sa­ri­nio po­lai­džio me­tu.

Sa­vi­val­dy­bė­je ne­se­niai įkur­to Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vie­na iš funk­ci­jų – dar­bas su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Kai­mo ben­druo­me­nes lie­čian­čius klau­si­mus ku­ruo­jan­ti vy­riau­sio­ji šio sky­riaus spe­cia­lis­tė Jus­ti­na Sta­lio­nė pa­ra­gi­no ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kus kreip­tis rū­pi­mais klau­si­mais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų