Rajono mero byloje – pertrauka

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­vers­ta me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la. Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn jis trau­kia­mas dėl to, jog vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį gal­būt bū­da­mas ne­blai­vus. Ta­čiau pri­trū­kus aiš­ku­mo dėl al­ko­ho­lio ma­tuok­lių rod­me­nų, me­ro būk­lę pa­žei­di­mo me­tu aiš­kin­sis eks­per­tai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu.

By­la A. Ko­pūs­tui bu­vo iš­kel­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 126 straips­nio pir­mą da­lį. Įro­džius me­ro kal­tę, jis bū­tų bau­džia­mas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ne­blai­viam, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

A. Ko­pūs­to vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Land Crui­ser“ Uk­mer­gė­je pa­tru­lia­vę du vil­nie­čiai po­li­ci­nin­kai su­stab­dė lap­kri­čio 25 die­ną 18.12 val. Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li miš­kų urė­di­jos. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją, jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas – 0,81 pro­mi­lės – gir­tu­mas.

 

Gė­rė alaus

 

Pra­šo­mas tei­sė­jo Ri­nal­do Ada­mo­nio, A. Ko­pūs­tas pri­si­mi­nė įvy­kio ap­lin­ky­bes. Pa­sa­ko­jo in­ci­den­to die­ną da­ly­va­vęs ren­gi­ny­je, ku­ria­me iš­gė­rė du ne­di­de­lius bo­ka­lus alaus. Tei­gė ne­ke­ti­nęs iš­kart sės­ti prie vai­ro. Ta­čiau su­ži­no­jęs, kad pa­blo­gė­jo jo ser­gan­čios ma­mos svei­ka­ta, esą tu­rė­jo sku­biai nu­vež­ti jai vais­tų.

Ne­tru­kus jį su­stab­dė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, pa­no­rę pa­tik­rin­ti vai­ruo­to­jo būk­lę. A. Ko­pūs­tui te­ko po­rą kar­tų pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį. Anot jo, al­ko­tes­te­rio rod­me­nys abu kar­tus sky­rė­si: pir­mą kar­tą ro­dė 0,89 pro­mi­lės gir­tu­mą, vė­liau – 0,81. To­dėl jis su­ti­kęs su pa­čių po­li­ci­nin­kų siū­ly­mu vyk­ti į me­di­ci­nos įstai­gą, jei pa­gei­dau­ja „nu­si­sta­ty­ti tik­rą blai­vu­mą“.

02-14-2_straipsnio_2_nuotr

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos in­te­re­sams teis­mo po­sė­dy­je at­sto­va­vo Pa­tru­lių kuo­pos va­das Ar­tu­ras Be­lia­nas.


Me­ro tei­gi­mu, nuo to mo­men­to, kai iš­gė­rė alaus, ga­lė­jo pra­ei­ti apie 15–20 mi­nu­čių. „Jau­čiau­si nor­ma­liai, jo­kio ap­svai­gi­mo, jo­kių pa­ša­li­nių po­jū­čių ne­bu­vo“, – teis­me kal­bė­jo A. Ko­pūs­tas. Į li­go­ni­nę pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo jį nu­ve­žė žmo­na.

Vie­šo­ji įstai­ga Uk­mer­gės li­go­ni­nė yra pa­val­di ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Tei­sė­jas A. Ko­pūs­to tei­ra­vo­si, ko­dėl jis, esą no­rint iš­veng­ti pa­ša­li­nių kal­bų, ne­vy­ko į ku­rio nors ap­lin­ki­nio ra­jo­no gy­dy­mo įstai­gą. Me­ras sa­kė apie tai svars­tęs, ta­čiau su­abe­jo­jęs, ar su­spė­tų ir ne­bū­tų pa­žeis­tas as­mens būk­lės ver­ti­ni­mo lai­ko li­mi­tas.

 

At­ro­dė tvar­kin­gai

 

Į li­go­ni­nę jis at­vy­ko 19.20 val. At­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą ir al­ko­tes­te­riu pa­tik­ri­nus A. Ko­pūs­to būk­lę, pa­aiš­kė­jo, kad jis yra vi­siš­kai blai­vus.

Apie šią pro­ce­dū­rą po­sė­dy­je pa­sa­ko­jo teis­mo iš­kvies­ta liu­dy­ti gy­dy­to­ja Rū­ta Srio­gie­nė. Anot jos, to­kiu at­ve­ju ver­ti­na­mi as­mens iš­vaiz­da ir el­ge­sys, at­lie­ka­mi dė­me­sio kon­cen­tra­ci­jos, ki­ti tes­tai, tik­ri­na­ma svei­ka­tos būk­lė, ima­mi mė­gi­niai. Taip pat nau­do­ja­mas al­ko­ho­lio tik­rin­tu­vas.

Pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą su­ra­šiu­sio pa­rei­gū­no tar­ny­bi­nia­me pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, jog, su­stab­džius vai­ruo­to­ją, įta­ri­mų kė­lė jo su­tri­ku­si kal­ba, ju­de­sių ko­or­di­na­ci­ja. Ta­čiau, gy­dy­to­jos tei­gi­mu, A. Ko­pūs­tui at­vy­kus į li­go­ni­nę, nie­ko pa­na­šaus ne­bu­vo. „Tuo me­tu jis at­ro­dė tvar­kin­gai, ne­si­ju­to jo­kio kva­po, kal­ba bu­vo riš­li. Jis nuo­sek­liai vis­ką pa­pa­sa­ko­jo apie įvy­kį“, – sa­kė ji.

 

„Pro­to­ko­las su­ra­šy­tas pa­grįs­tai“

 

Teis­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Pa­tru­lių kuo­pos va­das Ar­tu­ras Be­lia­nas. Jis įsi­ti­ki­nęs, jog tar­ny­bos pa­tru­liai ne­ap­si­ri­ko dėl to, kad A. Ko­pūs­tas vai­ra­vo ap­gir­tęs. „Tar­ny­ba ma­no, kad pro­to­ko­las su­ra­šy­tas pa­grįs­tai“, – sa­kė pa­rei­gū­nas.

Me­ro ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui su­abe­jo­jus po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu, at­sa­kė, jog apa­ra­tas yra ser­ti­fi­kuo­tas ir pa­ti­ki­mas, o rod­me­nys „ga­na tiks­lūs“.

Tai ne­įti­ki­no ad­vo­ka­to, svars­čiu­sio, jog po­li­ci­jos ir li­go­ni­nės al­ko­tes­te­rių duo­me­nys per­ne­lyg prieš­ta­rin­gi. To­dėl, anot jo, ob­jek­ty­vu­mas šio­je by­lo­je esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ne­įma­no­mas.

 

Abe­jo­nes sklai­dys eks­per­tai

 

V. Ker­snaus­kas ma­no, jog iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes ga­lė­tų pa­dė­ti eks­per­tai.

Teis­mas nu­ta­rė ati­dė­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą ir pa­skir­ti at­lik­ti teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zę. Ją at­liks Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus 1-as teis­mo psi­chiat­ri­jos sky­rius.

Eks­per­tams bus pa­teik­ta by­los me­džia­ga, ku­ria rem­da­mie­si jie aiš­kin­sis, ko­kia bu­vo A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nė bū­se­na pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu. Taip pat pa­ves­ta iš­tir­ti, ko­kio bū­ta gir­tu­mo laips­nio, jei pa­aiš­kė­tų, jog me­ras vai­ra­vo ne­blai­vus.

Su­ži­no­ti eks­per­ti­zės iš­va­das ti­ki­ma­si maž­daug po mė­ne­sio.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų