Rajono merui – teisiniai ir rinkimų rūpesčiai

Ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­to­je ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je teis­mui vėl ne­pa­vy­ko pri­im­ti spren­di­mo. Nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, ne­at­vy­kus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vui. Į ki­tą teis­mo po­sė­dį me­rui teks sku­bė­ti iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir pats.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­lo­je jo ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui daug kas ne­aiš­ku.

By­la A. Ko­pūs­tui bu­vo iš­kel­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 126 straips­nio pir­mą da­lį. Įro­džius me­ro kal­tę, jis bū­tų bau­džia­mas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ne­blai­viam, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

Me­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Land Crui­ser“ Uk­mer­gė­je pa­tru­lia­vę du vil­nie­čiai po­li­ci­nin­kai su­stab­dė per­nai lap­kri­čio 25 die­ną 18.12 val. Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li miš­kų urė­di­jos. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją, jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas – 0,81 pro­mi­lės – gir­tu­mas.

Apie įvy­kio ap­lin­ky­bes A. Ko­pūs­tas pa­sa­ko­jo va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je. Sa­kė in­ci­den­to die­ną da­ly­va­vęs ren­gi­ny­je, ku­ria­me iš­gė­rė du ne­di­de­lius bo­ka­lus alaus. Tei­gė ne­ke­ti­nęs iš­kart sės­ti prie vai­ro. Ta­čiau su­ži­no­jęs, kad pa­blo­gė­jo jo ser­gan­čios ma­mos svei­ka­ta, tu­rė­jo sku­biai nu­vež­ti jai vais­tų.

Ne­tru­kus jo au­to­mo­bi­lį su­stab­džius pa­rei­gū­nams, te­ko po­rą kar­tų pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį. Al­ko­tes­te­rio rod­me­nys abu kar­tus esą sky­rė­si: pir­mą kar­tą ro­dė 0,89 pro­mi­lės, vė­liau – 0,81. Me­rui bu­vo su­ra­šy­tas pa­žei­di­mo pro­to­ko­las.

A. Ko­pūs­tas pa­sa­ko­jo su­ti­kęs su po­li­ci­nin­kų siū­ly­mu vyk­ti į me­di­ci­nos įstai­gą. Į Uk­mer­gės li­go­ni­nę pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo jį nu­ve­žė žmo­na. Kai at­vy­ko, bu­vo pra­ėju­si maž­daug va­lan­da. At­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą ir al­ko­tes­te­riu pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo būk­lę, pa­aiš­kė­jo, kad jis yra vi­siš­kai blai­vus.

 

Su­ra­do kliū­čių

 

Tą­syk teis­me me­ro ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Pa­tru­lių kuo­pos va­das Ar­tu­ras Be­lia­nas tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, jog tar­ny­bos pa­tru­liai ne­ga­lė­jo ap­si­rik­ti. Ta­čiau ad­vo­ka­tas po­li­ci­jos ir li­go­ni­nės al­ko­tes­te­rių duo­me­nis va­di­no per­ne­lyg prieš­ta­rin­gais.

Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus 1-am teis­mo psi­chiat­ri­jos sky­riui bu­vo pa­ves­ta at­lik­ti eks­per­ti­zę. Eks­per­tai tu­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia bu­vo A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nė bū­se­na pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu.

Ga­vus iš­va­das, ki­tas teis­mo po­sė­dis tu­rė­jo įvyk­ti ba­lan­džio 30-ąją. Ta­čiau į Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą tą­syk at­vy­ko tik A. Be­lia­nas. V. Ker­snaus­kas in­for­ma­vo, jog sun­kiai su­sir­gęs me­ras jau ke­lias die­nas gy­do­mas Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je.

Apie by­lą truk­dan­čias nag­ri­nė­ti kliū­tis kal­bė­ta ir šią sa­vai­tę, ant­ra­die­nį, vy­ku­sia­me po­sė­dy­je, ku­ria­me pa­si­ges­ta A. Be­lia­no. Nors jam, anot tei­sė­jo Ri­nal­do Ada­mo­nio, bu­vo įteik­tas šau­ki­mas, pa­rei­gū­nas ne­in­for­ma­vo apie ne­at­vy­ki­mo prie­žas­tis.

Nors Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to ga­li­my­bę by­lą nag­ri­nė­ti ne­da­ly­vau­jant su­in­te­re­suo­tam as­me­niui, po­sė­dį vėl nu­tar­ta ati­dė­ti. V. Ker­snaus­kas ste­bė­jo­si ne tik dėl ne­pa­si­ro­džiu­sio pa­rei­gū­no ar ki­to Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vo. Jis pa­si­ge­do al­ko­ho­lio ma­ta­vi­mo prie­tai­so in­struk­ci­jos, ku­rią A. Be­lia­nas bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs įteik­ti.

 

Aiš­kin­sis ir su pa­rei­gū­nais

 

Ne vis­kas ad­vo­ka­tui aiš­ku ir dėl teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zės ak­to. Eks­per­tai, anot jo, iš­va­das da­rė, va­do­vau­da­mie­si al­ko­tes­te­rio rod­me­ni­mis ir pa­rei­gū­nų ne­va ap­ta­kiai api­bū­din­tos ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo būk­lės ap­ra­šu. „Kva­pas gal ir bu­vo – juk alų gė­rė, bet kad nuo 0,8 pro­mi­lės su­tri­ko kal­ba, ko­or­di­na­ci­ja... Bū­na 3 pro­mi­lės – tie pa­tys pas žmo­gų po­žy­miai“, – svars­tė ad­vo­ka­tas.

Jam at­ro­do, kad bū­tų tiks­lin­ga į teis­mą pa­kvies­ti ne tik eks­per­ti­zės at­sto­vą, bet ir abu pa­rei­gū­nus, ku­rie da­ly­va­vo su­stab­dant A. Ko­pūs­tą, su­ra­ši­nė­jo pro­to­ko­lą, nu­ša­li­ni­mo ak­tą. Ko­dėl jį, anot ad­vo­ka­to, ra­šė be­maž va­lan­dą – jam ir­gi ne­aiš­ku, kaip ir tai, ko­dėl pa­tys pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­jo ne­ve­žė į gy­dy­mo įstai­gą.

V. Ker­snaus­kas pra­šė ati­dė­ti teis­mo po­sė­dį, už­tik­ri­nant mi­nė­tų as­me­nų da­ly­va­vi­mą bei ga­li­my­bę iš anks­to su­si­pa­žin­ti su prie­tai­so do­ku­men­tu.

 

Ar­tė­ja se­na­tis

 

Šios by­los nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gė ge­gu­žės 25 die­ną. Ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da ga­li bū­ti ski­ria­ma ne vė­liau kaip per še­šis mė­ne­sius nuo tei­sės pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo die­nos ar­ba per še­šis mė­ne­sius nuo jo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos.  Ta­čiau pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­so tvar­ką teis­mas ter­mi­ną ga­li pra­tęs­ti ne il­giau kaip me­tams. Pa­sak tei­sė­jo R. Ada­mo­nio, ge­gu­žę me­ras bu­vo ne­dar­bin­gas ir ne­bu­vo ži­no­ma, ka­da ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas bus nu­trauk­tas. To­dėl A. Ko­pūs­to by­los ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas iki lap­kri­čio pa­bai­gos.

Lap­kri­tį šio­je by­lo­je su­ei­tų ir se­na­ties ter­mi­nas. „Jei teis­mas per me­tus ne­iš­nag­ri­nė­jo, fak­tiš­kai reik­tų by­lą nu­trauk­ti, ir at­sa­ko­my­bės klau­si­mas ta­da ne­be­spren­džia­mas“, – ko­men­ta­vo tei­sė­jas.

 

Į po­sė­dį – po rin­ki­mų

 

Kol kas lau­kia­ma dar vie­no teis­mo po­sė­džio, ku­ris nu­ma­ty­tas spa­lio 15 die­ną. Ta­čiau jo iš­va­ka­rė­se me­ro lau­kia ki­tas svar­bus įvy­kis – Sei­mo rin­ki­mai, ku­riuo­se jis da­ly­vau­ja su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Jos skel­bia­ma­me kol kas pre­li­mi­na­ria­me dau­gia­man­da­čia­me par­ti­jos ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­še A. Ko­pūs­tas ra­jo­nui at­sto­vau­ja kar­tu su LVŽS Uk­mer­gės sky­riaus val­dy­bos na­re Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­ne.

LVŽS sek­re­to­ria­to at­sto­vė Kris­ti­na Kir­slie­nė in­for­ma­vo, jog par­ti­jos ta­ry­ba kol kas ne­pa­tvir­ti­no ga­lu­ti­nio są­ra­šo. Šiuo me­tu vyks­ta vi­di­nis jo rei­tin­ga­vi­mas, ku­rio re­zul­ta­tai bus pa­grin­das ei­liš­ku­mui su­da­ry­ti. Tai pa­aiš­kės rug­pjū­čio pa­bai­go­je. Kol kas, anot jos, anks­ti kal­bė­ti ir apie par­ti­jos kan­di­da­tus vien­man­da­ti­nin­kus Uk­mer­gės apy­gar­do­je.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų