Rajono mokyklos tuštėja

Rug­sė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis kas­met su­skam­ba vis tuš­tes­nėms mo­kyk­loms. Ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos. Kai ku­rias ra­jo­no mo­kyk­las per­tvar­ka pa­lie­tė itin skau­džiai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ugdymo įstaigų pertvarka neišvengiama dėl mokinių mažėjimo.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, jog ra­jo­no mo­kyk­lų tin­klas kei­čia­si kar­di­na­liai.

Pas­ku­ti­nes abi­tu­rien­tų lai­das iš­lei­do Už­upio ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­rios tam­pa pa­grin­di­nė­mis. Abie­jo­se kom­plek­tuo­ja­ma po vie­ną 9-ą ir po vie­ną 10-ą kla­ses. „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je šiais moks­lo me­tais lau­kia­ma 520, Už­upio – apie 450 moks­lei­vių. Kiek tiks­liai jų mo­ky­sis šio­se įstai­go­se, bus aiš­ku po rug­sė­jo 1-osios.

Pe­da­go­gai ne­sle­pia – ru­de­nį į mo­kyk­las at­eis su di­de­le nos­tal­gi­ja. Teks su­si­gy­ven­ti ir iš­mok­ti dirb­ti ge­ro­kai tuš­tes­nė­se pa­tal­po­se. Ve­dė­ja už­si­mi­nė, jog svars­to­ma jas pri­tai­ky­ti tech­no­lo­gi­jų dar­bams, po­pa­mo­ki­nei veik­lai, bū­re­liams. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė steig­ti Jau­ni­mo mo­kyk­los, ne­be­su­ren­kan­čios rei­kia­mo mo­ki­nių skai­čiaus, sky­rių.

Prieš­mo­kyk­li­nę 4 va­lan­dų gru­pę siū­ly­ta įkur­ti „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je. Jo­je tu­ri bū­ti 20 vai­kų, ta­čiau tiek su­rink­ti ne­pa­vy­ko. To­kio am­žiaus vai­kai pa­pras­tai lan­ko ki­tas iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas.

Su­rink­ti duo­me­nys ro­do, jog apie 50 proc. iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ap­skri­tai nie­ko ne­lan­ko. Be to, su se­niū­ni­jų pa­gal­ba per­žiū­rint są­ra­šus, aiš­kė­ja, kad daug vai­kų gy­ve­na už­sie­ny, nors pri­re­gist­ruo­ti čia.

 

Ma­žė­ja tūks­tan­čiais

 

Skai­čiuo­ja­ma, jog mo­ky­tis į ra­jo­no mo­kyk­las at­ei­nan­čių­jų kas­met bū­na tri­mis šim­tais ma­žiau. 2500 – tiek vai­kų ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo per sep­ty­ne­rius me­tus.

Šie­met šio­se įstai­go­se, ku­rių, skai­čiuo­jant kar­tu su jų sky­riais, ra­jo­ne lie­ka 18, lau­kia­ma 4500 mo­ki­nių. Tarp jų – per 300 pir­mo­kų, ta­čiau ar tiek su­si­rinks, pa­aiš­kės rug­sė­jo pra­džio­je.

Ve­dė­ja sa­ko, jog vie­no­je mo­kyk­lo­je po ke­tu­rias–pen­kias ati­tin­ka­mo am­žiaus moks­lei­vių kla­ses, kaip anks­čiau, ne­be­bū­na. Kad ir pir­mo­kų – daž­niau­siai for­muo­ja­mos ko­kios dvi kla­sės. Pa­vyz­džiui, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je šie­met kom­plek­tuo­ja­ma vie­na pir­mo­kė­lių kla­sė, Duks­ty­nos, ku­ri pa­gal vai­kų skai­čių yra vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne, – trys.

Kad kla­sė bū­tų su­kom­plek­tuo­ta, jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 22 ir ne dau­giau kaip 24 pra­di­nu­kai. Ne pra­di­nė­je kla­sė­je – ne dau­giau kaip 30 moks­lei­vių. Vie­na kai­mo mo­kyk­los kla­sė su­da­ro­ma iš 10–15 mo­ki­nių. Pri­ima­mų­jų mo­ky­tis skai­čius pri­klau­so nuo mo­kyk­los ti­po.

 

Nau­jo­vės – gru­pė­se

 

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Ba­ku­čio­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šie­met ug­dy­mo įstai­go­se taip pat lau­kia­ma 984 iki­mo­kyk­li­nu­kų (iki 6 m.) bei 258 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų (nuo 6 m.). Juos pla­nuo­ja­ma ug­dy­ti 78 gru­pė­se.

Stei­gia­ma nau­ja iki­mo­kyk­li­nė 4 va­lan­dų gru­pė Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­je. Gru­pę, ku­rios pa­tal­pos jau įren­gi­nė­ja­mos, lan­kys 9 vai­kai. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus iki­mo­kyk­li­nės gru­pės dar­bo lai­ką pla­nuo­ja­ma pra­tęs­ti iki 8 va­lan­dų. Jo­je bus su­da­ry­tos są­ly­gos vai­kų mai­ti­ni­mui, po­il­siui.

 

Dau­giau gim­na­zis­tų

 

Vi­du­ri­nė­mis iki 2014 me­tų dar lie­ka Žel­vos, Vep­rių, Tau­jė­nų, Sie­si­kų mo­kyk­los. Pas­ta­rą­ją, su­kom­plek­ta­vus dvi 11 kla­ses bei ak­re­di­ta­vus ug­dy­mo pro­gra­mą, svars­to­ma re­or­ga­ni­zuo­ti į gim­na­zi­ją. Tai, anot D. Ste­po­na­vi­čie­nės, pir­miau­sia pri­klau­sys nuo mo­ki­nių skai­čiaus.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja, ku­ri da­bar vyk­dys ir su­au­gu­sių­jų vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, nuo ru­dens pla­nuo­ja ug­dy­ti 450, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja – dau­giau kaip 480 gim­na­zis­tų. Pas­ta­ro­ji šie­met „pa­di­dė­ja“ vie­na vie­nuo­lik­ta kla­se.

 

Gim­na­zi­ja – Už­upy­je?

 

Mies­te ne­be­li­kus vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, tin­klo per­tvar­ka pa­lie­tė jų vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nius. D. Ste­po­na­vi­čie­nė pri­pa­žįs­ta, jog dau­ge­liui klau­si­mų li­gi šiol ke­lia su re­for­ma sie­ja­mas ati­tin­ka­mų įstai­gų sta­tu­sas.

Re­or­ga­ni­za­ci­ja įpa­rei­go­jo su­skirs­ty­ti ug­dy­mo įstai­gas pa­ko­po­mis, o po 2015-ųjų ne­be­pa­lik­ti vi­du­ri­nių mo­kyk­lų. Kal­bant apie vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tei­kian­čią gim­na­zi­ją Uk­mer­gė­je, iš pat pra­džių, pa­sak ve­dė­jos, bu­vo svars­ty­ta apie is­to­ri­nį pa­sta­tą, sie­ja­mą su pre­zi­den­tu An­ta­nu Sme­to­na ir moks­lo tra­di­ci­jo­mis. Gim­na­zi­ja tu­rė­jo tap­ti vie­ta, skir­ta la­bai mo­ty­vuo­tiems vai­kams. Vė­liau šis sta­tu­sas taip pat su­teik­tas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus mo­kyk­lai, ku­ri vi­sa­da pa­si­žy­mė­jo stip­riais re­zul­ta­tais.

Ben­dras ra­jo­no mo­ki­nių skai­čius, anot ve­dė­jos, lei­do gal­vo­ti apie to­kią ga­li­my­bę ir Už­upy­je – per­tvar­kos pla­ne kal­bė­ta apie tris gim­na­zi­jas. Ta­čiau ke­ti­ni­mus su­grio­vė mig­ra­ci­jos nu­lem­tas žy­mus vai­kų su­ma­žė­ji­mas. Tiks­li­nant pla­ną pa­aiš­kė­jo, jog rei­kia­mas gim­na­zis­tų skai­čius ne­su­si­da­rys.

 

Jung­tų į vie­ną

 

Įgy­ven­di­nant pla­ną, at­si­žvelg­ta ir į ben­druo­me­nės na­rių ar­gu­men­tus. Vie­nai iš Už­upy­je esan­čių mo­kyk­lų ta­pus gim­na­zi­ja, jos pra­di­nu­kams il­gė­tų ke­lias į mo­kyk­lą. Tai – rū­pes­tis tė­vams. Be to, pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, vie­nas per­tvar­kos tiks­lų – kad pra­di­nu­kams mo­kyk­la bū­tų ar­čiau­siai na­mų.

Svars­ty­ta ir apie vai­kus iš kai­mo vie­to­vių. Jų da­bar abie­jo­se gim­na­zi­jo­se mo­ko­si apie 30–40 proc. Mo­ky­mo­si ne mies­to pa­kraš­ty pa­to­gu­mai ly­gin­ti su au­to­bu­sų sto­ties vie­ta, cen­tre su­telk­to­mis ki­to­mis edu­ka­ci­nė­mis veik­lo­mis. „Bu­vo ap­tar­ta dau­gy­bė va­rian­tų ir nu­spręs­ta, jog ma­žes­nė blo­gy­bė, kai abi gim­na­zi­jos bus cen­tre“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja. Ap­skri­tai, anot jos, jei­gu vai­kų to­liau taip ma­žės, net­gi ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė at­ei­ty su­jung­ti abi gim­na­zi­jas.

 

Pri­klau­so nuo pa­žy­mių

 

Kai ku­riems tė­vams, dar pa­va­sa­rį su­ži­no­ju­siems apie ne­pa­ten­kin­tus pra­šy­mus, ne­aiš­ki ir pri­ėmi­mo mo­ky­tis į gim­na­zi­jas tvar­ka. D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, jog tai pri­klau­so nuo pa­žy­mių vi­dur­kio, ku­ris tu­ri bū­ti kuo di­des­nis: „Tarp gim­na­zi­jų tu­ri bū­ti kon­ku­ren­ci­ja, kad iš­lai­ky­tu­me tin­klą, o ir vai­kus rei­kia pa­ska­tin­ti.“

No­rint į gim­na­zi­ją sto­ti bai­gus aš­tuo­nias kla­ses, bū­ti­nas tam tik­ras pa­sie­ki­mų ly­gis. Ga­li­my­bę at­ei­ti į 11 kla­sę gim­na­zi­jo­je tu­ri bai­gu­sie­ji de­šimt kla­sių. Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą taip pat tei­kia Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­rius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų