Rajono savivaldybėje ūžia permainų vėjai

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lau­kia di­de­lės per­mai­nos – iš es­mės kei­čia­ma jos struk­tū­ra. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės pa­reng­tą re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą ki­tą sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ro­je su­pla­nuo­tos per­mai­nos.

Apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos re­or­ga­ni­za­ci­ją pra­bil­ta jau rug­sė­jį. Tuo­met su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rios už­duo­tis bu­vo iš­si­aiš­kin­ti, ar vi­si sky­riai mak­si­ma­liai at­lie­ka sa­vo funk­ci­jas, ar vie­no­dai už­im­ti jų spe­cia­lis­tai. Pas­ta­rie­ji ga­vo už­duo­tį vi­są mė­ne­sį fik­suo­ti sa­vo dar­bo die­ną mi­nu­čių tiks­lu­mu.

 

Sie­kia op­ti­mi­za­ci­jos

 

Dar­bo gru­pė su­ren­gė 9 po­sė­džius, ku­rių me­tu iš­nag­ri­nė­jo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jas. Iš­klau­sy­ta sky­rių ve­dė­jų nuo­mo­nė apie esa­mą si­tu­a­ci­ją sky­riuo­se, ry­šius tarp sky­rių.

Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad at­ski­rų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių bei jų dar­buo­to­jų dar­bo krū­vis pa­si­skirs­tęs ne­to­ly­giai, kai ku­rios funk­ci­jos ne­vyk­do­mos ar­ba dub­liuo­ja­si.

Re­mian­tis šiais duo­me­ni­mis bei ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiais, pa­reng­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros pro­jek­tas.

 

Spė­ja ir į tur­gų

 

Re­or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­riu­mi lai­ko­mas ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ti­ki­na, jog per­tvar­ką pa­dik­ta­vo laik­me­tis – vi­so­se veik­los sri­ty­se pa­dau­gė­jus pro­gra­mų bei so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, pa­dau­gė­jo ir sa­vi­val­dy­bės at­lie­ka­mų funk­ci­jų. Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra yra to­kia, kad ne­lei­džia op­ti­ma­liai pa­si­nau­do­ti vi­sų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja.

„Ne pa­slap­tis – ne vi­si dar­buo­to­jai vie­no­dai už­im­ti. Kai ku­rie spė­ja ir į tur­gų, kir­pyk­lą dar­bo me­tu su­laks­ty­ti. Tai pa­aiš­kė­jo po dar­bo fo­to­gra­fi­jų ana­li­zės. Kai ku­rių sky­rių dar­bas la­bai pe­ri­odiš­kas – čia jie už­si­ver­tę dar­bu, čia ne­tu­ri ką veik­ti“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Jis ti­ki­na, jog bū­ti­ny­bę sky­rius ir jų funk­ci­jas su­skirs­ty­ti iš nau­jo ma­to ne vie­nas ta­ry­bos na­rys ir pa­tys ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.

„Dar­bo gru­pės su­dė­ty­je – ir po­zi­ci­jos, ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Šis re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tas – ben­dras jų dar­bo re­zul­ta­tas“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

 

Ju­dins ne vi­sus

 

Iš be­maž dvi­de­šim­ties sa­vi­val­dy­bės sky­rių ir tar­ny­bų ke­ti­na­ma ne­ju­din­ti tik Fi­nan­sų, Švie­ti­mo ir spor­to bei ne­se­niai įsteig­to Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių.

Ne­daug po­ky­čių ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je – prie jo pri­jun­gia­mas jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus eta­tas.

Ki­tur lau­kia įvai­rios per­mai­nos – nuo nau­jo pa­va­di­ni­mo iki eta­tų skai­čiaus ir kai ku­rių funk­ci­jų pa­si­kei­ti­mo ar pa­pil­do­mų at­si­ra­di­mo.

Nors po­ky­čių tiks­las – ne eta­tų ma­ži­ni­mas, o dar­bo op­ti­mi­za­ci­ja, R. Ba­ra­vy­kas ne­nei­gia, kad ke­le­tą dar­buo­to­jų at­leis­ti teks. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta 196,5 eta­to. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų lik­ti 194,5.

 

Apie nau­jo­ves ne­in­for­ma­vo

 

Ruo­šiant ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros mo­de­lį, bu­vo re­mia­ma­si ir po­kal­biais su sky­rių ve­dė­jais apie sky­rių dar­bą, san­ty­kius su ki­tais sky­riais bei funk­ci­jų to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bes.

Ta­čiau vi­ce­me­ras ne­nei­gia, jog ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tas – jiems ne­bu­vo pri­sta­ty­tas. „Gal kai ku­riems iš jų ir staig­me­na, nes iš­va­dų po dis­ku­si­jų ne­pa­tei­ki­nė­jo­me“, – pa­aiš­ki­no R. Ba­ra­vy­kas. Apie lau­kia­mas nau­jo­ves ne­bu­vo in­for­muo­ti ir spe­cia­lis­tai.

Pa­sak vi­ce­me­ro, kei­čiant eta­tų skai­čių pir­miau­sia bus per­ve­da­mi spe­cia­lis­tai iš ki­tų sky­rių. Į kai ku­rias pa­rei­gy­bes dar­buo­to­jai bus pri­im­ti kon­kur­so bū­du.

Kai tik ta­ry­ba pa­tvir­tins nau­ją­ją ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, bus skel­bia­mas kon­kur­sas kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to pa­rei­goms už­im­ti.

 

Du į vie­ną

 

Vie­to­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo stei­gia­mas Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius (5 eta­tai). Ja­me stei­gia­mas dar pa­pil­do­mas sta­ty­bos in­ži­nie­riaus eta­tas.

Per­tvar­ka nu­ma­to­ma Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riu­je. Kei­sis ne tik pa­va­di­ni­mas – Tur­to ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius (6 eta­tai), bet ir nau­jo sky­riaus nuo­sta­tai. Jie bus pa­pil­dy­ti įpa­rei­go­ji­mu ves­ti vi­so sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­tą, įskai­tant ir se­niū­ni­jų tur­tą. Taip ke­ti­na­ma iš­veng­ti tur­to ap­skai­tos ne­tiks­lu­mų, nes šiuo me­tu tas pats dar­bas at­lie­ka­mas tri­juo­se – Fi­nan­sų, Sa­vi­val­dy­bės ūkio ir Bu­hal­te­ri­jos sky­riuo­se.

Ju­ri­di­nis ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riai tu­rė­tų bū­ti su­jung­ti į vie­ną – Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių (6 eta­tai). Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je su­ma­žės vie­nu eta­tu. Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, šių sky­rių dar­bas pa­na­šus tuo, kad „abie­juo­se daug ju­ri­di­nio dar­bo“.

Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rių ke­ti­na­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riu­mi. Nau­jas da­ri­nys – Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius (8 eta­tai). Iki šiol Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riu­je bu­vo įsteig­ti 5, o Sa­vi­val­dy­bės ūkio – 9 eta­tai.

Šių sky­rių jung­tį nu­lė­mė dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jų ana­li­zė. Mat pa­aiš­kė­jo, jog Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai nė­ra pa­kan­ka­mai ap­krau­ti. To­dėl ma­no­ma, kad bū­tų tiks­lin­ga su­jung­ti du sa­vi­val­dy­bės sky­rius ir per­žiū­rė­ti vi­sų dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus.

 

Jung­sis ir mai­šy­sis

 

Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą ke­le­tas Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų per­eis į ki­tus sky­rius. Šio sky­riaus funk­ci­jų su­ma­žė­jo, nes nuo šių me­tų sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to ir vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ko­or­di­na­vi­mas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos per­kel­tas į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją.

Ben­drąjį sky­rių nu­ma­to­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ar­chy­vu (18 eta­tų, iš jų 10 – Ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bo­je). Ar­chy­ve eta­tų su­ma­žės nuo 2 iki 1.

Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riu­je (3 eta­tai) pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus stei­gia­mas nau­jas eta­tas.

For­muo­ja­mas nau­jas In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­rius (3 eta­tai), ku­ria­me dirbs in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tai.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius (5 eta­tai) su­si­da­rys re­for­muo­jant In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­rių. Nau­ja­ja­me pla­nuo­ja­ma steig­ti sta­ty­bos in­ži­nie­riaus eta­tą.

Už­sie­nio ry­šiai bū­tų pa­ves­ti Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riui (4 eta­tai). Da­bar esa­mas Kul­tū­ros sky­rius per­tvar­ko­mas, jam pa­ve­dant at­lik­ti už­sie­nio ir vie­šų­jų ry­šių funk­ci­jas.

 

Pri­si­mi­nė funk­ci­jas

 

Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius (5 eta­tai) pe­rims da­lį da­bar­ti­nio Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus funk­ci­jų. Ja­me stei­gia­mas nau­jas kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to eta­tas bei pri­jun­gia­mi sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ne­pri­klau­sę jo­kiems sky­riams, – spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai ir dar­bų sau­gai bei prieš­gais­ri­nei ap­sau­gai.

Šie pa­rei­gū­nai nag­ri­nės ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. R. Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad šios funk­ci­jos iki šiol tin­ka­mai ne­vyk­dy­tos.

Mo­kes­čių sky­rius per­tvar­ko­mas į Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­rių (5 eta­tai). Nau­jojo funk­ci­ja – vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bė­je skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių ana­li­zę, pa­grįs­tu­mą ir su­rin­ki­mą.

 

Dar­bo pa­dau­gės

 

Po re­for­mos „pū­sis“ So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius (16 eta­tų). Šiuo me­tu čia įsteig­ta 12 eta­tų. Taip nu­tar­ta nuo­lat dau­gė­jant pa­ra­mos ga­vė­jų ir vyk­do­mų nau­jų pro­gra­mų.

Šiam sky­riui pri­ski­ria­mas ir  sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo eta­tas.

R. Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad nuo­la­ti­nė in­te­re­san­tų ap­gul­tis įstai­gos ko­ri­do­riu­je įro­do, kad rei­kia dau­giau spe­cia­lis­tų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad šie­met gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas pa­dau­gės 600 šei­mų.

Be to, nuo lie­pos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius tu­rės kom­pen­suo­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams iš­lai­das, su­si­ju­sias su skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos įve­di­mu. Ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma apie 5200 šei­mų, ku­rios ga­lės gau­ti to­kias iš­mo­kas.

 

Nau­jas da­ri­nys

 

Ne­pai­sant kil­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kių val­di­nin­kų, ku­riems at­ly­gi­ni­mai bus mo­ka­mi iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės, dau­gės.

Šių me­tų ra­jo­no biu­dže­te bus nu­ma­ty­tos lė­šos dar vie­no nau­jo sa­vi­val­dy­bė­je ku­ria­mo da­ri­nio funk­cio­na­vi­mui. For­muo­ja­ma­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Sek­re­to­ria­te bus stei­gia­mi trys eta­tai – ve­dė­jo, sek­re­to­riaus ir re­fe­ren­to-vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to.

Ga­li­my­bę steig­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Sek­re­to­ria­tą nu­ma­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas.

Pa­grin­di­nės Sek­re­to­ria­to funk­ci­jos – reng­ti ir pro­to­ko­luo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, or­ga­ni­zuo­ti ir pro­to­ko­luo­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių po­sė­džius, pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro, vi­ce­me­ro dar­bą, tvar­ky­ti jų dar­bot­var­kes.

Šio struk­tū­ri­nio vie­ne­to dar­buo­to­jai teiks in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bą ra­jo­no gy­ven­to­jams, kon­tro­liuos, kaip vyk­do­mi me­ro po­tvar­kiai, ta­ry­bos spren­di­mai.

 

Re­or­ga­ni­za­ci­ja se­niū­ni­joje

 

Se­niū­ni­jų dar­bo op­ti­mi­za­vi­mas – ki­tas per­tvar­kos eta­pas. Jis tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų at­lie­ka­mos dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos.

Į klau­si­mą, ar po re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų, R. Ba­ra­vy­kas at­sa­kė, jog „kaž­kiek lė­šų ma­no­ma su­tau­py­ti“. Kiek – dar anks­ti kal­bė­ti. Vis tik pa­grin­di­nė per­tvar­kos es­mė – to­ly­ges­nis funk­ci­jų pa­da­li­ji­mas tarp sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų