Realybė liūdnesnė nei prognozės

Liūd­nos prog­no­zės, kad šie­met ra­jo­no mo­kyk­los su­ma­žės tri­mis šim­tais moks­lei­vių, pa­si­ro­dė be­san­čios dar liūd­nes­nės. Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, mo­kyk­lų du­rų ne­at­vė­rė be­veik ke­tu­ri šim­tai mo­ki­nių. Di­džiu­lis gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­di­nin­kams – iš­tuš­tė­ję mo­kyk­lų pa­sta­tai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyriaus pastatas liko tuščias.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad mo­ki­nių ma­žė­ja jau ke­lio­li­ka me­tų. Ta­čiau to­kio ka­tast­ro­fiš­ko tuš­tė­ji­mo iki šiol ne­bū­ta.

Ra­jo­no 21 mo­kyk­los ir 8 pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių slenks­tį šie­met per­žen­gė 4854 mo­ki­niai – 394 ma­žiau nei per­nai.

Į mo­kyk­las šie­met at­ėjo 133 pir­mo­kais ma­žiau nei jas bai­gė dvy­lik­to­kų.

Net 205 de­šimt kla­sių bai­gu­sių­jų ne­pa­no­ro tęs­ti moks­lų. Da­lis jų iš­vy­ko į ki­tų ra­jo­nų pro­fe­si­nes mo­kyk­las, 137 – pa­pil­dė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų  ir ver­slo mokyklos mo­ki­nių gre­tas.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų duo­me­ni­mis, iš­vy­ki­mą iš ša­lies de­kla­ra­vo per 30 moks­lei­vių.

Šie­met iš­tuš­tė­jo be­veik vi­sos mo­ky­mo įstai­gos. Tik vie­na Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li pa­si­džiaug­ti „prie­au­giu“. Ją lan­kys pen­kiais gim­na­zis­tais dau­giau, nei per­nai.

Prieš pat moks­lo me­tų pra­džią pa­aiš­kė­jo, kad teks už­da­ry­ti Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los Re­čio­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių. De­šimt pra­di­nu­kų au­to­bu­sė­liu pa­vėžė­ja­mi į Duks­ty­nos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Vai­kus leis­ti į jung­ti­nę kla­sę ne­su­ti­ko jų tė­ve­liai. Per­nai čia dar mo­kė­si 15 vai­kų.

Že­mait­kie­mio pa­grin­di­nė mo­kyk­la taip pat ties iš­tuš­tė­ji­mo ri­ba. Nors pla­nuo­ta, kad čia mo­ky­sis 28 moks­lei­viai, pra­si­dė­jus moks­lo me­tams į mo­kyk­lą te­su­si­rin­ko 25. Pra­ei­tais me­tais ją lan­kė 39 vai­kai.

Še­šuo­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los gre­tos pra­re­tė­jo 8 mo­ki­niais. Per­nai jų čia mo­kė­si 40.

Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­la šie­met su­lau­kė 35 moks­lei­vių – de­šim­čia ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais moks­lo me­tais.

 

Ma­žės ir pe­da­go­gų

 

Per­nai ra­jo­no mo­kyk­lo­se dir­bo 775 mo­ky­to­jai. Ma­žė­jant moks­lei­vių, re­tė­ja ir pe­da­go­gų gre­tos. Iki spa­lio mė­ne­sio vi­sos mo­kyk­los tu­ri pri­sta­ty­ti Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tams duo­me­nis apie pe­da­go­gų skai­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad są­ra­šas bus trum­pes­nis.

La­biau­siai šią pro­ble­mą ti­ki­ma­si su­švel­nin­ti ma­ži­nant pe­da­go­gų dar­bo krū­vį. Da­lis mo­ky­to­jų jau per­nai tu­rė­jo ma­žes­nį nei mi­ni­ma­lų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą 18 sa­vai­ti­nių va­lan­dų krū­vį. „Ra­jo­ne ne­li­ko nė vie­no mo­ky­to­jo, ku­rio dar­bo krū­vis vir­šy­tų 36 va­lan­das per sa­vai­tę“, – sa­ko ve­dė­ja.

Pa­gal mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mus, dirb­ti to­kiu krū­viu lei­di­mą ga­li duo­ti tik sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas. Ma­žes­nį nei 36 va­lan­dų per savaitę dar­bo krū­vį ga­li skir­ti mo­kyk­los va­do­vas.

Ne­ma­žai ra­jo­no pe­da­go­gų „pa­mo­kau­ja­si“ ke­lio­se mo­kyk­lo­se. Jų dar­bo die­nos gra­fi­kas su­pla­nuo­ja­mas taip, kad mo­ky­to­jas spė­tų iš vie­nos įstai­gos nu­vyk­ti į ki­tą. Nors dėl to dėl to nu­ken­čia ug­dy­mo ko­ky­bė, ki­tos iš­ei­ties kol kas ne­ran­da­ma.

 

Rū­pes­tis – tuš­ti pa­sta­tai

 

Dau­giau kaip šim­to mo­ki­nių šie­met ne­te­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la, be­veik šim­tu su­ma­žė­jo Už­upio vi­du­ri­nė­je. O juk šių mo­kyk­lų pa­sta­tų re­no­va­ci­jai bu­vo skir­ti mi­li­jo­nai...

Anot ve­dė­jos, mo­kyk­los sta­ty­tos di­des­niam skai­čiui vai­kų, ta­čiau tai bu­vo prieš dvi­de­šimt ir dau­giau me­tų. Šiuo me­tu – ki­ti rei­ka­la­vi­mai. Pa­gal juos dau­giau plo­to ski­ria­ma moks­lei­viui, įren­gi­nė­ja­mos spe­cia­li­zuo­tos kla­sės.

Dėl vai­kų ma­žė­ji­mo mo­kyk­lų pa­sta­tų re­mon­to tik­rai ne­ke­ti­na­ma at­si­sa­ky­ti. Pa­raiš­ka jau pa­teik­ta Žel­vos bei Tau­jė­nų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų re­no­va­ci­jai at­lik­ti.

Kur kas di­des­nis gal­vos skaus­mas – ką da­ry­ti su už­da­ry­tų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių pa­tal­po­mis.

Šie­met tuš­čias pa­si­li­ko „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kų kor­pu­sas. Vi­si vai­kai iš jo per­kel­ti į pa­grin­di­nį mo­kyk­los pa­sta­tą.

Ša­lia vai­kų glo­bos na­mų esan­tis iš­tuš­tė­jęs bu­vęs pra­di­nu­kų kor­pu­sas – daug me­tų ne­re­mon­tuo­tas. Jam kol kas ne­sėk­min­gai ieš­ko­ma nuo­mi­nin­kų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų