Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ap­skri­ty­je, kad šis iš­nag­ri­nė­tų, ar Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­ba, pa­tvir­ti­nu­si nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ne­pa­žei­dė LR tei­sės ak­tų.

Pa­sak ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Arū­no Du­dė­no, opo­zi­ci­ja sa­vo pro­gra­mo­je įvar­di­no Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros re­for­mos bū­ti­ny­bę, ta­čiau vyk­dant ją ne­si­ti­kė­jo to­kio at­sai­naus val­dan­čių­jų vals­tie­čių liau­di­nin­kų ir li­be­ral­cen­tris­tų el­ge­sio.

A. Du­dė­no įsi­ti­ki­ni­mu, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros per­tvar­ka vir­to vi­siš­ku cha­o­su, nes ta­ry­bos na­riams ne­bu­vo pa­teik­ta svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja – kiek kai­nuos re­or­ga­ni­za­ci­ja, ko­kia bus pa­siek­ta nau­da, ko­kiais Dar­bo ko­dek­so straips­niais bus va­do­vau­ja­ma­si.

„Nors vie­šai pa­skelb­ta, kad vyks re­or­ga­ni­za­ci­ja, sku­biai su­ren­gus ga­li­mai ne­skaid­rų kon­kur­są, pri­im­ta dirb­ti vie­no sky­riaus ve­dė­ja. Ne­sun­ku at­spė­ti, ko­dėl taip bu­vo pa­si­elg­ta“, – sa­ko ta­ry­bos na­rys.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, su­si­da­ro vaiz­das, kad re­for­ma da­ro­ma tik dėl re­for­mos. Ne­aiš­ku, nei kiek ji kai­nuos, nei kiek duos nau­dos.

Be to, bū­tų lo­giš­ka vie­nu kar­tu per­žiū­rė­ti ir to­bu­lin­ti vi­są ad­mi­nist­ra­ci­nį apa­ra­tą, tuo tar­pu vyk­dant šią re­for­mą vi­sai ne­bu­vo per­žiū­rė­tos se­niū­ni­jų veik­los to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bės.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai ke­ti­na kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ją, kad ši iš­nag­ri­nė­tų, ko­dėl įgy­ven­di­na­ma pro­gra­ma „įdar­bink sa­vus“, ku­rios me­tu ga­li­mai pro­te­guo­ja­mi val­dan­čių par­ti­jų at­sto­vai įsi­dar­bi­nant vie­no­se ar ki­to­se įstai­go­se ar įmo­nė­se.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros po­ky­čių ini­cia­to­rius vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas tei­gia, jog šios per­mai­nos vyk­do­mos sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą. Esą to­kią per­tvar­ką pa­dik­ta­vo pats laik­me­tis – vi­so­se veik­los sri­ty­se pa­dau­gė­jus vyk­do­mų pro­gra­mų bei gy­ven­to­jų-so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, pa­dau­gė­jo sa­vi­val­dy­bės at­lie­ka­mų funk­ci­jų. Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra yra to­kia, kad ne­lei­džia op­ti­ma­liai pa­si­nau­do­ti vi­sų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja.

Anot R. Ba­ra­vy­ko, vyk­dant re­or­ga­ni­za­ci­ją, į pir­mą pla­ną ne­ke­lia­ma lė­šų tau­py­mo idė­ja – tai nė­ra pa­grin­di­nis struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų