Reketuoja ne tik dėl skurdo

Vai­ką iš­ly­dė­da­mi tė­vai ne­nu­ma­no, kad na­mo jis ga­li grįž­ti be mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ar ki­to tu­rė­to daik­to. Ben­dra­am­žių įbau­gin­tos au­kos ne vi­sa­da ryž­ta­si pa­pa­sa­ko­ti apie skriau­di­kus. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pro­ble­mos bū­tų spren­džia­mos efek­ty­viau, jei ne kai ku­rių tė­vų at­sai­nus po­žiū­ris.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sve­ti­mų daik­tų at­imi­nė­ji­mą jaunuoliai su­vo­kia kaip sa­vo pra­na­šu­mo, įta­kos vaiz­da­vi­mą.

Apie ne­pil­na­me­čių re­ke­to at­ve­jus daž­niau­siai su­ži­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jai. Pa­ste­bi­ma, jog į to­kią veik­lą lin­kę el­ge­sio pro­ble­mų tu­rin­tys jau­nuo­liai, au­gan­tys so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se, glo­bos na­muo­se.

Tačiau Uk­mer­gės ra­jo­no pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­rė Da­lia Glo­de­nie­nė ži­no ne vie­ną at­si­ti­ki­mą, kai nu­si­kal­to ir tvar­kin­gų, pa­si­tu­rin­čių tė­vų vai­kai. Sve­ti­mų daik­tų at­imi­nė­ji­mą jie, pa­šne­ko­vės ma­ny­mu, su­vo­kia kaip sa­vo pra­na­šu­mo, įta­kos vaiz­da­vi­mą.

 

At­imi­nė­ja te­le­fo­nus

 

Daž­niau­siai iš vai­kų at­ima­mi mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nai. Jais mo­suo­jan­tys pyp­liai, ku­riems tė­vai tu­rė­tų dau­giau pa­aiš­kin­ti apie sa­vi­sau­gą, tam­pa ge­riau­siu lai­mi­kiu.

Di­rek­to­rės ži­nio­mis, dau­giau­sia nu­ken­čia vai­kai iki 12 me­tų am­žiaus. To­kius leng­va pa­sek­ti, už­ka­bin­ti, pa­veik­ti. Pa­ste­bi­ma, jog pa­na­šių įvy­kių daž­niau nu­tin­ka ne mo­kyk­lų ap­lin­ko­je, bet už jų ri­bų.

Yra vai­kų, ku­rie, įbau­gin­ti už­puo­li­kų gra­si­ni­mų, grį­žę na­mo ne­iš­si­duo­da pa­ty­rę nuos­kau­dą. To­les­nė įvy­kių ei­ga, pa­sak D. Glo­de­nie­nės, la­bai pri­klau­so nuo šei­mos: kaip tė­vai su­re­a­guo­ja į tai, kas nu­ti­ko, kaip pa­de­da su­si­krim­tu­siam vai­kui.

 

Vie­toj pa­mo­kų – par­duo­tu­vė

 

Ži­no­ma at­ve­jų, kai re­ke­tą pa­ti­ria vai­kai, mo­kyk­li­niams pie­tums tė­ve­lių duo­tus pi­ni­gus iš­lei­džian­tys ki­toms reik­mėms. „Jei vai­kas nu­ė­jo į par­duo­tu­vę ir kaž­ką nu­si­pir­ko, bū­na, kad di­des­nis pa­ty­ko ir at­ima“, – pa­sa­ko­jo „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los vyr. so­cia­li­nė pe­da­go­gė Vio­le­ta Le­o­na­vi­čie­nė. Ben­dra­am­žių te­ro­ru la­biau­siai skun­džia­si šeš­to­kai, sep­tin­to­kai.

Di­de­le pro­ble­ma pa­šne­ko­vė lai­ko bū­tent lan­ky­mą­si ša­lia mo­kyk­los esan­čio­se par­duo­tu­vė­se. Mo­ki­niai bū­riais trau­kia į „Nor­fą“ ar „Ma­xi­mą“ ir grįž­ta pri­si­pir­kę traš­ku­čių, sal­dai­nių, sau­lėg­rą­žų, gė­ri­mų. Ji gir­dė­ju­si pre­ky­bi­nin­kus gi­rian­tis, kad vien per tris il­gą­sias per­trau­kas par­duo­da 50–60 skar­di­nių ener­ge­ti­nių gė­ri­mų...

Tė­vai nu­steb­tų ir su­ži­no­ję, jog kai ku­rie vai­kai ten pra­sė­di pu­sę die­nos ir į pa­mo­kas ap­skri­tai ne­ina. V. Le­o­na­vi­čie­nė net­gi krei­pu­sis į vie­nos iš par­duo­tu­vių di­rek­to­rių ir pa­pra­šiu­si per­spė­ti dar­buo­to­jus, kad at­kreip­tų dė­me­sį į ant suo­le­lių be­si­tri­nan­čius mo­ki­nius.

 

Tė­vams ne­rū­pi

 

Vai­kų ga­li­my­bė ap­si­pir­ki­nė­ti taip pat ska­ti­na ben­dra­am­žių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir re­ke­tą. Ta­čiau su­au­gu­sie­ji apie tai ži­no ne vi­sa­da. Pe­da­go­gai pa­si­gen­da glau­des­nio jų ben­dra­dar­bia­vi­mo su mo­kyk­la, ak­ty­ves­nio da­ly­va­vi­mo tė­vų su­si­rin­ki­muo­se. „Jie lau­kia­mi ir kla­sės va­lan­dė­lė­se, ta­čiau gai­la, kad at­ei­na tik tų vai­kų, ku­rie ne­ke­lia pro­ble­mų, tė­vai. Tie, ku­riems rei­kė­tų, ne­si­ro­do“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Dėl skriau­džia­mų ar pro­ble­mi­nių vai­kų pa­ta­ria tė­vams ne­si­dro­vė­ti kreip­tis ir į mo­kyk­los psi­cho­lo­gą, so­cia­li­nę pe­da­go­gę. „Ne vi­sa­da ir mes ga­lim su­ži­no­ti, ko­dėl vai­kas ken­čia, tuo la­biau, jei­gu jis už­da­ras“, – sa­ko ji.

 

Kai­me vai­kai drau­giš­kes­ni

 

Ma­žes­nė­se mo­kyk­lo­se to­kie rū­pes­čiai re­tes­ni. Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­sys Kap­lū­nas sa­ko ne­pri­si­me­nan­tis su re­ke­ta­vi­mu su­si­ju­sių in­ci­den­tų. „Jei kas nu­tik­tų, to­kio­je ne­di­de­lė­je ben­druo­me­nė­je iš­kart su­ži­no­tu­me, – svars­to jis. – Ta­čiau kai­me vai­kai ap­skri­tai drau­giš­kes­ni, šei­mo­mis drau­gau­ja. Pas mus gal ki­to­kių pro­ble­mų bū­na: pra­si­var­džia­vi­mai ir pa­na­šiai... Bet kad at­imi­nė­tų mais­tą ar te­le­fo­nus, ne­te­ko gir­dė­ti.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų