Spausdinti šį puslapį

Rengiama paraiška „Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

 

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro šių me­tų lie­pos 20 d. pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta In­teg­ra­lios pa­gal­bos plėt­ros pro­gra­ma, ku­rios įgy­ven­di­ni­mui nu­ma­ty­ta pa­nau­do­ti ES fon­dų lė­šas.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras tuo pa­čiu įsa­ky­mu da­ly­vau­ja pro­gra­mo­je ir ren­gia pa­raiš­ką „In­teg­ra­lios pa­gal­bos tei­ki­mas Uk­mer­gės ra­jo­ne“.

Šiuo me­tu vyks­ta tik pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, ta­čiau tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­slau­ga.

Ban­do­muo­ju pro­jek­tu mū­sų cen­tre bus sie­kia­ma pa­dė­ti su­au­gu­siems šei­mos na­riams, pri­žiū­rin­tiems ar­ti­muo­sius, de­rin­ti šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mus tei­kiant jų ar­ti­mie­siems – ne­sa­va­ran­kiš­kiems ar iš da­lies sa­va­ran­kiš­kiems ne­įga­liems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims in­teg­ra­lią pa­gal­bą na­muo­se bei su­teik­ti rei­kia­mą in­teg­ra­lią pa­gal­bą vie­ni­šiems ne­sa­va­ran­kiš­kiems ar iš da­lies sa­va­ran­kiš­kiems ne­įga­lie­siems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, ku­riems nė­ra bū­ti­na ins­ti­tu­ci­nė so­cia­li­nė glo­ba.

Ka­dan­gi so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos pa­slau­ga na­muo­se yra kom­plek­si­nė, vyk­dant pro­jek­tą bus at­rink­ti slau­gy­to­jai, slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jai ir sa­va­no­riai. Pro­jek­to da­ly­viai bus mo­ko­mi.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras pri­va­lės įsi­gy­ti dvi li­cen­ci­jas: ben­druo­me­nės slau­gos ir so­cia­li­nės glo­bos su­au­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia ar se­ny­vo am­žiaus as­me­nims na­muo­se.

Pla­nuo­ja­mo­je veik­lo­je veiks dvi in­teg­ra­lios pa­gal­bos tei­ki­mo ko­man­dos, ku­rių su­dė­ty­je: vie­nas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, de­šimt so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jų, kon­sul­tan­tas.

Tai – so­cia­liai la­bai per­spek­ty­vus pro­jek­tas. Ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, jei­gu ši pa­slau­ga bū­tų pra­dė­ta teik­ti da­bar, jau bū­tų per 20 pa­gei­dau­jan­čių­jų ją gau­ti.

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė pri­me­na, kad da­bar vyks­ta pa­raiš­kos ren­gi­mas, biu­dže­to skai­čia­vi­mas ir pa­si­ren­gi­mas dar­bui.

As­me­nys, ku­riuos su­do­mi­no ši in­for­ma­ci­ja, pra­šo­me kreip­tis telefonu (8 340) 63561.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)